Podporné stanovisko SDĽ pre KOZ SR k pripravovaným sociálnym zákonom

06.06.2003 Celý región

Návrh Koncepcie daňovej reformy v rokoch 2004-2006 Zavedenie rovnej dane vo výške 20% zo základu dane znamená veľmi nepatrné zníženie dane z príjmov pre cca ...
Návrh Koncepcie daňovej reformy v rokoch 2004-2006 Zavedenie rovnej dane vo výške 20% zo základu dane znamená veľmi nepatrné zníženie dane z príjmov pre cca 80% zamestnancov a veľmi značné zníženie dane z príjmov pre vysokopríjmové skupiny daňovníkov. V prípade nízko a strednepríjmových daňovníkov ide o zníženie dane v rámci desiatok korún a v prípade vysokopríjmových ide o zníženie v rámci tisícok korún. Pričom zníženie dane z príjmov je podmienené zvýšením nižšej sadzby dane z pridanej hodnoty z terajších 14% na 20%. Toto zvýšenie spodnej sadzby DPH bude znamenať podľa našich výpočtov najmenej 400 korunový nárast výdavkov na mesiac a osobu v roku 2004. Pritom zvýšenie sadzby DPH sa dotýka nielen osôb, ktoré majú príjmy podliehajúce dani z príjmov, ale celého obyvateľstva, teda aj osôb bez príjmov alebo osôb so sociálnymi príjmami.

Zrušenie daní z dividend a podielov na zisku nemá obdobu v Európske únii, takisto ako aj zrušenie dane z dedičstva. Príliš veľká snaha oslobodiť bohaté vrstvy od platenia dane a najmä vo veľmi krátkom časovom úseku bude mať za následok nepredvídateľný vývoj príjmov štátneho rozpočtu, čo ohrozí charakter sociálneho štátu.
Návrh Koncepcie reformy dôchodkového zabezpečenia v SR
KOZ SR zásadne nesúhlasí s tým, že koncepcia reformy bola vo vláde SR prerokovaná bez toho, aby bola dva razy riadne prerokovaná v RHSD SR.

KOZ SR žiada, aby koncepcia zahrňovala všetky tri piliere dôchodkového zabezpečenia a ich vzájomnú previazanosť a aby bol zachovaný silnejší priebežne financovaný I. pilier s plným zabezpečením už nadobudnutých nárokov a určenou mierou solidarity. Ako zásadnú pripomienku KOZ SR predkladá požiadavku v koncepcii uviesť sumu očakávaných nákladov na reformu dôchodkového zabezpečenia v SR na celé transformačné obdobie a konkrétne na obdobie najbližších 5-10 rokov.
Zásadne nesúhlasí s takou formou dôchodkových dávok, ktoré sa budú zabezpečovať nákupom anuity. Taktiež zásadne odmieta vstup súkromných finančných inštitúcií do verejného systému povinného dôchodkového zabezpečenia. Súkromné inštitúcie fungujú na báze zisku, vydávajú enormné prostriedky na reklamu a ďalšie svoje aktivity.

Žiada, aby bola pevne stanovená maximálna suma administratívnych nákladov systému dôchodkového sporenia, ktorá by nepresahovala administratívne náklady porovnateľných systémov v štátoch EÚ. Taktiež ako zásadnú pripomienku žiada zakotvenie minimálnej úrokovej miery na dôchodkové sporenie, najmenej vo výške priemerných úrokov v bankách.
KOZ SR žiada, aby v systéme doplnkového dôchodkového poistenia zostal zachovaný zamestnanecko-zamestnávateľský vzťah, nekomerčný charakter a aby bola posilnená ochrana vkladov poistencov. Zásadne nesúhlasí ani s ďalším zvyšovaním dôchodkového veku.

Návrh zákona o sociálnom poistení
KOZ SR považuje právnu úpravu nemocenského, dôchodkového, úrazového poistenia a poistenia v nezamestnanosti za mimoriadne dôležitú nielen pre zamestnancov, ale pre všetkých občanov. Zdôrazňuje, že schváleniu takejto významnej právnej normy by mala predchádzať celonárodná diskusia, aby sa predišlo negatívnym dopadom na občanov. Vládny návrh zákona o sociálnom poistení presúva sociálne zabezpečenie občanov v prípade straty príjmu zo zárobkovej činnosti z pozície prílišnej solidarity do druhej krajnosti, takmer absolútnej preferencii zásluhovosti. Pri uplatnení navrhnutého stupňa zásluhovosti sa sociálna solidarita zníži na minimum. Na takýto prístup doplatia najmä občania s veľmi nízkymi a podpriemernými príjmami, u ktorých na základe nového spôsobu výpočtu dávok dôjde k sociálnemu vylúčeniu. Následkom aplikácie tohto návrhu sa ešte viac rozšíri skupina občanov závislá na dávkach sociálnej pomoci, ktorá dnes predstavuje viac ako 600 tisíc ľudí.

KOZ SR zásadne nesúhlasí s nasledovnými ustanoveniami predloženého návrhu zákona, v dôsledku aplikácie ktorých sa zníži úroveň sociálneho zabezpečenia občanov:
s poskytovaním nemocenského až od 11. dňa práceneschopnosti zamestnanca
s tým, aby denná dávka nemocenského za prvé tri dni PN bola iba 18% z vymeriavacieho základu.
Táto zmena by znamenala pokles dennej dávky za prvé tri dni PN na 26% terajšej výšky dennej dávky, teda zo 133 Sk na 35 Sk pri mzde 6 000 Sk mesačne. Preto žiada, aby bola dávka nemocenského, tak ako ostatné nemocenské dávky, t. j. ošetrovné, vyrovnávacia dávka a aj materské, poskytovaná vo výške 55% vymeriavacieho základu od prvého dňa práceneschopnosti zásadne nesúhlasí so zvýšením dôchodkového veku na 62 rokov. Trvá na zachovaní už schváleného zvýšenia dôchodkového veku na 60 rokov pre obe pohlavia zásadne nesúhlasí so znížením odvodov zamestnávateľov na nemocenské poistenie, nakoľko nesúhlasí s presunom platieb nemocenského od 11. dňa PN a trvá na tom, aby zamestnávatelia naďalej platili 3,4% z vymeriavacieho základu
zásadne nesúhlasí s navrhnutou zmenou orgánov Sociálnej poisťovne a žiada zachovanie Správnej rady SP ako najvyššieho orgánu verejnoprávnej inštitúcie a v tripartitnom zložení. Snahu vlády vníma ako zavedenie štátnej kurately nad zdrojmi Sociálnej poisťovne
Stratégia podpory rastu zamestnanosti na základe reformy sociálneho systému a trhu práce KOZ SR odmieta filozofiu „ poštátnenia“ finančných tokov v oblasti financovania a politiky trhu práce, pretože táto v nijakom prípade neodstráni ťažkopádnosť, deštrukciu hodnôt a finančnú náročnosť verejného sektora. V SR sa od roku 1994 uplatňuje systém financovania politiky trhu práce vrátane výdavkov na činnosť verejných služieb zamestnanosti oddelene od štátneho rozpočtu. Systém je sprevádzaný značnou nezávislosťou tripartitného riadenia financií. KOZ SR upozorňuje na to, že problém efektívnosti sociálnych výdavkov je v SR problémom počtu príjemcov dávok a problémom úrovne miezd na jednej strane a rýchlosti deregulácie cien /nájomné, energie... / na strane druhej, ktorá vyvoláva tlak na nové druhy dávok. Snaha o naštartovanie pomerne tvrdej sociálnej politiky je krokom správnym smerom len v tom prípade, že má vysoký stupeň adresnosti. Je potrebné sa zamerať na poznanie:

aké finančné plnenie sociálneho zabezpečenia musí evidovaný nezamestnaný dostať aká je ekonomická strata v dôsledku nezamestnanosti
aké náklady sú spojené s poznaním osobnosti nezamestnaného, ktorý sa dostáva do sociálne vylúčených štruktúr
Z uvedených dôvodov KOZ SR zásadne nesúhlasí s vládnou stratégiou podpory rastu zamestnanosti.
Novela vysokoškolského zákona
Jedným z najzávažnejších zásahov do vysokoškolského prostredia je spoplatnenie vysokoškolského štúdia. KOZ SR upozorňuje na možnosť zníženia záujmu o štúdium na slovenských vysokých školách, pretože v okolitých krajinách sa za štúdium neplatí. Sociálna sieť na Slovensku nie je taká, aby umožnila vzdelávanie nemajetných študentov. Výsledkom tejto novely bude sťaženie a diskriminácia prístupu k vzdelávaniu. KOZ SR navrhuje vypracovať podrobnú kvantifikáciu spoplatnenia vysokoškolského štúdia s dopadmi na jednotlivé rodiny a vypracovať a predložiť pred zavedením spoplatnenia študijný a pôžičkový systém. Súčasne s predloženým návrhom spoplatnenia štúdia by mali byť vypracované všetky súvisiace právne predpisy.

KOZ SR nesúhlasí so spoplatnením denného vysokoškolského štúdia.
Nemožno súhlasiť ani so snahou MŠ zrušiť tarifné tabuľky pre učiteľov základných a stredných škôl. Takýto postup je priam pošliapaním určitých istôt pracovníkov vo verejnej správe.
Súčasná vláda SR neakceptuje to, čo vedia všetci vo svete, že investícia do školstva je investícia do budúcnosti našej krajiny.
(OV SDĽ v Prešove)
 

Vyberte región