Štátnice a akademické skúšky by mohli mať aj formu videokonferencie

20.04.2020 Bratislava

Bratislava 16. apríla (TASR) – Štátnice či rigoróznu skúšku, ale aj obhajobu rigoróznej či habilitačnej práce by mohli vysoké školy uskutočniť aj bez fyzickej prítomnosti kandidátov, prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Predpokladá to návrh novely zákona o vysokých školách, ktorý v pondelok poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Plénum o ňom rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Novela tiež predpokladá, že by bolo možné považovať za verejnú časť štátnych a iných akademických skúšok či obhajoby kandidátskych prác aj prípady, pri ktorých vysoká škola zabezpečí ich verejný prenos. Rovnako by to mohlo byť aj pri zasadnutiach akademických senátov či školských samospráv.

Návrh reaguje aj na technicko-organizačné problémy súvisiace s možným predĺžením štúdia či pracovno-právneho vzťahu, ale aj kreovaním školských orgánov v tomto období. Predĺžiť by sa mohlo funkčné obdobie orgánov vysokých škôl a školských samospráv až do posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ak nie je technicky možné zabezpečiť voľbu nových členov.

Právna úprava sa zaoberá aj regionálnym školstvom. Navrhované zmeny sa týkajú napríklad zabezpečenia elektronickej verzie učebníc. Novelou by sa mohlo legitimizovať uskutočňovanie dennej formy štúdia aj distančne, hodnotiť prospech žiakov piateho až deviateho ročníka v jednotlivých predmetoch by sa mohol riešiť aj slovne.

Počas krízovej situácie by mohli mať školy možnosť použiť príspevok na záujmové vzdelávanie aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie. Prostriedky na školy v prírode a na kurz pohybových aktivít v prírode pre štvrtákov by mohli školy využiť až do konca roka 2020. V oblasti výskumu a vývoja by mal návrh operatívne riešiť financovanie projektov a doby ich riešenia počas krízovej situácie.
 

Vyberte región