Z rokovania januárovej Mestskej rady

23.01.2005 Prešov

V pondelok 17. januára 2005 sa uskutočnilo prvé rokovanie prešovskej Mestskej rady v tomto roku. Radní na svojom zasadnutí prerokovali šesť bodov.
V prvým bodom rokovania MsR bola Informácia o stave hospodárenia Spravbytu, a. s. a o vstupe novej spoločnosti Energie Comfort, ktorú predložila Ing. Andrea Marcinková, vedúca odboru Mestských organizácií a verejno-prospešných činností. Predložená správa obsahovala základné informácie o spoločnosti Spravbyt, prehľad zmlúv uzavretých so spoločnosťou Spravbyt, a. s. od 1. 1. 1996, ekonomické ukazovatele a hospodárenie s majetkom mesta a spoločnosti o informáciu o rokovaní so zástupcami Energie Comfort Viedeň, ktorého sa zúčastnil primátor mesta Ing. Milan Benč.
Mestská rada zobrala na vedomie Správu o stave hospodárenia a o vstupe novej spoločnosti. Zároveň požiadala primátora mesta odsúhlasiť stav pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv uzatvorených medzi mestom Prešov a Spravbyt-om, zabezpečiť vypracovanie energetickej koncepcie Spravbyt-om v oblasti zásobovania teplom a vypracovanie koncepcie nakladania s majetkom mesta v rámci zariadení tepelného hospodárstva a mestských bytov. Mestská rada zároveň odporúča Mestskému zastupiteľstvu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Spravbyt a. s. , za účelom zmeny členov orgánov spoločnosti Spravbyt, a. s. za obchodnú spoločnosť C. E. U. , s. r. o. , Prešov.
Vedúca odboru Mestských organizácií a verejno-prospešných činností MsÚ Ing. Andrea Marcinková na rokovaní MsR predložila aj Informatívnu správu o vyhodnotení programu odpadového hospodárstva a o celkovej činnosti TSmP, a. s. , k 31. 11. 2004. V úvode svojej prezentácie daného dokumentu pripomenula: “ Uznesením vlády SR č. 180 z 27. 2. 2002 bol schválený Program odpadového hospodárstva SR do roku 2005 ako základný koncepčný materiál na postupné plnenie účelu odpadového hospodárstva podľa nových právnych predpisov. Základným cieľom programu je zníženie ukladania komunálneho odpadu na skládky, pričom sa táto úloha dá dosiahnuť len zavedením separácie komunálneho odpadu“ . Zároveň dodala, že “ z týchto dôvodov je v súčasnosti vypracovaná žiadosť s projektom na poskytnutie finančných prostriedkov z recyklačného fondu. “ Na tento účel bolo vytvorené občianske združenie Lapanč, ktorého prioritným cieľom je spracovanie projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratných financií z prostriedkov EÚ. V správe je okrem iného zakomponovaná charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva, rozpočet odpadového hospodárstva, záväzná časť programu a stratégia riadenia odpadového hospodárstva mesta Prešov do roku 2005. K tomuto bodu rokovania sa MsR zúčastnil aj riaditeľ TSmP Anton Balčák.
Mestská rada zobrala na vedomie informatívnu správu o vyhodnotení programu odpadového hospodárstva a o celkovej činnosti TSmP, a. s. k 30. 11. 2004. Zároveň požiadala Ing. Andreu Marcinkovú pripraviť návrh efektívnejšieho využitia majetku mesta v správe a v prenájme TSmP.
Ďalším bodom rokovania rady boli Majetkové prevody, ktoré predložila JUDr. Viera Andrejková, vedúca odboru mestského majetku. V tejto časti bolo predložených 20 majetkových prevodov.
Mestská rada tieto prevody zobrala na vedomie s pripomienkami k dvom prerokovaným bodom.
Návrh doplnku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove predložil vedúci odboru vnútornej správy Mgr. Jozef Smetana. “ Rokovací poriadok je jedným zo základných vnútroorganizačných právnych noriem mesta, ktorý upravuje spôsob prípravy, zvolávania, rokovania a uznášania sa mestského zastupiteľstva“ , zdôraznil pri predkladaní návrhu doplnku vedúci odboru. Ďalej konštatoval, že daný návrh zmien a doplnkov k platnému rokovaciemu poriadku je predkladaný na podnet poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove. Samotný návrh sa týka technických problémov, ktoré sa vyskytli v kontexte zmien mimo úrad a zároveň sa týka úpravy spôsobu hlasovania poslancov MsZ.
Mestská rada zobrala na vedomie s pripomienkami daný návrh doplnku č. 1 k rokovaciemu poriadku MsZ v Prešove.
Prednosta MsÚ Ing. Ján Dobrovič predložil Návrh na zvolanie XVIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Mestská rada odporučila primátorovi mesta Ing. Milanovi Benčovi zvolať XVIII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove na deň 31. 1. 2005 o 13. 00 hod.
V bode rôzne bol prerokovaný postup K sťažnosti občiansky mesta Prešov na primátora mesta Prešov.
Mestská rada odporúča prešetrenie sťažnosti na primátora mesta Prešov vytvoriť komisiu zloženú zo zástupcov poslaneckých klubov a zástupcu výboru mestskej časti č. 4. Zodpovedný za preskúmanie podnetu je Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ.
 

Vyberte región