Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prešove 31.1.2005

23.01.2005 Prešov

Primátor mesta Prešov Ing. Milan Benč, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a XVIII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Rokovanie so začiatkom o 13:00 hod. sa uskutoční dňa 31.1.2005 (pondelok) v zasadacej miestnosti MsÚ na Jarkovej ulici č. 34.

Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Návrh doplnku č. 1 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove.
3. Majetkové prevody.
4. Návrh na zvolanie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Spravbyt.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Záver.
 

Vyberte región