INVESTIČNÁ VÝSTAVBA V PREŠOVE

30.09.2005 Prešov

MsZ v Prešove svojím uznesením č. 243/2004 zo dňa 13.12.2004 schválilo plán investičnej výstavby v hospodárstve mesta pre rok 2005 v objeme 53 mil. 940 tis. ...
MsZ v Prešove svojím uznesením č. 243/2004 zo dňa 13.12.2004 schválilo plán investičnej výstavby v hospodárstve mesta pre rok 2005 v objeme 53 mil. 940 tis. Sk.
Vo vecnosti plán zabezpečuje pokračovanie stavebných prác na 7-mich rozostavaných stavbách a začatie prác na 16-tich stavbách

V hodnotenom období sme zrealizovali práce v objeme 15 mil. 096 tis. Sk, čo z ročného plánu predstavuje 27,9 %-tný podiel. Uhradených bolo 9 mil. 845 tis. Sk.
Vo vecnosti bolo dokončených 7 stavieb.

V nasledujúcom texte uvádzame komentár k jednotlivým stavbám.

A. Rozostavané stavby

1. Skládka TKO Cemjata
V II. polroku budú pokračovať stavebné práce na ukončení povrchového rigolu nad podzemnou tesniacou stenou – pokládkou polyetylénovej fólie a betónových tvárnic. Zároveň sa pred tesniacou stenou vybuduje odvodňovacia drenáž pre odvedenie spodných vôd do čerpacej stanice.

2. PDA Múza
V uplynulom roku boli práce na ukončení hlineného modelu prerušené pre dlhodobú práceneschopnosť autora. Podarilo sa nadviazať kontakt s autorom. Ten prisľúbil dokončiť model do konca I. polroka 2005. V súčasnom období je autor naďalej práceneschopný, preto sa práce na ukončení modelu presúvajú na II. polrok 2005.

3. Cyklistický chodník Sekčov
Stavebné práce sú pred ukončením. K 30.6.2005 bol dokončený úsek v då žke 345 m pri Hypernove. V mesiaci august 2005 bude v súlade so zmluvou dokončený úsek od Obchodného domu Billa po križovatku s ul. Solivarskou v då žke 2 270 m. Celkom sa tak získa ďalších 2 715 m cyklistických trás v meste Prešov. Práce pokračujú v súlade s prijatým harmonogramom.

4. Rekonštrukcia ul. Pri Hati – Solivar
Stavebné práce sú ukončené. V predmetnej lokalite ulíc „ Pri Hati“ sme celkovo zrekonštruovali komunikácie v då žke 1 099 m. Zároveň sa vybudovala kanalizácia, verejné osvetlenie a chodníky. Rekonštrukčnými prácami sa výrazne estetizovalo prostredie v tejto časti Solivaru. Stavebné práce zrealizovala firma Unistav s.r.o. , Prešov.

5. Nájomné byty Sabinovská – Majakovského
K 30.4.2005 bolo dokončených ďalších 18 bytov v bytovom dome A2, čím sa zvýšil celkový počet dokončených bytov k 30.6.2005 na 54 bytov.
Vo vysokom štádiu rozostavanosti je 18 bytov v bytovom dome B2. Tieto byty budú v súlade so zmluvou dokončené k 30.10.2005 a odpredané do vlastníctva budúcim vlastníkom.
K 31.12.2005 tak budeme evidovať 72 dokončených bytov v 4-och bytových domoch A1, A2, B1, B2. Mestu Prešov, na základe žiadosti bola poskytnutá štátna dotácia z Ministerstva výstavby a RR SR vo výške 29 619 000, – Sk a podpora (úver) zo ŠFRB vo výške 57 583 300, – Sk, čím sú vytvorené podmienky pre výstavbu ďalších 82 bytov v bytových domoch A4, B4, C1 a C2. Ich dokončenie je plánované v rokoch 2006 – 2007. Navýšením prostriedkov o 3 mil. 520 tis. Sk sa zabezpečí financovanie asanačných prác na bytových domoch A4 a B4 a výstavba príslušnej technickej vybavenosti.

6. Rekonštrukcia ul. Levočská č. 134
Stavba je dokončená. Zrealizovala sa splašková kanalizácia, preložka plynovodu, verejné osvetlenie a vnútrobloková komunikácia v då žke 265 m. Výstavbou sa odstránil nevyhovujúci stav miestnej komunikácie a výrazne estetizovalo životné prostredie v tejto obytnej zóne. Práce zrealizovala firma Unistav s.r.o. , Prešov.

7. Telocvičňa k ZŠ Sibírska
Stavba je rozostavaná. V hodnotenom období bola ukončená strešná konštrukcia, vrátane krytiny a oplechovania haly telocvične. Ukončili sa násypy pre pokládku podkladného betónu. Vzhľadom na poskytnutie finančných prostriedkov z prerozdelenia objemu FNM vo výške 3,6 mil. Sk dôjde na sociálnej časti k realizácií strechy a uzatvoreniu obvodového plášťa, vrátane osadenia okien. Práce pokračujú podľa prijatého harmonogramu.

B. Novozačínané stavby

8. Rekonštrukcia komunikácie ul. Stavbárska
Po uskutočnení verejnej súťaže a vydaní stavebného povolenia začali stavebné práce na rekonštrukcií komunikácie pokládkou telefónneho kábelu. V mesiaci august sú plánované práce na pokládke kanalizačných, vodovodných a plynových prípojkách. Stavebné práce realizuje firma Ekoprim s.r.o. , Prešov. Navýšením ročného objemu o 5,0 mil. Sk dôjde k realizácií makadomového podložia a k uloženiu asfalto-betónu.

9. Parkovisko ul. Čergovská č. 28
Stavebné práce sú ukončené. Zrealizovalo sa parkovisko pre 31 áut. Celý vnútroblokový priestor sa estetizoval. Zriadilo sa verejné osvetlenie a vysadili sa okrasné dreviny. Práce v zmluvnom termíne zrealizovala firma Ekoprim s.r.o. , Prešov.

10. Úprava križovatky ulíc Vl. Clementisa – Volgogradská
Stavebné práce sú ukončené. Zrealizovali sa 3 dopravné ostrovčeky a úprava trolejového vedenia v križovatke. Odstránila sa tak bodová závada pri míňaní sa protiidúcich trolejbusov. Zlepšili sa dopravné parametre križovatky, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Stavebné práce zrealizovala firma C. M. R. Slovakia s.r.o. , Ľubotice.

11. Úprava vnútrobloku na ul. Komenského č. 2 – 24
Po uskutočnení verejnej súťaže a vydaní stavebného povolenia, začala firma EGM Prešov rekonštrukčné práce na úprave celého vnútroblokového priestoru pri bytových domoch v predmetnej lokalite. Stavebné práce pokračujú podľa harmonogramu. Navýšením ročného objemu o 2 mil. 500 tis. Sk dôjde k dokončeniu stavby už v tomto roku.

12. Lávka cez Soľný potok
Stavba je rozostavaná. Sú zrealizované základové konštrukcie a uložená mostovka. Stavebné práce pokračujú podľa prijatého harmonogramu. Práce realizuje firma J. V. S. s.r.o. , Prešov.

13. Parkovisko na Sídlisku duklianskych hrdinov č. 14 – 16
Stavba je dokončená. Výstavbou parkoviska sa získalo 15 parkovacích stáni a uložil nový živičný koberec na prístupovú komunikáciu. Zároveň sa zrealizovalo verejné osvetlenie a vysadila okrasná zeleň. Celé okolie bytových domov sa estetizovalo. Stavebné práce zrealizovala firma EGM Prešov.

14. Verejné osvetlenie na ul. Marka Čulena č. 29 – 55
Stavba je dokončená. Výstavbou verejného osvetlenia v tejto obytnej časti ul. M. Čulena sa zvýšila bezpečnosť osôb. Zrealizovalo sa chýbajúce osvetlenie k 6-tim bytovým domom. Stavbu zrealizovala firma Elko s.r.o. , Kojatice.

15. Úprava vnútrobloku na Námestí 1. mája č. 1 – 5
Dňa 23.8.2005 sa uskutoční vyhodnotenie verejnej súťaže za zhotoviteľa stavebných prác. Stavebné povolenie je vydané. S výstavbou sa začne v septembri 2005.

16. Detské ihriská v obytnom súbore Sekčov
Po uskutočnení výberového konania a vydania stavebného povolenia začala firma Biatec Prešov v mesiaci september 2005 so stavebnými prácami na výstavbe detského ihriska pri Materskej škole na ul. Ďumbierskej v obytnom súbore Sekčov.
V rámci výstavby ďalších detských ihrísk v obytnom súbore Sekčov, zabezpečili sme projektovú dokumentáciu pre detské ihriská na ul. Vihorlatskej a ul. Exnárovej. Ich výstavba je plánovaná v budúcom roku.

17. Parkovisko na ul. Požiarnická č. 17
Napriek spracovaným alternatívnym projektovým riešeniam, bolo pre nesúhlas väčšiny občanov bývajúcich v tejto lokalite územné konanie zastavené. Pre parkovanie osobných a služobných áut pri administratívnej budove navrhujeme preto v budúcom roku vybudovať „ predå ženie“ jestvujúceho parkoviska nachádzajúceho sa pri železničnej trati v smere na malú stanicu, ktoré sa nachádza v krátkej vzdialenosti od administratívnej budovy.

18. Zastávkova nika na ul. Pavla Horova
V mesiaci júli bola vyhodnotená verejná súťaž a vydané stavebné povolenie. So stavebnými prácami sa začne v mesiaci september 2005.

19. Bezbariérové rampy – sídlisko Šváby
Pre zabezpečenie možnosti pohybu imobilných občanov v oblasti sídliska Šváby, začala firma Agrostav s.r.o. , Prešov v mesiaci august stavebné práce na výstavbe rámp pri objekte kotolne a pri obchodoch na ul. Švábska č. 65 – 67. Stavebné práce prebiehajú podľa harmonogramu.

20. Prístrešky pre neplatičov
Dňa 30.6.2005 sa uskutočnilo územné konanie na v predmete uvedenú stavbu. Začatie územného konania bolo zverejnené verejnou vyhláškou. Na územnom konaní účastníci konania podali písomné námietky proti výstavbe prístreší. Zároveň zástupcovia petičného výboru dňa 18.7.2005 na zasadnutí mestského zastupiteľstva predniesli petíciu občanov proti výstavbe prístreší.
V tejto súvislosti prijalo MsZ v Prešove uznesenie č. 327/2005 o zriadení komisie s cieľom prehodnotenia lokalít výstavby prístreší pre neprispôsobivých občanov. Príprava výstavby prístreší v lokalite „ Stará tehelňa“ sa preto zastavila.

21. Rekonštrukcia chladiarenského zariadenia Zimného štadióna
Projektová dokumentácia a stavebné povolenie sú zabezpečené. Nedošlo však k zabezpečeniu 50 %-tného podielu finančných prostriedkov cestou Slovenského zväzu ľadového hokeja a Ministerstva školstva SR. Z toho dôvodu nebude v tomto roku stavba zrealizovaná.

22. Chodník ul. Kysucká
Stavba je rozostavaná. V mesiaci august bol dokončený 1. úsek chodníka v då žke 205 m.
2. úsek chodníka v då žke 100 m bude dokončený v mesiaci september v rámci opráv, cestou odboru mestských organizácií a verejno-prospešných činností.

23. Verejné osvetlenie Kolmanova záhrada
Stavba je dokončená. Výstavbou verejného osvetlenia v Kolmanovej záhrade vedľa jestvujúceho chodníka spájajúceho ulice Kollárova a Botanická sa zvýšila bezpečnosť chodcov. Práce zrealizovala firma O. S. V. O. comp. a.s. , Prešov.
 

Vyberte región