V stredu opäť rokujú poslanci

19.10.2009 Prešov

Prešovský parlament bude aj tento týždeň zasadať. V stredu 21. októbra 2009 o 10:00 sa v zasadacej miestnosti na mestskom úrade uskutoční XLI. riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Program sa bude týkať nasledujúcich tém:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Návrh na podanie projektu „Prešov – Caraffova väznica, NKP, Mestská galéria“. Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok správcu MSS Prešov, s.r.o. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok správcu Technické služby mesta Prešov, a.s. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok správcu PKO Prešov. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

7. Koncepcia adaptívneho riadenia verejného osvetlenia vo väzbe na znižovanie finančných nákladov na prevádzku VO v meste Prešov. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

8. Návrh plánu opráv pre obchodnú spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. , na rok 2009. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

9. Návrh zmeny financovania investičných akcií pre obchodnú spoločnosť DPmP, a.s. , na rok 2009. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

10. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

11. Návrh na riešenie situácie v IPZ Prešov, a.s. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

12. Návrh na schválenie člena predstavenstva obchodnej spoločnosti IPZ Prešov, a.s. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

13. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

14. Správa o zmluvnom vzťahu medzi mestom Prešov a VINCI Park Slovakia, s.r.o. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

15. Informatívna správa z rokovania s členmi Združenia Torysa o možnosti ďalšej efektívnej činnosti združenia a opodstatnenosti jeho fungovania. Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ

16. Rôzne.

17. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

18. Záver.

Katarína Pirohová
hovorkyňa primátora mesta
 

Vyberte región