Od 1. septembra sa zvýši príspevok pri narodení dieťaťa na 4 460 Sk

30.08.2005 Celý región

Príspevok pri narodení dieťaťa sa od 1. septembra zvýši zo súčasných 4 320 Sk na 4 460 Sk. Okrem toho sa zvýšia aj sumy príspevku rodičom, ktorým sa súčasne ...
Príspevok pri narodení dieťaťa sa od 1. septembra zvýši zo súčasných 4 320 Sk na 4 460 Sk. Okrem toho sa zvýšia aj sumy príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu 2 rokov opakovane narodili dvojčatá.

Od 1. septembra sa zvýši príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu 2 rokov opakovane narodili dvojčatá, a ktorí majú dieťa do 6 rokov veku o 80 Sk, zo súčasných 2 340 Sk na 2 420 Sk. Pre dieťa od 6 do 15 rokov veku dostanú rodičia o 100 Sk viac, namiesto súčasných 2 880 Sk to bude 2 980 Sk. Rodičom, ktorí majú dieťa staršie ako 15 rokov, sa príspevok zvýši o 100 Sk z 3 070 Sk na 3 170 Sk.
Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok rodičom sú štátne sociálne dávky, ktorými štát prispieva rodinám pri zabezpečovaní nevyhnutných potrieb novorodencov a zvýšených výdavkov spojených so starostlivosťou o 3 a viac súčasne narodených detí alebo v priebehu 2 rokov opakovane narodených dvojčiat.
Finančné náklady spojené s poskytovaním príspevku pri narodení dieťaťa závisia od vývoja pôrodnosti. Ročne si uplatní nárok na príspevok takmer 52 000 rodičov. V roku 2004 predstavovali výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa sumu 210,5 milióna Sk.
Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a všetkých súm príspevku rodičom, ktoré je od 1. septembra o 3,3 %, by znamenalo zvýšenie čerpania finančných prostriedkov v rámci kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na rok 2005 vo výške 1,95 milióna Sk na zostávajúce 3 mesiace roka. Nariadenie vlády však nebude mať v tomto roku vplyv na zvýšenie finančných prostriedkov v rámci kapitoly MPSVR na tento rok a bude sa riešiť v rámci existujúcich finančných prostriedkov, sľubuje ministerstvo.

Od 1. septembra sa dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca zvyšuje na 1 560 Sk

Od 1. septembra bude mesačná dávka v hmotnej núdzi u jednotlivca 1 560 Sk, u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac 4 deťmi 2 500 Sk, u dvojice bez detí 2 710 Sk, u dvojice s dieťaťom alebo najviac 4 deťmi 3 700 Sk, u jednotlivca s viac ako 4 deťmi 3 710 Sk a u dvojice s viac ako 4 deťmi 4 950 Sk. K tejto dávke bude aktivačný príspevok 1 700 Sk/mesiac a ochranný príspevok 1 700 Sk/mesiac.
Stanovuje to návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného a ochranného príspevku.
Dôvodom na úpravu dávky v hmotnej núdzi a jej 2 príspevkov je rast cien tovarov a energií, a tým súvisiace vyššie výdavky vynakladané na všetky tovary a služby pre poberateľov spomínanej dávky. Terajšie sumy dávok a príspevkov nezodpovedajú tak už výdavkom na zabezpečenie základných životných podmienok. V súčasnosti platné sumy dávok v hmotnej núdzi a sumy 2 príspevkov ustanovuje zákon a relevantné nariadenie vlády SR.
Novým nariadením navrhnutá dávka v hmotnej núdzi u jednotlivca sa tak oproti doteraz vyplácanej sume zvýši o 30 Sk, u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi o 50 Sk, u dvojice bez detí o 50 Sk, u dvojice s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi o 70 Sk, u jednotlivca s viac ako 4 deťmi o 70 Sk a u dvojice s viac ako 4 deťmi o 100 Sk. Sumy aktivačného aj ochranného príspevku sa medziročne zvýšia v rovnakej sume, o 200 Sk.
Rezort práce odhaduje, že zvýšenie čerpania peňazí v dôsledku zvýšenia súm dávky v hmotnej núdzi aj jej príspevkov bude v roku 2005 vo výške 76 miliónov Sk, v budúcom roku 309 miliónov Sk, v roku 2007 i v roku 2008 po 310 miliónov Sk. Zvýšenie dávky v hmotnej núdzi a jej príspevkov nebude mať od 1. septembra 2005 vplyv na verejnú správu a uhradí sa z existujúcich zdrojov. Finančný nárok v rokoch 2006 až 2008 tiež nepostihne verejnú správu a bude vykrytý v rámci navrhovaných limitov výdavkov kapitoly rezortu práce.

Od 1. septembra začína platiť novela zákona o sprostredkovaní poistenia

Od 1. septembra začína platiť novela zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia, ktorá reaguje na existujúce rozdiely v právnych predpisoch členov EÚ. Tie spôsobujú prekážky pre výkon tejto činnosti a bránia tak štandardnému fungovaniu jednotného poistného trhu.
Zákon určuje zápis a spôsob vedenia registra osôb a výkon dohľadu nad nimi. Výlučný sprostredkovateľ poistenia ako fyzická osoba (FO) vykonáva svoju činnosť na základe zmluvy len s jednou poisťovňou. Sprostredkovanie poistenia podriadeným sprostredkovateľom môže vykonávať tiež iba FO. Výkon jej služby musí zastrešovať zmluva s poisťovacím agentom, maklérom alebo sprostredkovateľom poistenia z iného členského štátu. Register sprostredkovateľov poistenia vedie Národná banka Slovenska (NBS).
Registrácia má zabezpečiť výkon týchto služieb osobami, ktoré splnili stanovené podmienky odbornosti a dôveryhodnosti. Ak sa v registri vyskytnú nezrovnalosti, NBS môže uplatniť sankcie. Verejnosti sa vďaka registru ponúka dostupná evidencia na základe ktorej si klient môže overiť oprávnenie FO na výkon sprostredkovania poistných a zaisťovacích služieb. NBS musí register aktualizovať. Tým poisťovacím sprostredkovateľom v SR, ktorí pochádzajú z iných členských štátov, dohľad vykonáva domovský orgán.
(TASR)
 

Vyberte región