Aj malá škola v Stropkove môže byť úspešná

08.12.2006 Stropkov

Cirkevná základná škola v Stropkove je svojím druhom ojedinelou v okrese Stropkov. V zmysle svojho štatútu vzdeláva žiakov podobne ako ostatné štátne školy, ...
Cirkevná základná škola v Stropkove je svojím druhom ojedinelou v okrese Stropkov. V zmysle svojho štatútu vzdeláva žiakov podobne ako ostatné štátne školy, jej alternatíva spočíva vo výchovnom zameraní, ktoré sa opiera o kresťanské hodnoty.

I keď je určená predovšetkým pre deti z katolíckych rodín, je otvorená aj pre žiakov iného vierovyznania, prípadne bez vierovyznania, rodičia však musia súhlasiť s výchovným programom školy. Táto neveľká škola, ktorú v súčasnosti navštevuje 266 žiakov, leží v severovýchodnom cípe Prešovského kraja a v posledných rokoch si veľmi úspešne počína v realizácii rôznych grantov a projektov, čím si vylepšuje svoju finančnú a materiálno-technickú pozíciu na jednej strane, ale zároveň sa zvyšuje jej kredit a atraktivita na strane druhej. V priebehu troch rokov sa jej podarilo získať dva granty z Európskeho sociálneho fondu - v roku 2004 ešte z predvstupových fondov Phare vzdelávala evidovaných nezamestnaných s neukončeným základným vzdelaním a začiatkom tohto školského roka otvorila dvojročný projekt Projektové vyučovanie žiakov základnej školy. Tento projekt je zameraný na prípravu žiakov 9. ročníka na stredoškolské štúdium metódou moderného projektového vyučovania s dôrazom na rozvoj schopností a zručností vo využívaní informačných a komunikačných technológií, cudzích jazykov a schopnosti prezentovať získané poznatky pred širšou verejnosťou. Súbežne s rozvojom vzdelávania žiakov prebieha aj adaptačný tréning pedagógov v oblasti IKT vo vyučovacom procese. Okrem spomínaných dvoch projektov škola realizovala a realizuje ďalšie - roku 2003 z prostriedkov nemeckej nadácie Renovabis zriadila modernú odbornú učebňu prírodovedných predmetov, je zapojená do projektu Infovek, Otvorená škola-Infovek, Digitálni štúrovci, druhý rok participuje ako partner občianskeho združenia Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove v ďalšom európskom projekte Aplikácia špeciálnej pedagogiky Márie Montessori pri edukácii postihnutých detí. CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove sa snaží aj iným spôsobom výrazne prezentovať na verejnosti - napr. bohatou mimoškolskou činnosťou, organizovaním už tradičnej speváckej súťaže katolíckych škôl Košickej arcidiecézy Pieseň pre Svätého Otca, pravidelným vydávaním školského časopisu Cirkevňáčik, ktorý v júni 2006 získal na medzinárodnej olympiáde detí a mládeže Kalokagatia v Trnave Čestné uznanie, dobrými výsledkami v súťažiach a olympiádach, vzdelávaním žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v bežných triedach i v špeciálnych triedach v novozriadenom Dome detí Božieho milosrdenstva. Bližšie o škole sa môžete dozvedieť aj na jej webovej stránke www.czshrncstrop.edu.sk, kde v zmysle zákona bude v týchto dňoch zverejnená Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2005/2006.
Mária Karašinská
 

Vyberte región