Zajtra rokujú poslanci Mestského zastupiteľstva

12.10.2009 Prešov

Zajtra opäť zasadá prešovský mestský parlament. Čakajú ho hneď dve rokovania po sebe.
To prvé je XL. mimoriadne so začiatkom o 9:00, popoludní o 13:00 budú poslanci pokračovať v nedokončenom XXXIX. riadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Zajtra, v utorok 13. októbra 2009 o 9:00 sa poslanci Mestského zastupiteľstva stretnú v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na svojom XL. mimoriadnom rokovaní. Čaká ich nasledujúci program:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Riešenie problémov v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Prešov.

3. Opätovné prerokovanie uznesenia č. 423/2009 zo dňa 24.9.2009 k Správe hlavného kontrolóra.

4. Záver.

Pokračovanie XXXIX. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove sa uskutoční dňa 13. októbra 2009 (utorok) so začiatkom o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24. Rokovanie bude pokračovať podľa schváleného programu nasledovne:

1. Otvorenie.

2. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 2008-2013 za obdobie I. polroka 2009. Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

3. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ.

4. Informácia o prijatých nápravných opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov z následných finančných kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ.

5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti, o kontrole plnenia uznesení MsZ a o vybavovaní petícií a sťažností občanov za I. polrok 2009. Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta.

6. Rôzne.

7. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

8. Záver.

Katarína Pirohová
hovorkyňa primátora mesta
 

Vyberte región