Rezort školstva chce zaviesť úvodný ročník

26.08.2022 Bratislava

Bratislava 26. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce zaviesť úvodný ročník. Cieľom je znížiť školskú neúspešnosť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a eliminovať ich prípadné opakovanie ročníka. Ide o návrh v rámci novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorú predložil rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania. Pre TASR to potvrdila štátna tajomníčka ministerstva pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Ide o jedno z opatrení na plnenie cieľov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sa zameriava na "zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky". Koncepcia úvodného ročníka je odlišná od prípravného ročníka. Úvodný ročník je určený pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou dočasného charakteru a pre žiakov s vývinovými poruchami dočasného charakteru, ktorí k 1. septembru dosiahli vek šesť rokov a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy.

Okrem toho má byť aj pre žiakov, ktorí majú nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu, alebo v týchto oblastiach dosahujú v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výsledky alebo výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa ich nadanie cielene rozvíja. Zároveň ide o tých žiakov, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek päť rokov. "Cieľom je, aby pre tieto deti bol vstup do prvého ročníka z rovnakej štartovacej čiary ako pre iné deti v triede v prvom ročníku," povedala Síthová.

Úvodný ročník bude súčasťou bežných základných škôl. "Nebude sa započítavať do plnenia povinnej školskej dochádzky," uviedla štátna tajomníčka. Základné školy budú mať možnosť výberu, či tento úvodný ročník zavedú. Po absolvovaní úvodného ročníka má žiak pokračovať vo vzdelávaní v bežnej základnej škole.

Cieľom návrhu zákona je tiež obmedziť ukončenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku základnej školy. Navrhované znenie limituje opakovanie ročníka na jedenkrát, nie však súhrnne v rámci celého vzdelávania v základnej škole, ale podľa stupňov vzdelania. "Podstatné je, že opakovanie ročníka sa nemá započítavať do počtu rokov trvania povinnej školskej dochádzky. Znamená to, že ak by aj žiak opakoval ročník raz na prvom stupni a raz na druhom stupni, zníži sa pravdepodobnosť, že k skončeniu plnenia povinnej školskej dochádzky dôjde skôr ako po absolvovaní posledného ročníka základnej školy," píše sa v predloženom návrhu.

V novele školského zákona sa má zmeniť definícia dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školskej segregácie, zaviesť a vymedziť sa majú aj podporné opatrenia.
 

Vyberte región