PSK hospodáril za rok 2005 s prebytkom necelých 150 miliónov Sk

30.05.2006 Prešov

Prešov 30. mája (TASR) - S prebytkom necelých 150 miliónov Sk skončil svoje hospodárenie za rok 2005 Prešovský samosprávny kraj (PSK). Vyplýva to zo záverečn...
Prešov 30. mája (TASR) - S prebytkom necelých 150 miliónov Sk skončil svoje hospodárenie za rok 2005 Prešovský samosprávny kraj (PSK). Vyplýva to zo záverečného účtu PSK za rok 2005, ktorý na svojom dnešnom zasadnutí schválili členovia krajského parlamentu v Prešove.

PSK zaznamenal bežné a kapitálové príjmy vyše 3,2 miliardy Sk, bežné a kapitálové výdavky dosiahli viac ako 3,3 miliardy Sk. Výsledok vylepšil PSK prostredníctvom finančných operácií použitím prebytkov v sume bezmála 65 miliónov Sk z rokov 2003 a 2004. V priebehu roka rozpočet šesťkrát upravili.
Poslanci dnes rozhodli, že celý prebytok v hospodárení za rok 2005 odvedú do rezervného fondu PSK. Žiadne vážnejšie výhrady voči hospodáreniu PSK v minulom roku z poslaneckých lavíc nezazneli.
Predkladateľka správy vedúca odboru financií Úradu PSK Mária Holíková konštatovala, že PSK sa úspešne vyrovnal s novými podmienkami vo svojom hospodárení danými zavedením fiškálnej decentralizácie od 1. januára 2005.
Daňové príjmy dosiahli viac ako 1,8 miliardy Sk. Daň z príjmov z fyzických osôb bola vyše 1,5 miliardy Sk a daň z motorových vozidiel bezmála 293 miliónov Sk. Obe dane sú vlastnými príjmami vyššieho územného celku. Druhou najobjemnejšou skupinou príjmov PSK boli granty a transfery, a to v sume viac ako 1,4 miliardy Sk.
Z výdavkov išlo najviac, a to vyše 1,8 miliardy Sk na realizáciu kompetencií PSK v strednom školstve, nasledovala oblasť dopravy s objemom výdavkov okolo 650 miliónov Sk. PSK patrí zodpovednosť za správu a údržbu ciest druhej a tretej triedy. Na plnenie úloh v sociálnom zabezpečení spojených s chodom zariadení sociálnej starostlivosti dal PSK viac ako pol miliardy Sk.
PSK ku koncu roka 2005 nevykazoval žiaden dlh v zmysle rozpočtových pravidiel územnej samosprávy. PSK za roky 2002 až 2005 nevykazuje záväzky z návratných zdrojov financovania a ani neprevzal záruku na úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
Záverečný účet PSK prešiel hodnotením audítora, ktorý konštatoval, že PSK bol schopný vykonávať svoje kompetencie bez väčších rušivých momentov. Nakladanie s majetkom a príjmami bolo hospodárne, efektívne a účelné. Verná je aj účtovná uzávierka.
 

Vyberte región