MATURITA – STRAŠIAK STREDOŠKOLÁKOV?

12.12.2004 Celý región

Pred zahájením školského roku 2004-2005 bola Ministerstvom školstva SR podaná informácia ohľadom vykonávania maturít postupným rastom vplyvu výsledku testový...
Pred zahájením školského roku 2004-2005 bola Ministerstvom školstva SR podaná informácia ohľadom vykonávania maturít postupným rastom vplyvu výsledku testových otázok na celkový výsledok maturitnej skúšky. Počas školského roka sa však študenti z rôznych zdrojov dozvedeli, že Ministerstvo školstva tento spôsob zmenilo. V radoch študentov nastali z náhlej zmeny obavy.

Ministerstva školstva SR urobilo prieskumné testovanie študentov stredných škôl so zámerom overenia ich pripravenosti na maturitné skúšky. Úspešnosť bola pod 50%. Čo znamená, že menej ako 50% žiakov stredných škôl by uspelo na maturitnej skúške.

V súvislosti s týmito výsledkami zverejnenými Ministerstvom školstva SR a taktiež s ohľadom na nový spôsob vykonávania maturitných skúšok na stredných školách, sa Ing. Miloš Luterán – riaditeľ gymnázia na ul. Ľ. Štúra v Michalovciach, v spolupráci s Ing. Jánom Suroviakom – jedným z rodičov študentov 3Ag triedy a triednou učiteľkou Mgr. Katarínou Lešovou, rozhodli usporiadať podpornú akciu na zvládnutie tejto situácie u niektorých študentov gymnázia na ul. Ľ. Štúra v Michalovciach. Pilotný projekt, ktorý mal priniesť riešenie tejto situácie mal byť na škole robený externou organizáciu.

Na základe prieskumu, ktorý vykonal rodič – Ing. Ján Suroviak bola spomedzi poradenských a vzdelávacích inštitúcií zaoberajúcimi sa zvyšovaním efektívnosti štúdia vybraná organizácia, ktorá predložila konkrétny spôsob, ako dosiahnuť zefektívnenie štúdia, zlepšenie prípravy samotných žiakov na vyučovanie a tiež zlepšenie ich postoja k učeniu. Na rozhodnutie pri výbere malo vplyv hlavne (a) riešenia, ktoré daná organizácia na problém poskytovala, ako aj (b) návrh účinného spôsobu, ako študentom predloží a odovzdá know-how „ učenia ako sa učiť a mať v tom výsledky“ .

Napokon bola vybratá organizácia APLIKOVANÁ SCHOLASTIKA s medzinárodným pôsobením. V Čechách a na Slovensku pôsobí táto organizácia vyše 7 rokov na rôznych úrovniach výchovno-vzdelávacích zariadeniach, medzi ktoré patria i školy.
Úlohou Aplikovanej Scholastiky je dodávanie efektívnych vzdelávacích služieb a publikovaných materiálov, ktoré sú založené na významných objavoch autora a humanistu L. Rona Hubbarda v oblasti vzdelávania. Tieto metódy a stratégie výučby a učenia, známe pod spoločným názvom ŠTUDIJNÁ TECHNOLÓGIA zahŕňajú prvé kompletné porozumenie skutočným bariéram v efektívnom učení a presnú techniku toho, ako tieto bariéry prekonávať.

Študijná technológia je základným prvkom pri vyučovaní (školeniach) v Aplikovanej scholastike. Je zostavená tak, aby priniesla dokonalé zvládnutie samotného predmetu štúdia ako takého. Nie je to technika na zlepšovanie pamäti, program fonetického čítania alebo iná „ študijná pomôcka“ .

Odkazom autora študijnej technológie, spisovateľa a filozofa L. Rona Hubbarda je: „ Proces učenia nie je iba nahromadenie informácii na vrch tých ďalších. Je to proces získavania nového porozumenia a lepšieho spôsobu, ako niečo urobiť. “

Základom programov Aplikovanej scholastiky je predpoklad, že úspešné vzdelávanie je podstatne viac ako iba schopnosť prejsť skúškou. Vzdelávanie v sebe zahrňuje schopnosť študovaným informáciám rozumieť a byť schopný ich používať.

Po viacnásobných jednaniach, ktoré prebehli medzi APLIKOVANOU SCHOLASTIKOU Slovensko a Gymnáziom na ul. Ľ. Štúra v Michalovciach, došlo k myšlienke vytvorenia pilotného projektu pre triedu 3Ag tohto gymnázia. Cieľom projektu bolo podporiť úspešnosť študentov pri učení všeobecne, ako aj pri prípravách na maturitné skúšky, ktoré sa pre nich stali „ strašiakom“ . Cieľom predloženého projektu bolo odovzdať študentom funkčné nástroje, ktoré im pomôžu v uľahčení a zefektívnení ich štúdia, čoho dôsledkom bolo, že študenti prevzali vyššiu mieru zodpovednosti za svoje výsledky v štúdiu.

Počas troch dní (18. -20.11.2004), ktoré študenti strávili so vzdelávacími pracovníkmi Aplikovanej Scholastiky Slovensko, absolvovali sériu prednášok, ktoré riešili problematiku ako: Prečo študenti opúšťajú štúdium? Prečo tak veľa študentov bez zaváhania prehlási, že „ nenávidí školu” ? Čo spôsobuje, že študent stráca o predmet záujem, začne sa cítiť frustrovaný, nie je schopný sa koncentrovať a nič si nezapamätá? Prečo nie sú študenti schopní používať veci , ktoré sa naučili v práci alebo v živote? Spolu s prednáškami prešli študenti množstvom praktických cvičení, ktorých účelom bolo zaviesť u nich návyk používania nástrojov študijnej technológie v praxi – pri príprave na vyučovanie, na hodinách, či príprave na maturity.

Študenti spoznali základné zákony a princípy, pomocou ktorých je možné vyriešiť akékoľvek problémy v štúdiu bez ohľadu na to, ako beznádejne sa zdajú. Na základe úspechov, ktoré na seminári dosiahli, sa rozhodli na svojom gymnáziu otvoriť „ KLUB UČENIA AKO SA UČIŤ“ (pomenovaný po rovnomennej publikácii, ktorá uvádza základy študijnej technológie), v rámci ktorého chcú svoje nové poznatky a zručnosti v spolupráci s Aplikovanou Scholastikou i naďalej rozširovať a odovzdávať ich ďalším študentom školy.

Na záver seminára obdržali všetci študenti certifikáty o jeho úspešnom absolvovaní. Poďakovanie za počiatočný úspech tohto pilotného projektu patrí študentom 3Ag triedy Gymnázia na ul. Ľ. Štúra v Michalovciach, ktorí na seminári tvrdo pracovali na zvyšovaní svojich schopností študovať. Úspech akcie by nebol možný ani bez podpory Ing. Miloša Luterána – riaditeľa školy, ktorému bolo na záver odovzdané najvýznamnejšie ocenenie, aké Aplikovaná scholastika udeľuje: PATRÓN VZDELÁVANIA. Študenti na záver vyslovili veľké poďakovanie jednému z rodičov Ing. Jánovi Suroviakovi, za to, že im svojim sponzorským príspevkom umožnil získať nové skúsenosti a vedomosti pre svoj ďalší život.

Martina Slneková
tlačové oddelenie
Aplikovaná Scholastika Slovensko
 

Vyberte región