Forest Stewardship Council (FSC)

02.12.2004 Celý región

Forest Stewardship Council je medzinárodná nezisková mimovládna organizácia, ktorá podporuje environmentálne správne, sociálne prospešné a ekonomicky výnosné...
Forest Stewardship Council je medzinárodná nezisková mimovládna organizácia, ktorá podporuje environmentálne správne, sociálne prospešné a ekonomicky výnosné hospodárenie v lesoch na celom svete. FSC vznikla v roku 1993 ako reakcia na obavy verejnosti z odlesnenia Zeme a potreby po dôveryhodnom systéme značenia lesov.

FSC vytvára štandardy a poskytuje služby v oblasti akreditácie a garancie obchodnej značky pre spoločnosti a organizácie, ktoré chcú spĺňať kritériá zodpovedného lesného manažmentu. Systém FSC je založený na 10 princípoch.
Charakteristickou obchodnou značkou FSC je symbol kontroly (P), symbol stromu a písmená FSC. Prostredníctvom tejto značky zákazníci na celom svete môžu rozpoznať výrobky, ktoré sú vyrobené v súlade s princípmi zodpovedného lesného manažmentu. FSC logo na dreve alebo výrobku z dreva zaručuje, že produkt je vyrobený z dreva alebo obsahuje drevo, ktoré pochádza z lesa certifikovaného FSC. Takýto les je správne obhospodarovaný na princípe trvalo udržateľného rozvoja.
Dopyt po FSC výrobkoch na svete rastie. Maloobchodníci a viaceré veľké distribučné siete v Európe, Severnej Amerike a Ázii od svojich dodávateľov vyžadujú FSC certifikát. Tento im zaručuje, že výrobok je vyrobený z certifikovaného dreva.

Systém certifikácie lesov

Lesy sú kontrolované a certifikované na základe 10 princípov lesného manažmentu. Kontrolu a certifikáciu vykonávajú nezávislé organizácie ako napr. Soil Association, SGS, Smart Wood, SKAL, GFA Systems a ďalšie, ktoré sú akreditované FSC. Certifikát môže získať len ten les, ktorý je spravovaný environmentálne správnym, sociálne prospešným a ekonomicky výnosným spôsobom. Práve toto robí FSC certifikát unikátnym a zabezpečuje, že les je dobre spravovaný a to od ochrany práv pôvodných obyvateľov až po spôsob výrubu. Lesy, ktoré spĺňajú tieto prísne požiadavky získajú FSC certifikát a rezivo z týchto lesov môže niesť označenie FSC. Systém certifikácie navyše zahŕňa aj celú sieť spracovávateľov, ktorou ďalej FSC rezivo prechádza – od lesa až po koncového používateľa. Toto je monitorované cez fakturačný proces a kód sprevádzajúci materiál v celej reťazi spracovania a užívania potvrdzuje, že výrobok skutočne spĺňa požiadavky FSC.
Do júna 2004 bolo podľa princípov FSC certifikovaných vyše 43 miliónov hektárov lesov vo viac ako 60 krajinách. Na svete sa dnes vyrába niekoľko tisícok výrobkov s obchodnou značkou FSC, ktoré sú vyrábané z certifikovaného dreva.

Princípy FSC:

Princíp 1: Dodržiavanie národnej legislatívy a súlad s princípmi FSC
Lesný manažment bude rešpektovať všetky zákony, ktoré sa na neho vzťahujú v rámci danej krajiny, medzinárodné dohody a zmluvy, ktoré má krajina podpísané a spĺňať všetky FSC princípy a kritériá.
Princíp 2: Vlastnícke a užívateľské práva a zodpovednosti
Dlhodobý prenájom a právo používať pôdu a lesné zdroje bude jasne definované, dokumentované a legálne uzavreté.
Princíp 3: Práva pôvodných obyvateľov
Legislatívne a tradičné práva pôvodných obyvateľov na vlastnenie, používanie a riadenie pôdy, teritória a zdrojov budú uznané a rešpektované.
Princíp 4: Sociálne vzťahy a práva pracujúcich
Prevádzky lesného manažmentu budú udržiavať a rozvíjať dlhodobé sociálne a ekonomické blaho pracujúcich v lese a v miestnej komunite.
Princíp 5: Úžitky z lesa
Prevádzky lesného manažmentu budú povzbudzovať efektívne využitie lesných produktov a služieb s cieľom zabezpečiť ekonomickú výnosnosť a viaceré environmentálne a sociálne úžitky.
Princíp 6: Dopad na životné prostredie
Lesný manažment bude chrániť biologickú rozmanitosť a hodnoty s ňou spojené, vodné zdroje, pôdu, unikátne a krehké ekosystémy a krajinu, a prostredníctvom toho ekologické funkcie a celkovú integritu lesa.
Princíp 7: Hospodársky plán
Hospodársky plán - vhodný pre typy a intenzitu prevádzok - bude v písomnej podobe, implementovaný a pravidelne aktualizovaný. Dlhodobé ciele hospodárenia a spôsob ich dosiahnutia budú jasne definované.
Princíp 8: Monitoring a hodnotenie
Monitoring - vhodný pre typy a intenzitu prevádzok lesného manažmentu - sa bude vykonávať s cieľom ohodnotiť stav lesa, ťažbu lesných produktov, úroveň spracovávateľskej siete, manažment aktivít a ich sociálny a environmentálny dopad.
Princíp 9 : Udržiavanie prírodných lesov
Hospodárenie v lesoch s významnými zachovaným hodnotami bude udržiavať alebo rozširovať tie atribúty, ktoré definujú les ako les s významnými zachovaným hodnotami. Pri rozhodnutiach týkajúcich sa takýchto lesov sa bude vždy brať do úvahy preventívny prístup.
Princíp 10: Plantáže
Plantáže budú plánované a riadené v súlade s princípmi a kritériami 1-9 a princípom 10 a jeho kritériami. Kým plantáž môže poskytovať množstvo sociálnych a ekonomických výhod a môže prispieť k uspokojeniu svetových potrieb na lesné produkty, mala by byť v súlade s celkovým hospodárením, minimalizovať tlak, a podporovať prirodzenú obnovu a zachovanie prírodných lesov.

Riadiaca štruktúra FSC

Forest Stewardship Council ako medzinárodná asociácia združuje členov, ktorí zastupujú rôzne environmentálne a sociálne orientované skupiny, spoločnosti obchodujúce s rezivom, lesnícke profesie, lokálne občianske združenia, zodpovedné korporácie, komunitné lesnícke skupiny a organizácie, ktoré sú oprávnené certifikovať výrobky z dreva. Interné pravidlá FSC sú založené na ISO normách.
Riadiaca štruktúra FSC garantuje nezávislosť organizácie od akejkoľvek záujmovej skupiny. FSC má unikátnu riadiacu štruktúru, ktorá je založená na princípoch spoluúčasti, demokracie a rovnosti. FSC má tri úrovne rozhodovacích orgánov.
Valné zhromaždenie FSC členov je najvyšším rozhodovacím orgánom a skladá sa z troch komôr – environmentálnej, sociálnej a ekonomickej. Cieľom tejto štruktúry je udržať rovnováhu pri hlasovaní medzi rôznymi záujmami a to bez toho, aby sa musel obmedziť počet členov.
Rada riaditeľov je podriadená členom FSC. Skladá sa z 9 jednotlivcov, ktorí sú volení z každej komory na trojročné obdobie.
Výkonný riaditeľ, za podpory medzinárodného tímu profesionálov, zodpovedá za fungovanie FSC na každodennej báze. Výkonný riaditeľ je priamo v sídle spoločnosti v Nemecku, Bonn-e.

Od roku 1993 FSC získalo významné postavenie práve vďaka:
svojej nezávislosti a dôveryhodnosti
všeobecnému uznaniu a rešpektovaniu ako globálny štandard účasti všetkých zainteresovaných strán rozsiahlej reťazi členov spracovávateľskej siete
vzťahom s významnými maloobchodníkmi a veľkoobchodníkmi certifikácii treťou nezávislou stranou.

Sídlo FSC je v Bonne (Nemecko) a na národnej úrovni má FSC zastúpenie vo viac ako 30 krajinách. Na Slovensku má organizácia kontaktné miesto v Banskej Bystrici. Významnými podporovateľmi FSC certifikácie sú mimovládne organizácie ako WWF, Svetová banka, Greenpeace, Priatelia Zeme a Woodland Trust.
Viac informácií na www.fsc.org
Anna Mišinová
 

Vyberte región