Projekty na regeneráciu sídel podalo 41 obcí Prešovského kraja

08.07.2009 Prešov

Prešov 8. júla (TASR) – Žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov (NFP) v rámci prvého kola výzvy Regenerácia sídel podalo k 13. júnu tohto roka 41 obcí a miest z Prešovského kraja.
Informovala o tom dnes vedúca odboru Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program Prešovského samosprávneho kraja (SO/RO) Svetlana Pavlovičová.
\"Z celkového počtu predložených zámerov splnilo formálne podmienky na získanie dotácie 31 projektov, ktoré sa budú v nasledujúcich týždňoch posudzovať po odbornej stránke, \" uviedla Pavlovičová. Oprávnené náklady na tieto projekty sú vyčíslené na 36,74 milióna eur (1,11 miliardy Sk). Samosprávy sa spolu uchádzajú o získanie NFP vo výške 30,08 milióna eur (906,19 milióna Sk) a zvyšných päť percent uhradia zo svojich rozpočtov.
Pavlovičová konštatovala, že najviac projektov v rámci celoslovenskej výzvy bolo podaných v Prešovskom kraji. K najaktívnejším okresom patrí Kežmarok, kde registrujú šesť žiadostí a o jednu menej zaslali starostovia z okresu Sabinov. Pavlovičová upozornila aj na nedostatky, ktoré evidovali pri prijímaní žiadostí. Išlo o najmä o neúplné opisy projektov, chýbajúce doklady k preukázaniu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam či formálne nedostatky stavebnej dokumentácie. V niektorých prípadoch neboli k žiadostiam pripojené rozhodnutia zastupiteľstiev o spoluúčasti na financovaní projektov.
Tí žiadatelia, ktorí nestihli podať žiadosť v stanovenom termíne, sa môžu o získanie dotácie uchádzať v druhom kole výzvy, ktoré bude trvať od 13. júla do 18. septembra tohto roka. Záujemca môže v rámci nej predložiť jednu žiadosť o NFP, pričom minimálna výška oprávnených výdavkov je stanovená na 170.000 eur (5,12 milióna Sk) a maximálna suma predstavuje 2,3 milióna eur (69,29 milióna korún. Projekty sa na základe podmienok výzvy musia realizovať do 24 mesiacov od podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.
 

Vyberte región