V spore o kataster Štrbského Plesa vstupuje do hry volebné moratórium

10.02.2009 Poprad

Štrba 10. februára (TASR) - Obec Štrba dnes podala na Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (SR) a Správu katastra v Poprade návrh na \"okamžité prerušenie konania vo veci vykonania záznamu ohľadne územia ...
Argumentuje plynutím zákonného volebného moratória voľby prezidenta SR, ktoré je definované v zákone o obecnom zriadení.
Podľa starostu Štrby Michala Sýkoru ustanovenie § 2d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vylučuje, aby v dobe od vyhlásenia volieb prezidenta SR až do ich vykonania bolo možné meniť názov obce alebo jej miestnej časti a vylučuje vykonanie akejkoľvek územnej zmeny. To platí generálne na celom území SR.
\"Podľa početných odborných stanovísk ústredných orgánov štátnej správy, ktoré boli doručené aj primátorovi Vysokých Tatier, treba dôsledne rozlišovať právo a povinnosť vykonávať správu nad územím Štrbského Plesa na strane jednej a začatím konania spojeného s vyznačením zmien záznamom v katastri nehnuteľností na strane druhej. Z ich záverov jednoznačne vyplýva, že obec Štrba je povinná vykonávať správu na území Štrbského Plesa, a to až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, \" zdôraznil Sýkora. Dodal, že posledné vyhlásenia a kroky primátora Vysokých Tatier sú \"zjavným porušovaním platnej právnej úpravy a účelovou interpretáciou\".
Obec Štrba, podľa jej starostu, v spore o územie Štrbského Plesa vždy dodržiavala platnú právnu úpravu, rešpektovala nálezy a rozhodnutia Ústavného súdu SR a ostatných súdov. Vynaloží všetky právne prostriedky, aby vo veci oprávneného reštitučného nároku obce Štrba bolo zákonne rozhodnuté.
O stanovisko požiadala TASR aj primátora Vysokých Tatier.
 

Vyberte región