Komuniké z 9. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove

11.09.2009 Prešov

V stredu 9. septembra 2009 sa v prijímacej sieni prešovskej radnice uskutočnilo 9. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove.
Na zasadnutí boli prijaté nasledujúce uznesenia a závery:

1. Prvým bodom rokovania, ku ktorému členovia Mestskej rady prijali uznesenie, bola Správa o plnení Plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. polrok 2009 a návrh na zmenu Plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2009 s výhľadom na roky 2010-2011. Materiál predložil Ing. Ľudovít Koháni, vedúci oddelenia investičnej výstavby odboru strategického rozvoja MsÚ v Prešove.

Návrh na zmenu plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2009 bol predložený v súvislosti s opatreniami zo zasadnutia Krízového manažmentu, uznesením MsZ č. 416/2009 z 15.7.2009 a potrebou dofinancovania rozostavaných stavieb.

V decembri 2008 bol schválený Plán investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2009 vo výške 14 867 888,20 € (447 910 000, - Sk). V apríli 2009 uznesením č. 357/2009 boli schválené zmeny v tomto pláne. Na základe úlohy, ktorá vyplynula v súvislosti s opatreniami zo zasadnutia Krízového manažmentu 13.7.2009, boli pozastavené prípravné práce na doteraz nezačatých stavbách.

V I. polroku 2009 bolo uhradených 1 840 919 € (55 459 530, - Sk), čo predstavuje 12,38 %-ný podiel zo schváleného ročného plánu. Preinvestovaných bolo 2 615 419 € (78 792 122, - Sk), čo predstavuje 17,59 %-ný podiel zo schváleného ročného plánu.

Významný vplyv na objem doteraz prestavaných finančných prostriedkov na investičných akciách má spôsob financovania najväčšej investičnej akcie – “Vnútorný mestský okruh – Okružná ul. ”, kde doručenie a úhrada faktúry bude zrealizovaná až po ukončení celej stavby. U ďalších dvoch veľkých stavieb, ktorých financovanie je z externých zdrojov – ZŠ Čsl. armády a ZŠ Šrobárova v I. polroku 2009 prebiehalo preverovanie dokumentov na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR. Začatie realizácie stavieb bude až po dokončení tohto procesu.

Poslanci Mestskej rady zobrali správu na vedomie s pripomienkami a odporučili Mestskému zastupiteľstvu v Prešove schváliť návrh na zmenu Plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2009 s výhľadom na roky 2010-2011.

2. Druhým materiálom, o ktorom rokovala Mestská rada na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí, bola Správa o plnení rozpočtu hospodárstva mesta Prešov za I. polrok 2009 a návrh rozpočtových opatrení č. 4. Predložila ho Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ.

Uznesenie k materiálu nebolo prijaté. Navrhované rozpočtové opatrenia však budú predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí poslancov MsZ.

3. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 2008 – 2013 za obdobie I. polroka 2009 a zapracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov predložila Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ v Prešove.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 2008 – 2013 bol prijatý a schválený na XI. riadnom zasadnutí MsZ uznesením č.122/2007 dňa 12.12.2007. Uznesením MsZ č. 379/2009 zo dňa 27.5.2009 bol schválený Komunitný plán sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov.

Predložená správa bola koncepčným materiálom, ktorý monitoruje plnenie prioritných oblastí globálnych cieľov PHSR, nevyhodnocuje finančné dopady ani dôvody nerealizovania.

Poslanci Mestskej rady v Prešove k tejto správe neprijali uznesenie.

4. Ďalším bodom v poradí bol Návrh na schválenie majetkových prevodov. Ten predložila JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ.

Materiál zobrali členovia Mestskej rady na vedomie s pripomienkami a odporučili ho schváliť poslancom Mestského zastupiteľstva v Prešove na najbližšom zasadnutí.

5. Správu o zmluvnom vzťahu medzi mestom Prešov a spol. VINCI Park Slovakia, s.r.o. predložila JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ.

Správa bola predložená na základe uznesenia MsZ č. 410/2009 zo dňa 15.7.2009. Obsahuje informácie, ktoré doposiaľ neboli súčasťou predchádzajúcich predkladaných správ z odboru správy mestského majetku, ani správ útvaru hlavného kontrolóra mesta. Súčasťou materiálu boli aj dodatky č. 2 a č. 3 ku Koncesnej zmluve za služby a vyhodnotenie plnenia týchto dodatkov v súlade s novelou zákona o majetku obcí.

K tomuto materiálu poslanci Mestskej rady neprijali uznesenie.

7. Jednohlasne bolo prijaté uznesenie, ktorým radní zobrali na vedomie Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície v Prešove za I. polrok 2009. Predložil ju Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP.

Správa obsahuje počty priestupkov, voči ktorým zasiahla Mestská polícia a sumár zrealizovaných a plánovaných projektov (získaný grant na rozšírenie kamerového systému, vyškolenie špecialistov na odchyt túlavých psov, asistencia pri priechodoch pre chodcov pri školách, dopravná výchova, linka pomoci deťom, školenia o bezpečnosti seniorov, kontrola konzumácie alkoholu mladistvými, zásahy pri narúšaní verejného poriadku a čistoty v meste…)

8. Informáciu o prijatých nápravných opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov z následných finančných kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta predložil Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ.

Predkladaný materiál obsahoval zložky: Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v CVČ ABC Októbrová 30, Prešov a Kontrola investičnej akcie „Schody na Kalváriu – juh“ a zoznam nápravných opatrení k jednotlivým záverom zrealizovaných kontrol.

9. Návrh na schválenie Územného plánu mesta Prešov – zmien a doplnkov 2009 predložil Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta. Návrh zmien bol vypracovaný na základe uznesenia MsZ č. 331/2009 zo dňa 28.1.2009. S týmto návrhom boli v súlade so zákonom oboznámené dotknuté orgány, organizácie i verejnosť, osobitne aj všetky výbory mestských častí. Do tohto návrhu sú zahrnuté výsledky pripomienkového konania.

Mestská rada k materiálu neprijala uznesenie. Navrhovala čiastkovú zmenu územného plánu a materiál ako celok odporučila nepredložiť na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

10. Záverečným materiálom bol Návrh na zvolanie XXXIX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční 24. septembra 2009 o 14:00 hod. v zasadačke MsÚ v Prešove.

Katarína Pirohová
hovorkyňa primátora mesta
 

Vyberte región