Kežmarok bude mať novú kompostáreň

22.10.2021 Kežmarok

KOŠICE, 21. októbra 2021 – V meste Kežmarok začali stavebné práce súvisiace s výstavbou novej kompostárne. Kežmarčania do nej budú môcť priniesť menšie množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, odpadu z údržby zelene, bioodpadu z domácností či z komunálnej sféry a tiež odpadu z prípravy jedál. Kompostáreň, ktorá by mala byť dokončená do júna 2022, bude slúžiť na opätovné ekologické spracovanie v certifikovanej technologickej prevádzke a zvýši sa tak aj miera triedenia komunálnych odpadov v Kežmarku. Stavebné práce na existujúcej komunikácii budú prebiehať bez akýchkoľvek dopravných obmedzení. Dielo v sume viac ako 1,1 mil. EUR bez DPH realizuje spoločnosť EUROVIA SK a dodávateľom kompostovacieho zariadenia je spoločnosť Ponti-M, s.r.o.
 
„Zariadenie na kompostovanie je určené na ročný vstup 4-tisíc ton biologicky rozložiteľného odpadu. Z toho 3-tisíc ton by mal tvoriť odpad z údržby zelene, parkov či cintorínov a odpad zo záhrad. Ďalších tisíc ton by malo pochádzať z kuchyne od obyvateľov. Jeden kompostovací box je možné naplniť do výšky 2,5 m a pojme až 300 m³ materiálu. Jedno takéto naplnenie trvá približne 2 týždne. Materiál opúšťa kompostovacie boxy po 4 - 6 týždňoch. Počas tohto obdobia sa pod vplyvom rozkladných procesov odhaduje strata objemu približne na 40%. Celková doba kompostovania by mala trvať 12 - 14 týždňov,“ vysvetľuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti
 
EUROVIA SK.
Kompostáreň, ktorá vznikne na Poľnej ulici, bude pozostávať z viacerých stavebných objektov. V troch železobetónových, tzv. dozrievacích, boxoch so špeciálnou kopulovitou strechou bude prebiehať hygienizácia. Pri tomto procese sa pôsobením vysokej teploty a času odstránia či zredukujú patogénne mikroorganizmy a teda aj zdravotné riziká spojené s aplikáciou produktov vyrobených z biologického odpadu. Ďalším objektom je dozrievacia plocha - voľná plocha z asfaltocementového krytu. Tá bude vybudovaná na podkladných vrstvách zakladania s podzemným rozvodom potrubia. Potrubie bude slúžiť na prevzdušnenie, ale aj na zber prebytočnej vody zo zavlažovania a to predovšetkým v čase dažďov. Tretím objektom sú doručovacie boxy, do ktorých budú môcť miestni obyvatelia v menších množstvách priniesť suroviny na kompostovanie. Posledným objektom bude spevnená plocha na skladovanie surovín dovážaných technickými službami, kde sa bude skladovať hotový produkt - kompost. Parcela so systémom
slúžiacim na kompostovanie biologického odpadu bude mať celkovú plochu 6 972,5 m ².
Vonkajšie spevnené plochy sa vybudujú z asflatobetónu a vnútorné spevnené plochy v boxoch a v prístrešku, ktorý bude slúžiť na zber surovín, budú zo železobetónu. Dozrievacia plocha, plocha na skladovanie hotového produktu a plocha na skladovanie konárov budú ohraničené železobetónovými stenami, ktoré poslúžia ako oporné múry. Dozrievacie a skladové plochy nebudú kryté, budú však hydrologicky zabezpečené vyspádovaním.
 
Stavebné práce zamerané na vybudovanie systému na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu budú pozostávať napríklad z hrubých terénnych úprav a z vybudovania doručovacích i kompostovacích boxov a plôch. Ďalej dôjde k spevneniu plôch na skladovanie surovín či hotového produktu, zrealizuje sa tiež oplotenie, prípojky a rozvody vody. Vybuduje sa aj kanalizácia, prípojka silnoprúdu, vonkajšie osvetlenie, komunikácie a oporné múry. Prebehnú tiež sadové úpravy.
 

Vyberte región