Spoločne proti drogám na Základnej škole, Komenského 13 v Sabinove

28.10.2008 Sabinov

Droga sa stala realitou našej súčasnosti. Čas, v ktorom sme drogy a problémy s nimi spájali iba so západnými krajinami, je definitívne za nami.
Okrem alkoholu a cigariet veľmi rázne do nášho života vstupujú aj ďalšie drogy. Siaha po nich často nedospelý jedinec, ktorý si takto chce či už zadovážiť, alebo zintenzívniť momentálny pocit radosti a šťastia. Možno preto, že to inak nedokáže. Svet umelého raja je nesmierne lákavý, príťažlivý a šancu v ňom katastrofálne nepoblúdiť má iba informovaný človek. Najviac ohrozenou skupinou populácie sú deti a mladí ľudia, preto je nevyhnutná intenzívna osveta. Mladí ľudia by mali vedieť čo sú drogy, ako vzniká závislosť a aké sú jej príznaky. Len informovaní rodičia a učitelia sú schopní dobre pripraviť dieťa na stretnutie s drogou a prispieť tak k naplneniu povinnosti aktívne sa starať o ochranu zdravia dieťaťa či mladistvého.
Projekt podporil Nadačný fond Východoslovenskej energetiky a.s. v Nadácii Pontis. Zámerom programu bolo podporiť prevenčné projekty v oblasti užívania návykových látok – alkoholu, tabaku a ostatných drog – prioritne v cieľovej skupine mladých ľudí. Naša škola mala v rámci tohto programu schválený projekt s názvom „Spoločne proti drogám na Základnej škole, Komenského 13 v Sabinove“.
Za nosné aktivity projektu považujeme vytvorenie publikácie zloženej z výtvarných prác žiakov 1.stupňa a slohových prác žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorá vyjadruje ich reálny postoj k legálnym a nelegálnym drogám. V týchto prácach mali žiaci za úlohu vyjadriť svoju vlastnú skúsenosť s rôznymi dôsledkami užívania legálnych a nelegálnych drog v ich blízkom okolí a ich osobný názor na ich užívanie. Za vyhodnotenie žiackych prác v projekte ďakujeme p. uč. Mgr. Anne Čižmárovej, Mgr. Milene Tulejovej a Mgr. Ľudmile Molčanovej.
V rámci projektu sa taktiež uskutočnila branná hra s názvom „Pohybom za zdravé srdce“. Okrem štandardných úloh sme zorganizovali pohybovo - prosociálne aktivity, ktoré mali podporiť u všetkých zúčastnených zdravý životný štýl, vzájomnú pomoc, myšlienku celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. Približne 250 žiakov absolvovalo netradičnú prekážkovú dráhu. Triedne kolektívy, spolu so svojimi pedagógmi sa s nadšením pustili do plnenia úloh. Každý účastník získal odtlačok červeného srdiečka, ktoré bolo vstupenkou do nášho školského „naj“ srdca. A podarilo sa! Všetci sme vstúpili do nášho „mega“ srdca. Za prípravu a realizáciu brannej hry by sme sa radi poďakovali p. uč. Mgr. Beáte Hnátovej. Úsmev, radosť, sila myšlienky nás presvedčila, že projekty zamerané na podporu zdravia majú v primárnej prevencii zmysel.

No a poslednou, nemenej dôležitou aktivitou projektu bude Deň detoxikácie (4.11.2008), ktorý predstavuje interaktívnu informačnú kampaň na princípe „ľudia ľuďom“, založenej na aktívnej osvetovej práci prostredníctvom zapojenia žiakov našej školy do rozdávania pohľadníc na princípe dobrovoľnej zbierky, ktorej výťažok bude venovaný pre vybrané resocializačné centrum, nízkoprahový klub. Všetky pohľadnice, ktoré budú v tento deň ponúkané občanom mesta Sabinova, vytvorili žiaci našej školy. Do projektu sme sa zapojili hlavne kvôli žiakom. Väčšie možnosti a širší záber aktivít, ktoré projekt umožnil, pomohol žiakom v ich vedomostnom, citovom, ale aj profesionálnom raste. Projekt chápeme ako veľkú a dôležitú pomoc deťom, pretože deti sú jeho hlavnou myšlienkou. Škola má obrovský potenciál riešiť zadanú tému a umocňovať protidrogové postoje u žiakov, ktoré aj priebežne realizuje. Naďalej hľadáme spôsoby a metódy ako tento potenciál využiť ešte lepšie a efektívnejšie.
Mgr. Jarmila Pramugová
Mgr. Katarína Kurucová
 

Vyberte región