Karpatská nadácia dnes spustila projekt 4 – 3 – 2 – 1- Štart.

20.06.2008 Prešov

Karpatská nadácia v rámci projektu „4 – 3 – 2 – 1 – Štart“ pripraví multikultúrne komunity východného Slovenska pre budúce úspešné projekty
Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vzťahov v multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na obhajobu a presadzovanie záujmov znevýhodnených skupín, a tak prispieť k zlepšeniu kvality života v multikultúrnych komunitách východného Slovenska. Dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov. Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jeho celkový rozpočet je 2,9 milióna korún.

Ako uviedla riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel „Karpatská nadácia pôsobí v regióne východného Slovenska 13 rokov a väčšinu svojej pozornosti venovala znevýhodneným komunitám a skupinám. Rozmanitosť spôsobenú prítomnosťou národnostných menšín, etnických skupín, rôznych kultúr a náboženstiev považujeme za jednu z devíz tohto regiónu. “

Projekt odštartujú 4 vzdelávacie moduly pre 20 zástupcov mimovládnych organizácií a ich strategických partnerov, ktoré budú zamerané na prípravu projektov a projektový manažment, komunikáciu a prezentačné zručnosti a základné ľudské práva a slobody. V závere projektu Karpatská nadácia vyberie tri organizácie, s najlepším a najkvalitnejším projektovým zámerom, ktorý chcú vo svojej komunite riešiť. Týmto organizáciám bude zo strany Karpatskej nadácie ponúknutá odborná a technická asistencia pri spracovaní projektových dokumentácií pre získanie grantu z niektorého z európskych finančných mechanizmov. V prípade potreby nadácia zabezpečí ich spolufinancovanie.

Ďalšou aktivita projektu zahŕňa organizáciu troch debát za okrúhlym stolom vo vybraných komunitách Prešovského a Košického kraja. Každého stretnutia sa zúčastní dvadsiatka kľúčových predstaviteľov miestnej samosprávy, podnikateľského sektora a mimovládnych organizácií. Diskusie budú zamerané na problematiku zvyšovania kvality vzťahov a života v multikultúrnych komunitách a ich zámerom je prispieť k riešeniu lokálnych problémov za účasti predstaviteľov všetkých sektorov. Zároveň prispejú k zmapovaniu partnerov pre spoluprácu na projektových zámeroch vybraných počas vzdelávacích modulov.

Následnou aktivitou projektu bude informačno – osvetové podujatie so sprievodným kultúrnym programom v Košiciach pre širokú verejnosť, ktorého úlohou bude umožniť prezentáciu činnosti a projektov mimovládnych organizácií a ich partnerov zameraných na zlepšovanie vzťahov a kvality života v komunitách východného Slovenska.
Mária Biľová, programová koordinátorka

Karpatská nadácia (KN) je jednou z piatich členských organizácií regionálnej cezhraničnej siete KN, ktorá poskytuje granty a technickú pomoc mimovládnych neziskovým organizáciám (MVO) a miestnym samosprávam hlavne na programy regionálneho ekonomického rozvoja a podporu cezhraničných aktivít. Podporuje rozvoj partnerstiev medzi súkromným a verejným sektorom vrátane cezhraničných a inter-etnických prístupov pri podpore regionálneho a komunitného rozvoja a predchádzaní konfliktom.
 

Vyberte región