Zmeny pre držiteľov povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu

18.12.2006 Prešov

Colný úrad Prešov, ako miestne príslušný správca dane dáva do pozornosti všetkým držiteľom povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu, že od 1.január...
Colný úrad Prešov, ako miestne príslušný správca dane dáva do pozornosti všetkým držiteľom povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu, že od 1.januára 2007 budú povinní zasielať údaje o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení na novom tlačive, ktoré ustanovuje Vyhláška MF SR č. 619/2006 Z.z. v prílohe.

1. krát sú držitelia povinní zaslať toto Oznámenie o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení na novom tlačive za kalendárny mesiac január 2007, t.j. do 25. februára 2007. Oznámenie za uvedený kalendárny mesiac zaslané na pôvodnom tlačive bude správca dane považovať za nepodané.
Spôsob vypĺňania nového tlačiva tohto oznámenia ako aj všetky náležitosti s tým súvisiace, budú uverejnené v decembrovom čísle finančného spravodajcu, ktoré vydáva ministerstvo financií SR alebo na internetovej stránke ministerstva financií SR.
c.k. Mgr. Viktória Futejová
Hovorca Colného úradu Prešov
 

Vyberte región