PSK sa zapojí do projektu na podporu zavádzania inovácií

01.07.2008 Prešov

Prešov 1. júla (TASR) – Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zobralo dnes počas svojho zasadnutia na vedomie informatívnu správu o projekte RAPIDE, ktorý bude prebiehať od septembra 2008 do augusta 2010.
\"Cieľom projektu, do ktorého sa zapája 13 partnerov z 11 európskych krajín, je uskutočniť pracovné stretnutia zástupcov regiónov za účelom výmeny skúseností v oblasti zavádzania inovatívnych produktov malých a stredných podnikov do praxe. Druhou fázou projektu je konkrétna pomoc, ktorú budeme môcť ponúknuť organizáciám v oblasti vývoja nových technológií, ale aj samotným podnikateľom, pri čerpaní zdrojov z eurofondov v procese zavádzania inovácií do výroby, \" uviedol pre TASR vedúci odboru regionálneho rozvoja PSK Rudolf Žiak.
Regionálna samospráva bude môcť z tohto projektu čerpať prostriedky vo výške 96.063 eur (2,9 milióna Sk) a ďalších 16.952 eur (512.187 Sk) do neho vloží v rámci finančnej spoluúčasti. Vzhľadom na rozsah medzinárodnej spolupráce vyčlení odbor regionálneho rozvoja PSK jedného pracovníka na zabezpečenie agendy súvisiacej s týmto projektom.
Počas rokovania zastupiteľstvo na základe návrhu finančnej komisie schválilo aj rozdelenie 800.000 Sk (26.478 eur) na realizáciu deviatich projektov. Najvyššiu dotáciu 180.000 Sk (5.958 eur) odsúhlasili poslanci pre obec Volica z okresu Medzilaborce, ktorá utrpela rozsiahle škody po veternej smršti. Zvyšné finančné prostriedky rozdelili obciam a organizáciám, ktoré pripravujú v rámci regiónu kultúrne a spoločenské podujatia, prípadne realizujú opravu historických objektov.
V ďalšom priebehu rokovania zastupiteľstvo schválilo program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie rokov 2008 - 2015, rozpis kapitálových výdavkov na financovanie europrojektov a zobralo na vedomie informáciu o zimnej údržbe ciest v správe kraja. Poslanci odobrili aj zmeny a doplnky k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, ktorých sa dožadovali počas predošlých rokovaní najmä v procese zakladania akciovej spoločnosti Vranovská nemocnica. Novelizovaný dokument upravuje podmienky pri postupe zverenia majetku PSK do správy iného subjektu, práva a povinnosti správcu, podmienky odňatia správy a postup pri prenechaní správy majetku PSK do hospodárenia inej právnickej alebo fyzickej osoby. Materiál rovnako určuje podmienky na nakladanie s prebytočným majetkom, cennými papiermi, pohľadávkami a postup prijímania majetkovej účasti PSK v iných spoločnostiach.
 

Vyberte región