PRVÁ DEKÁDA SÚKROMNÉHO ŠKOLSTVA V PREŠOVE

03.02.2005 Celý región

V septembri 1994 sa začala nová etapa vo vývoji prešovského regionálneho školstva. Objavili sa prvá súkromná stredná odborná škola pre podporu podnikania vo ...
V septembri 1994 sa začala nová etapa vo vývoji prešovského regionálneho školstva. Objavili sa prvá súkromná stredná odborná škola pre podporu podnikania vo východoslovenskom regióne - Súkromná obchodná akadémia. V súvislosti s intenzívnou ekonomickou transformáciou, v ktorej sa Slovenská republika nachádzala v prvej polovici 90. rokov, sa vo východoslovenskom regióne ukazoval nedostatok kvalitných stredoškolsky ekonomicky vzdelaných odborníkov.

Práve preto sa zriaďovateľ školy rozhodol umožniť mladej generácii vzdelávanie na novom type strednej školy, ktoré prinieslo iné prístupy a metódy práce, aké v tom čase ovplyvňovali vzdelávanie stredoškolskej mládeže.
Súkromná obchodná akadémia počas svoje existencie vždy presadzovala nové a progresívne trendy vo vzdelávaní mládeže. Odrazom týchto snáh bola aplikácia nových študijných odborov – v roku 2000 študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo (v tom čase ako jedinej školy v Prešovskom kraji) a v jubilejnom roku 2004 exkluzívneho študijného odboru 6327 6 17 ekonomické lýceum. Tento študijný odbor je pilotným projektom, s podporou MŠ SR, ktorý škola bude až do roku 2010 poskytovať ako jediná na území Slovenskej republiky. Tento nový odbor vznikol v spolupráci so zahraničnými školami z krajín Európskej únie. Študijný odbor ekonomické lýceum je ideálnym skå bením gymnaziálneho a ekonomického odborného štúdia a preto ho môžeme charakterizovať ako – gymnázium s ekonomickým zameraním. Vytvorila sa tým istá vyváženosť umožňujúca štúdium študentov na vysokých školách nielen ekonomického smeru, ale aj technického, prírodovedného a humanitného zamerania. Absolvent študijného odboru ekonomické lýceum bude schopný aplikovať vedomosti, znalosti a zručnosti v praxi a flexibilne reagovať na všetky problémy, operatívne ich riešiť. Zároveň s rozšírenou možnosťou štúdia na vysokej škole je aj kvalifikovaným stredoškolsky vzdelaným odborníkom schopným samostatne vykonávať činnosť v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania
Súkromná obchodná akadémia počas svojich desiatich rokov existencie poskytuje aj možnosť štúdia pre absolventov iných stredných škôl v rôznych formách pomaturitného štúdia, ako aj tým, ktorí majú záujem o dokončenie stredoškolského vzdelania maturitnou skúškou.
Napriek svoje krátkej existencii dosiahla Súkromná obchodná akadémia úspechy a jej miesto vo vzdelávacej štruktúre stredných škôl na Slovensku je pozitívnym prejavom potreby existencie súkromných škôl ako ďalšieho prvku vo výchove mladej generácie na prahu budúcnosti v Európskej únii.
Andrej Šoltys
 

Vyberte región