Život Rómov chcú zlepšiť aj z prostriedkov európskych fondov

20.03.2009 Kežmarok

Krížová Ves 20. marca (TASR) - Splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky (SR) pre rómske komunity Anina Botošová diskutovala dnes v Krížovej Vsi v okrese Kežmarok so zástupcami samospráv tohto regiónu o možnostiach ...
\"Podrobne informovala prítomných starostov, miestnych poslancov a zástupcov rómskych komunít o tvorbe a príprave lokálnych stratégii komplexného prístupu. Ocenila záujem predstaviteľov samospráv z okresu Kežmarok, ktorí chcú riešiť problémy Rómov a podieľať sa na zlepšení života rómskych komunít, \" povedal po stretnutí pre TASR asistent splnomocnenkyne Ivan Hricko. Dodal, že cieľom stretnutia bolo poskytnúť starostom obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami aktuálne informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a prezentovať pilotnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu. Pripravované aktivity majú zlepšiť životnú úroveň, sociálne postavenie Rómov a zvýšiť možnosti ich zamestnávania.
Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity sa v rámci návštevy východného Slovenska zúčastnila vo štvrtok 19. marca v Košiciach pracovného stretnutia k tvorbe a realizácií opatrení prijatých tamojším úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a tiež prezentácie súčasného stavu sociálnych a bytových pomerov rodín v nelegálnych osadách na území mesta. V Trebišove diskutovala so starostami obcí a zástupcami rómskych mimovládnych organizácií o tvorbe a príprave lokálnych stratégií komplexného prístupu a ďalších možnostiach čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Súčasťou pracovnej cesty bola aj návšteva Základnej školy a strediska osobnej hygieny v Nižnom Žipove.
 

Vyberte región