X. Gorazdov literárny Prešov

09.12.2005 Prešov

V dňoch 2. – 3. 12 2005 sa v Prešove konalo vyhlásenie výsledkov celoštátnej literárnej súťaže v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy, ktorá už 10 ro...
V dňoch 2. – 3. 12 2005 sa v Prešove konalo vyhlásenie výsledkov celoštátnej literárnej súťaže v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy, ktorá už 10 rokov nesie meno Gorazdov literárny Prešov. Záštitu nad jubilejným ročníkom súťaže prevzali minister kultúry SR František Tóth a predseda PSK Peter Chudík.
Jej hlavnými vyhlasovateľmi sú VÚC - Prešovský samosprávny kraj, Šarišské osvetové stredisko v Prešove, Cyrilometodská spoločnosť v Bratislave a Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove.

Spoluvyhlasovateľmi podujatia sú Gorazdus, n. o. v Prešove, Matica slovenská v Martine, Národné osvetové centrum v Bratislave, Oblastná rada Matice slovenskej v Prešove, Spoločnosť svätého Gorazda v Bratislave, Spolok slovenských spisovateľov - odbočka Prešov, Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce a Spolok sv. Vojtecha v Trnave.
Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 110 prispievateľov z celého Slovenska, ktorí zaslali vyše 230 príspevkov. Ich práce hodnotila porota v zložení prof. PhDr. Anna Valcerová, PhD. , doc. PhDr. Marta Součková, PhD. a PhDr. Ján Gavura, PhD. Tá ocenila 18 autorov a to nasledovne:

Kategória dospelí autori - poézia:
1.miesto: neudelené
2.miesto: Katarína Džunková, Košice
2.miesto: Iveta Kloptová, Ružomberok
3.miesto: Matúš Bartko, Prešov
3.miesto: Lucia Koločíková, Prešov
3.miesto: Lucia Paraličová, Plavnica

Čestné uznanie: Tamara Hrabková, Prešov; Róbert Priehoda, Čadca

Kategória dospelí autori - próza:
1.miesto: neudelené
2.miesto: Štefan Šimko, Hrabušice
3.miesto: Marek Namešpetra, Prešov
3.miesto: Augustín Ugróczy, Prievidza

Kategória detskí autori:
1.miesto: neudelené
2.miesto: Nina Kolárová, Stará Ľubovňa
2.miesto: Paula Šimová, Bardejov
3.miesto: Ingrid Rusiňáková, Stará Ľubovňa
3.miesto: Bohuslav Tyrpák, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie: Daniela Dlugošová, Stará Ľubovňa; Ľubomír Ličák, Kapušany;
Zuzana Pokrievková, Prešov; Marika Smoroňová, Stará Ľubovňa;

Z prác ocenených autorov bol zostavený zborník.

Vyhlásenie výsledkov sa konalo v priestoroch Historickej budovy DJZ v Prešove a bolo spojené s umeleckým programom pod názvom Pocta svätému Gorazdovi (réžia a scenár PaedDr. Miroslav Holečko), v ktorom sa predstavili umelci DJZ v Prešove a opery Štátneho divadla v Košiciach.
Súčasťou podujatia bola 2-dňová vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Svätosť a svätci v byzantskej tradícii s podtémou Slovenský prvosvätec Gorazd, ktorá sa konala pod záštitou ministra školstva Slovenskej republiky. Jej organizátormi bolo Národné osvetové centrum v Bratislave, Spoločnosť svätého Gorazda v Bratislave, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove, VÚC - Prešovský samosprávny kraj a Šarišské osvetové stredisko v Prešove. Na konferencii predniesli referáty 22 účastníci. Hlavný referát predniesol Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD. - prešovský eparchiálny biskup. Predstavili sa tiež Mons. Milan Chautur, CScR - apoštolský exarcha košického apoštolského exarchátu , Mons.doc. ThDr. Ladislav Hučko - apoštolský exarcha pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike, prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. - vysokoškolský pedagóg Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. ThDR . Vojtech Boháč, PhD. - dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, básnici Michal Chuda a Jozef Zavarský, ako aj iní významní predstavitelia cirkví zaoberajúci sa problematikou svätosti a svätcov v byzantskej tradícii. Ich diskusné príspevky boli zamerané v 1. deň konferencie všeobecne na problematiku kategórie svätosti a svätcov, v 2. deň konferencie hlavne na problematiku kultu svätého Gorazda.
Dvojdňové podujatie bolo ukončené slávnostnou archijerejskou sv. liturgiou sv. Jána Zlatoústeho v Katedrálnom chráme sv. J. Krstiteľa v Prešove, ktorú slávil Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD. - prešovský eparcha.

Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR , Národnej banky SR a VÚC Prešovského samosprávneho kraja.

Jubilejný Gorazdov literárny Prešov uzavrel prvých 10 rokov svojej existencie. Stály záujem autorov - prispievateľov o súťaž i o tému , ktorú so sebou prináša, nám dáva právo konštatovať, že si táto literárna súťaž našla svojho adresáta v celoslovenskom meradle a právom sa zaradila medzi najvýznamnejšie podujatia v tejto oblasti.
PhDr. Dagmar Rusnáková
metodička ŠOS Prešov
 

Vyberte región