(Ne)vedomé okrádanie umelcov ?

10.07.2006 Celý región

Lákať návštevníkov na hudbu, rozhlasové, televízne vysielanie v\r\npohostinstvách, kaviarňach i na kúpaliskách bez zaplatených poplatkov\r\nje trestný čin. Kontr...
Lákať návštevníkov na hudbu, rozhlasové, televízne vysielanie v
pohostinstvách, kaviarňach i na kúpaliskách bez zaplatených poplatkov
je trestný čin. Kontroly po slovenských verejných prevádzkach sa už
začali spolu s letnou sezónou.

Prevádzkovatelia verejných a pohostinských zariadení často o svojej povinnosti nevedia: Na zvýšenie návštevnosti nahlas púšťajú CD-prehrávače, rádiá, lákajú sledovaním MS vo futbale alebo iných televíznych programov na veľkoplošných obrazovkách, pre tancachtivých konzumentov majú pripravené jukeboxy plné nahrávok. Neuvedomujú si, že neplatenie poplatkov Organizácii kolektívnej správy Slovgram-u je v rozpore so zákonom. Navyše, ide o púhe okrádanie umelcov a výrobcov. Aj zahraničie považuje tento fenomén častého porušovania práv umelcov za stále vážny nedostatok v kultúre národa. Z pohľadu EÚ je ochrana duševného vlastníctva jedným zo základných princípov jej fungovania a členské štáty jej začínajú venovať zvýšenú pozornosť aj prostredníctvom orgánov štátnej správy. V zahraničí sú známe súdne procesy, ktoré sa skončili veľkými pokutami i trestami odňatia slobody pre porušovateľov Autorského zákona. Od začiatku prázdnin aj inšpektori ochrannej oragnizácie Slovgram zintenzivnili svoju činnosť vo verejných prevádzkach na celom Slovensku – pochopia Slováci, o čo ide? „ Hoci sa vraví, že neznalosť zákona neospravedlňuje, naši inšpektori pôsobia najskôr ústretovo“ , hovorí Richard Pienčak, vedúci oddelenia verejných produkcii Slovgram-u. „ Vysvetlia prevádzkovateľom situáciu, ponúknu im možnosť prihlásiť a dodatočne uhradiť primeranú odmenu za verejný prenos zvukových a zvukovoobrazových diel so zľavou. Ak sa však stretnú s neochotou, sú nútení postupovať tak, ako to vyžaduje zákon. Takíto prevádzkovatelia pohostinských a verejných zariadení obvykle končia pred súdom. A to už je horšie - hoci na začiatku nejde o žiadne veľké sumy, po súdnom konaní zväčša narastú niekoľkonásobne. “ V ostatnom čase nový problém v tejto oblasti predstavuje nezákonné-až arogantné správanie sa prevádzkovateľov hudobných automatov tzv. jukeboxov. Mnohí si nelegálne vyhotovujú rozmnoženiny (kópie) skladieb vo formáte MP3 bez súhlasu ich výrobcu, čím porušujú najzákladnejšie právo výrobcu chránené medzinárodnými dohovormi. Zároveň však od návštevníkov inkasujú priamo peniaze vhodené do automatov, no neplatia ani korunu či už umelcovi alebo výrobcovi prostredníctvom Slovgram-u. Jeho úlohou je vyberať tieto poplatky a odvádzať z nich tzv. tantiémy hudobníkom a producentom nahrávok. Človek si povie: veď máme voľnú súťaž, nech sa ľudia zabávajú a podnikatelia zarábajú - je to len ich šikovnosť! Akosi sa však pozabudlo na umelca, ktorého hit nám všetkým robí radosť a výrobcu, ktorý tento hit vydá na nosiči, aby sa mohol vôbec hrať - a z ich duševného vlastníctva všetci spomenutí profitujú... Kto im zaplatí ich čas a námahu venovanú vytvoreniu takéhoto diela a prečo by mal niekto bezprácne zarábať prostredníctvom duševného vlastníctva niekoho cudzieho a navyše bez privolenia a zaplatenia odmeny? Výkonní umelci, moderátori, speváci i herci majú právo na to, aby dostali peniaze za každú reprízu svojho zaznamenaného výkonu - teda v tomto prípade, za každé verejné šírenie ich umeleckých výkonov. “ Rovnaké práva majú aj výrobcovia týchto zvukových nahrávok, ako aj videoklipov. Porušovanie práv výkonných umelcov a výrobcov bude vo vyššej miere kontrolované spoločnosťou SLOVGRAM prostredníctvom externých spolupracovníkov, hlavne v letnom období, keď dochádza vo zvýšenej miere k takémuto konaniu. Každý inšpektor sa preukáže preukazom s fotografiou, na ktorom je uvedené aj telefónne číslo tejto OKS, kde si každý môže overiť jeho totožnosť. Ak prevádzkovatelia zariadení používajúci reprodukovanú hudbu, či televízne alebo rozhlasové vysielanie, chcú predísť nepríjemnému stretu so zákonom, je na nich, či toto nahlásia Slovgramu. Na internetovej stránke www.slovgram.sk nájdete nielen prihlášku, ale aj sadzobník ročných poplatkov, ktoré ponúkajú zaujímavé zľavy podľa typu zariadení. Organizácia kolektívnej správy Slovgram vznikla v roku 1991 ako nezávislá spoločnosť na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov. Jej pôsobnosť je vymedzená zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon), ako aj zmluvami, ktoré spoločnosť uzatvorila s umelcami, výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a partnerskými organizáciami v zahraničí a oprávnením udeleným Ministerstvom kultúry SR. Júl 2006 Slovgram - tlačový materiál Odporúčame vám navštíviť www.slovgram.sk kde nájdete všetko potrebné, prípadne si urobte doplnkové rozhovory s: Richardom Pienčakom, ved.odd.verejných produkcií-Slovgram 02/52632912,0903/449 894p. Evou Bauerovou, riad. Slovgramu, 02/5263 2912, 0903/423353 Petrom Riavom, člen výkonného výboru Slovgram-u, predseda nár. skupiny IFPI, riaditeľ Universal music (najväčší výrobca hud.nosičov v SR)Prípadne s Vašom Patejdlom, člen výkonného výboru Slovgram-u, uznávaným výkonným umelcom, ako aj autorom najhranejších hitov na Slovensku, napr. úspešná „ Voda čo ma drží nad vodou“ Môžu vám poskytnúť napr. aj tieto informácie:- Ako sa na celú túto problematiku pozerajú umelci a výrobcovia nosičov- Či je spokojný s hranosťou pôv. slov. tvorby v elektronických médiách-či sa dá z toho „ vyžiť“ - Či sa oplatí mať „ hranosť“ (Keď sa hrá viac zahraničnej hudby, cez „ OKS ide viac peňazí von, naša kultúra stagnuje) - Ako je spokojný s vyúčtovacím poriadkom Slovgramu a vôbec so systémom vyberania náhrad za používanie umeleckých výkonov. - Ako sú interpreti spokojní s autorským zákonom a jeho uplatňovaním v praxi- Došlo po vstupe do EÚ k medzinárodnému rešpektovaniu medzi štátmi navzájom a zároveň k vyplácaniu navzájom? (Otázka je, či sa dostaneme trocha von a budú nás hrať aj tam)
 

Vyberte región