MODERNA VO VYKUROVANÍ ŠKOL

30.09.2005 Prešov

Na rokovacom stole septembrového Mestského zastupiteľstva v Prešove bola aj koncepcia školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do roku 2010.\r\nPosla...
Na rokovacom stole septembrového Mestského zastupiteľstva v Prešove bola aj koncepcia školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do roku 2010.
Poslanci sa zaoberali aj modernizáciou vykurovania materských a základných škôl v Prešove.

Predmetom pripravovanej termoregulácie je rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov objektov MŠ a ZŠ v Prešove. Súčasťou projektu je záruka zhotoviteľa za dosiahnutie úspor po realizácii úsporných opatrení , ktoré zhotoviteľ garantuje.
Cieľom Mesta Prešov je investovanie do obnovy a zefektívnenia technologických zariadení výroby a spotreby energie za účelom dosiahnutia zaručenej úspory energie a zníženia prevádzkových nákladov , pri dodržaní štandardu tepelnej pohody dotknutých objektov.
Požiadavkou mesta je predovšetkým sa zamerať na modernizáciu technológie vykurovania t.j. najmä hydraulické vyregulovanie sekundárnych rozvodov, osadenie termostatických ventilov na vykurovacie telesá a v odôvodnených prípadoch aj inštalácia samostatnej ekvitermickej alebo zónovej regulácie alebo inej prevádzkovej technológie pre zabezpečenie úspor energie.
Celková filozofia financovania projektu spočíva , že časť ceny diela , ktorá zodpovedá zaručeným úsporám dosiahnutým počas 6 rokov po ukončení a odovzdaní diela, bude Mesto Prešov splácať v pravidelných splátkach rovnakej výšky počas 6 rokov po ukončení a odovzdaní diela. Ekonomický prepočet je založený na skutočnej cene tepla (paliva) účtovanej dodávateľmi v čase vyhlásenia metódy verejného obstarávania a skutočnej spotrebe tepla v predmetných 19 objektoch v roku 2004. Prepočet budúcich úspor na počasie v roku 2004 bol stanovený dennostupňovou metódou. Podmienkou mesta Prešov je, že zhotoviteľ sa zaviaže , že ak budúce skutočné úspory budú menšie ako úspory zaručené v zmluve , výšku splátok ceny diela adekvátne zníži resp. uhradí rozdiel finančnej hodnoty.
Mesto Prešov na základe vyššie uvedeného vyhlásilo verejnú súťaž pre výber zhotoviteľa pre realizáciu modernizácie vykurovania na 19 MŠ a ZŠ v Prešove.
 

Vyberte región