Každé ráno s úsmevom do škôlky i do školy

21.01.2005 Celý región

V týchto dňoch prebiehajú zápisy šesťročných detí do základných škôl. Sú deti pripravené na vstup do školy?\r\nZásluhu na dobrej a kvalitnej príprave detí na š...
V týchto dňoch prebiehajú zápisy šesťročných detí do základných škôl. Sú deti pripravené na vstup do školy?
Zásluhu na dobrej a kvalitnej príprave detí na školu majú kvalifikované učiteľky v materskej škole.

Dieťa v nej získava potrebné sociálne skúsenosti v styku s rovesníkmi, (s rodičom, takúto možnosť nemá), zlepšujú sa jeho vyjadrovacie a jazykové schopnosti, môže sa oboznamovať s cudzím jazykom, rozvíja sa po stránke rozumovej, estetickej, telesnej, citovej. Buduje si zdravú životosprávu a pestrá pravidelná strava vplýva na jeho zdravý vývin.
Výchovno – vzdelávací systém v našich materských školách je pozitívne hodnotený inými vyspelými krajinami. Dozvedáme sa o tom na konferenciách, zasadaniach OMEP, v odbornej literatúre. Preto materské školy majú byť podporované a malo by nám záležať na našich deťoch.
Prečo sa naši predškoláci tešia na september? V materskej škole na Volgogradskej ulici sa snažíme deti pripraviť na základnú školu aj po stránke psychickej. To znamená - žiadne zábrany, strach a obavy zo školy. Deti majú veľa pozitívnych predstáv o tom, čo ich v škole čaká a tešia sa na ňu. Preto sme sa v minulom školskom roku zapojili do projektu - Škola volá, v ktorom boli okrem tradičných foriem spolupráce so ZŠ zahrnuté aj nové. Medzi ne patrila „ Olympiáda“ , ktorej cieľom bolo zapojením sa detí do športových súťaží, predstaviť deťom atmosféru školy, jej vedenie, učiteľov a žiakov. Predstavením školy ako rozprávkového kráľovstva s kráľom - riaditeľom si deti zasúťažili a získané medaily si pyšne odniesli domov. Prostredníctvom ukážkovej hodiny s témou „ Maľovaná hudba“ sa deti zoznámili s učiteľkou ZŠ a vypočuté melódie, rytmy vyjadrili maľbou. Rodičom potom vyrozprávali zážitky z „ učenia“ sa v škole. Zaujali ich aj špeciálne triedy – dielne, trieda, kde sa pracuje s Legom dacta, počítačovou triedou a mohli sa zapojiť do naozajstného učenia. Na stretnutí pod názvom „ Múdra hlavička“ deti štyroch materských škôl súťažili v oblasti matematických predstáv, dopravnej, literárnej, rozumovej výchovy.
V septembri nás učiteľky veľmi tešilo, keď k nám prichádzali naši „ škôlkári“ ako prváci s rodičmi, aby sa podelili so svojimi skúsenosťami z prvých dní v škole a novú chuť do práce nám dodávalo ďakovanie rodičov.
Tohto roku spolupracujeme so ZŠ Matice slovenskej. Deti pravidelne cvičia v telocvični ZŠ. V týždni pod názvom „ Príďte k nám do výtvarného ateliéru“ sa každý deň oboznámili s novou výtvarnou technikou, robili rôzne výtvarné práce individuálne aj skupinové pod vedením Mgr. Puchalovej. Žiaci ZŠ sa predstavili vo vianočnom programe pre našich rodičov a naši predškoláci zasa vystupovali v ZŠ pre „ veľké“ obecenstvo.
Za túto spoluprácu a možnosť pracovať podľa projektu „ Škola volá“ sa chceme poďakovať vedeniu ZŠ na Bajkalskej ulici a vedeniu ZŠ na Matici slovenskej v Prešove.
Ďalej pracujeme podľa projektu „ Zdravá škola“ a sme držiteľmi certifikátu Školy podporujúcej zdravie. Jednou z úloh je aj ochrana a upevňovanie zdravia detí. Možno aj vaše deti majú zlé držanie tela a ploché nohy. Špeciálnym cvičením odstraňujeme a eliminujeme spomínané zdravotné problémy pod kvalifikovaným vedením učiteľky Oravcovej, ktorá vedie krúžok Zdravotnej telesnej výchovy. Tieto cvičenia realizuje pravidelne v našej telocvični dobre vybavenej cvičebným náradím, náčiním a dopĺňanej stále novými pomôckami - ortopedický chodník, soft lopty a pod.
Veľmi nám záleží na tom, aby deti v našej MŠ boli zdravé a spokojné. Teší nás, že máme zo strany rodičov podporu a kladné ohlasy.
Mgr. Mária Vašková
MŠ Volgogradská Prešov
 

Vyberte región