Hodnotenie škôl uľahčí rodičom výber najlepšej školy pre ich deti

04.01.2006 Celý región

Už koncom tohto kalendárneho roka sa rodičia a verejnosť dozvedia, akú úroveň majú jednotlivé školy a čo všetko deťom poskytujú. Na jeseň začnú školy vypraco...
Už koncom tohto kalendárneho roka sa rodičia a verejnosť dozvedia, akú úroveň majú jednotlivé školy a čo všetko deťom poskytujú. Na jeseň začnú školy vypracovávať vlastné hodnotiace správy. Rodičia tak budú môcť porovnávať jednotlivé školy. Nové hodnotenie je spolu s novou maturitou a monitorom deviatakov ďalším krokom v REFORME VZDELÁVANIA, ktorý má posilniť kvalitu základných a stredných škôl v zmysle „ Naučme sa učiť – učíme sa pre život“ .

Ministerstvo školstva SR pripravilo vyhlášku o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Vyhláška nadobudne účinnosť 1. februára 2006. Povinnosťou všetkých základných, stredných škôl, ale aj školských zariadení bude vždy za predchádzajúci školský rok vypracovať vlastnú hodnotiacu správu a následne ju zverejniť (najneskôr do 31. decembra). Pre zabezpečenie objektivity vedenie školy správu pred zverejnením predloží rade školy. Definitívne ju schváli zriaďovateľ školy. „ Takéto hodnotenia škôl v prvom rade uľahčí rodičom a ich deťom rozhodovanie pri výbere školy. Hodnotiace správy zároveň posilnia súťaživosť medzi školami a umožnia im prezentovať svoje aktivity. Vďaka objektívnym informáciám tak budú môcť rodičia zvoliť pre svoje dieťa tú najlepšie školu, “ vysvetlil význam správ minister školstva SR Martin Fronc. Zo správ sa verejnosť dozvie základné identifikačné údaje o škole, o počte všetkých, ako aj novoprijatých žiakov. Rodičia tiež zistia, aké výsledky dosahujú žiaci a študenti, aké učebné odbory škola ponúka, ale aj údaje o kvalifikácii učiteľov. Školy budú zverejňovať aj to, aké majú priestorové podmienky a vybavenie, do akých projektov sú zapojené (napr. účasť na medzinárodných programoch... ). Okrem toho bude správa obsahovať aj údaje o tom, koľko financií dostáva škola na žiakov zo štátneho rozpočtu, koľko na základe vzdelávacích poukazov, ale aj to, aké sú príspevky rodičov. „ Veľmi dôležitou informáciou bude uplatnenie žiakov na trhu práce po absolvovaní danej školy, ako aj ich úspešnosť pri prijímaní na ďalšie štúdium, “ zdôraznil minister. Súčasťou správ môžu byť aj fakty o ponúkaných aktivitách na voľný čas, o spolupráci s rodičmi žiakov a psychohygienických podmienkach. Lucia Dobrodenkovátlačová tajomníčka MŠ SR
 

Vyberte región