ZMOS v regiónoch má výhrady k zmene sídiel hasičov

17.08.2011 Celý región

Bratislava – 15. augusta 2011 – Združenie miest a obcí Slovenska sa zapojilo do pripomienkovania návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc.
Združenie miest a obcí Slovenska získalo z prostredia regionálnych združení niekoľko pripomienok, ktoré boli zakomponované do stanoviska. Svoje miesto medzi týmito pripomienkami mali aj dve zásadné. Združenie miest a obcí Bielej Oravy nesúhlasí s tým, aby sa zlúčilo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne. Dôvodom tejto pripomienky je fakt, že okres Námestovo je najväčší okres na Orave, má najväčšiu rozlohu, najvyšší počet obyvateľov, je s najvyšším počtom výjazdov a najväčším počtom subjektov zaradených do plánu kontrolnej činnosti. Z týchto dôvodov navrhujeme, aby okres Námestovo a okres Tvrdošín tvoril jedno Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Dôvodom na takéto riešenie je kopírovanie všeobecne štátnej správy a fakt, že v Námestove majú svoje sídlo aj okresná prokuratúra, okresný súd, daňový úrad, úrad práce a sociálnych vecí a ďalšie inštitúcie. Ďalším argumentom je, že Námestovo a okolité obce zakúpili na vlastné náklady požiarnu techniku a Mesto Námestovo poskytlo a dodnes poskytuje priestory na činnosť hasičského zboru. To je podľa nášho názoru dôkazom, že samospráva úzko spolupracuje s hasičským zborom z dôvodu ochrany zdravia, majetku a prevencie.
Zásadné výhrady k navrhovanému zámeru prezentovalo aj Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, ktoré nesúhlasí s návrhom na zrušenie sídla Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Kežmarku a jeho pričlenenie pod Okresné riaditeľstvo so sídlom v Levoči.
Dôvodom je skutočnosť, že okres Kežmarok patrí k okresom s najvyšším prírastkom obyvateľstva v rámci Prešovského kraja a zároveň, svojou rozlohou, počtom obyvateľov, počtom sídiel a infraštruktúrou má potenciál pre vznik mimoriadnych udalostí, čo si vyžaduje bezproblémový chod hasičských staníc. Sme presvedčení, že po zlúčení okresných riaditeľstiev by došlo k presunu oddelenia požiarnej prevencie na okresné riaditeľstvo v Levoči, čo by sťažilo prístup obyvateľov okresu Kežmarok pri vybavovaní ich žiadostí napríklad v súvislosti so schvaľovaním projektovej dokumentácie alebo následnými kolaudačnými konaniami. Dokonca pre občanov Zamaguria sa predĺži vzdialenosť do sídla okresného riaditeľstva z 39 na 72 km.
Združenie miest a obcí Slovenska očakáva, že tieto zásadné pripomienky budú rezortom vnútra akceptované a ministerstvo na ne bude prihliadať pri tvorbe nových sídiel a stanovovaní územných obvodov krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc.

Michal Kaliňák
hovorca ZMOS
 

Vyberte región