Nominácie na IT osobnosť a IT firmu roka 2003

19.04.2003 Celý región

Hlasovanie o dvojici absolútnych víťazov sa uskutoční až tesne pred slávnostným vyhlásením výsledkov 23. apríla 2003 v bratislavskej Redute.\r\n\r\nTradícia udeľ...
Hlasovanie o dvojici absolútnych víťazov sa uskutoční až tesne pred slávnostným vyhlásením výsledkov 23. apríla 2003 v bratislavskej Redute.

Tradícia udeľovania prestížnych ocenení IT osobnosti a IT firmy roka pokračuje v rámci podujatia Cofax tretím ročníkom. Odborná komisia zostavila tento rok širšiu nomináciu 33 osobností a 36 firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií.

Komisia pozostávala zo slovenských žurnalistov pôsobiacich v info-komunikačných technológií, zástupcov akademickej obce a profesijných združení.
Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie piatich osobností a piatich firiem bez určenia poradia, z ktorých neskôr vyberie držiteľov tohto prestížneho ocenenia pre rok 2003. Výsledky budú vyhlásené na slávnostnom IT gala večere 23. apríla 2003 v bratislavskej Redute.

Nominácie na IT osobnosť roka 2003
V kategórii IT osobnosť roka 2003 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):
Pavol Horváth, od roku 1990 pôsobí ako riaditeľ Centra výpočtovej techniky STU, Bratislava. Vo viac ako 30 rokoch pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti sú oblasťami jeho odborného záujmu technické prostriedky počítačových systémov, komunikácia človeka s počítačom, dátové siete, bezpečnosť prístupu v dátových sieťach, informačné systémy. Od roku 1991 sa spolupodieľal na vytvorení slovenskej akademickej dátovej siete SANET. Vypracoval projekt SANET II, pomohol získať financie na jeho realizáciu a spolupodieľa sa na riadení jeho implementácie. Podieľal sa na vypracovaní všetkých verzií dokumentov týkajúcich sa informatizácie spoločnosti v SR.
František Jakab, vedúci laboratória počítačových sietí na Katedre počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach. Zaoberá sa technológiami širokopásmových počítačových sietí, modelovaním, simuláciou a riadením sietí, prvkami multimediálnych komunikácii (videokonferencie), virtuálnymi vzdelávacími infraštruktúrami a architektúrou počítačových systémov. Pôsobí ako koordinátor sieťového akademického programu Cisco (CNAP) pre SR, projektov budovania WAN sietí a angažuje sa v podpore rozširovania ATM sietí v SR. Takisto je vedúcim riešiteľom medzinárodného projektu v rámci programu Leonardo (TELEHUMAN, DEPSIS) a grantového programu VEGA.
Jozef Kelemen, pôsobí ako profesor v odbore kvantitatívnych metód a informatiky v ekonómii na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a na Filozoficko-prírodovedeckej fakulte Sliezskej univerzity v Opave. V minulosti prednášal na rôznych domácich a zahraničných univerzitách. Presadzuje najnovšie trendy v oblasti informatiky, akými sú napríklad kognitívne vedy a oblasť umelej inteligencie. Významne prispieva k šíreniu dobrého mena slovenskej informatiky doma aj v zahraničí, kde patrí medzi 5 najcitovanejších informatikov.
Peter Polakovič, prezident neziskového občianskeho združenia Internet pre všetkých. Združenie sa snaží presadiť lacnejší prístup na internet s kvalitným obsahom pre všetkých občanov. Na základe ním iniciovaného mediálneho tlaku sa realizovalo viacero opatrení, ktoré tomuto cieľu napomohli.
Peter Weber, generálny riaditeľ spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia patrí už dlhé roky medzi výrazné osobnosti v IT priemysle na Slovensku. V roku 1993 sa stal generálnym riaditeľom Digital Equipment Slovakia. Od roku 1998 pôsobil ako generálny riaditeľ spoločnosti Compaq Computer Slovakia. Pod jeho vedením sa úspešne realizovala transformácia novej spoločnosti na Slovensku. Aktívne podporil projekt priemyselného parku Eurovalley a takisto podporuje aktivity v oblasti zlepšovania podmienok podnikania na Slovensku.

Nominácie na IT firmu roka 2003
V kategórii IT firma roka sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

Anasoft APR, spol. s r.o. vyvíja a predáva vlastné komplexné riešenia informačných systémov. V roku 2002 spoločnosť úspešne implementovala vlastné riešenia v medzinárodných projektoch (Národná banka Jamajky, Cogent Investment Research, Lotto GC). Anasoft sa zúčastňoval na výskumných projektoch s akademickou obcou doma aj v zahraničí. Významnou mierou sponzorsky podporil projekty smerujúce k ochrane zdravia a podpore rodinného života.
Datalan, a.s. patrí na slovenskom trhu k popredným poskytovateľom konzultačných a integračných služieb v oblasti info-komunikačných technológií. V uplynulom roku spoločnosť dosiahla obrat vo výške 936,340 miliónov korún, čo v porovnaní s rokom 2001 predstavuje 64,4 percentný nárast. V roku 2002 investovala spoločnosť do školení a iných foriem vzdelávania zamestnancov takmer 2,5 milióna korún a počet pracovníkov narástol na 105. Spoločnosť podporila výskum autonómnych robotov a aktívne sa angažuje v oblasti informatizácie slovenskej spoločnosti.
Limba, spol. s r.o. pôsobí v oblasti poskytovania služieb v turistickom ruchu aj prostredníctvom internetu. V roku 2002 zvýšila export s pridanou hodnotou vo forme poskytovania služieb zahraničným zákazníkom, čo predstavovalo 51 percentný podiel z tržieb v roku 2002. Spoločnosť zaznamenala 117 percentný medziročný nárast rast služieb realizovaných cez internet. Limba sponzorsky podporila aktivity v oblasti ľudovej kultúry a hudby.
PosAm Bratislava, spol. s r.o. realizuje dodávky informačných systémov predovšetkým pre väčšie podniky a inštitúcie. V roku 2002 sa významnou mierou zvýšil predaj vlastných výrobkov a služieb, tržby za predaj tovaru ako aj export. V uplynulom roku investoval významne prostriedky do výskumu a vývoja a vzdelávania vlastných zamestnancov. Spoločnosť poskytla projektovú podporu služieb a vládnych operácií vo verejnej správe a takisto mnohých verejnoprospešných projektov.
Orange Slovensko, a.s. ukončil svoje hospodárenie v roku 2002 s celkovým obratom 13,425 miliardy korún, čo znamená medziročný nárast o 32 percent. Zisk spoločnosti pred zdanením, odpismi, úrokmi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol hodnotu 5,501 miliardy korún a medziročne sa tak zvýšil o 49 percent. Spoločnosť preinvestovala v roku 2002 celkovo takmer 6,4 miliardy korún, z čoho 4,9 miliardy smerovala do ďalšieho skvalitnenia a rozvoja siete. Celkový počet zákazníkov spoločnosti Orange v uplynulom roku medziročne vzrástol o viac ako 42 percent.

Kto a ako rozhodol o nomináciách

O kritériách súťaže a nomináciách rozhodla komisia novinárov z významných slovenských médií, ktorí sa dlhodobo venujú problematike info-komunikačných technológií.
Osobnosti, ktoré prijali nomináciu hodnotila porota z pohľadu prínosu k technickému rozvoju, k rozvoju IT biznisu na Slovensku. Zohľadňovala sa tiež účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, angažovanosť vo vzdelávaní, osvete a informovaní verejnosti.
V prípade firiem sa hodnotili aj hospodárske výsledky (tržby, zisk), tempo rastu, unikátne produkty, či služby, rozvoj nových trhových segmentov, investície do rozvoja firmy, vývoj nových produktov a exportné aktivity, spolupráca s akademickou sférou a výskumnými ústavmi či verejnoprospešné projekty. Základom hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2002, porota však prihliadala aj na vývoj firiem a osobností v širšom časovom horizonte.

Zastupujúce médiá SITA, Hospodárske noviny, Sme, Trend, PC Space, PC Revue, Svet telekomunikácií, rádio Twist, Slovenský rozhlas, itnews.sk, zive.sk.
Profesijné združenia a zástupcovia akademickej obce Asociácia telekomunikačných operátorov, Združenie ATM na Slovensku, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, IT asociácia Slovenska.
(www.cofax.sk)
 

Vyberte región