Upozornenie pre predajcov spotrebiteľského balenia liehu.

24.10.2006 Celý región

Dňa 1.7.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2006 Z.z. , ktorým sa mení zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu, v znení neskorších predpisov. Okre...
Dňa 1.7.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2006 Z.z. , ktorým sa mení zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu, v znení neskorších predpisov. Okrem iných zmien sa táto novela zákona dotkla predovšetkým podnikateľov, ktorí v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakupujú a predávajú lieh v spotrebiteľskom balení, resp. zo spotrebiteľského balenia, t.j. veľkoobchod aj maloobchod.

Podstatou týchto zmien je povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu, o vydanie ktorého musí požiadať každý podnikateľ - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorý chce v rámci podnikateľskej činnosti predávať lieh v spotrebiteľskom balení.
Podnikatelia, ktorí obchodujú s liehom v spotrebiteľskom balení už v súčasnosti a chcú v tejto podnikateľskej činnosti pokračovať aj v budúcnosti, sú povinní do 31.10.2006 písomne požiadať miestne príslušný colný úrad o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu.
Rovnaké povinnosti budú mať po 01.01.2007 aj žiadatelia, ktorí budú chcieť začať predávať lieh až v priebehu budúceho roku.
Za predaj spotrebiteľského balenia liehu bez povolenia colný úrad uloží pokutu od 10.000 do 100.000 Sk.
Na záver ešte upozornenie pre tých podnikateľov, ktorí sa rozhodnú nežiadať o povolenie na predaj alebo im pre nesplnenie podmienok nebude povolenie vydané. Ak im ostanú zásoby spotrebiteľských balení liehu po 1.1.2007, majú povinnosť oznámiť colnému úradu stav ich zásob najneskôr do 15.1.2007. Tieto zásoby môžu podnikatelia dopredať až do vyčerpania zásob, ale iba tým osobám, ktorým bolo vydané povolenie na predaj, alebo registrovanej osobe.
Bližšie informácie o vyššie uvedenom získate na každej pobočke colného úradu.
Uvedené informácie nám poskytol Ján Kacej, pracovník Colného úradu Prešov.
 

Vyberte región