Colný úrad Prešov zhodnotil odvodové povinnosti voči Štátnemu rozpočtu SR

08.02.2007 Prešov

Colný úrad Prešov (CÚ) zhodnotil odvodové povinnosti voči Štátnemu rozpočtu SR (ŠR) za kalendárny rok 2006 v oblasti cla a spotrebných daní.\r\nDo ŠR v roku 20...
Colný úrad Prešov (CÚ) zhodnotil odvodové povinnosti voči Štátnemu rozpočtu SR (ŠR) za kalendárny rok 2006 v oblasti cla a spotrebných daní.
Do ŠR v roku 2006 odviedol CÚ celkom takmer 3,57 mld. Sk, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom 2005 mierny pokles cca o 230 mil. Sk.

Najvýraznejšou položkou, ktorá výrazne ovplyvnila výšku týchto odvodov, je spotrebná daň, v rámci ktorej CÚ odviedol do ŠR cca 2,34 mld. Sk. Najvyšší podiel, t.j. odvod vo výške 885 mil. Sk predstavuje spotrebná daň z minerálneho oleja, nasleduje spotrebná daň z liehu vo výške 864 mil. Sk a spotrebná daň z piva vo výške 584 mil. Sk. Daň z pridanej hodnoty predstavuje druhú najvyššiu položku z celkovej výšky odvodov do ŠR, nakoľko túto daň CÚ odviedol vo výške 1,13 mld. Sk. Spotrebnú daň z tabakových výrobkov CÚ odviedol vo výške 909 tis. SK a spotrebnú daň z vína vo výške 237 tis. Sk, ktoré sa podieľali aj v tomto roku menej výrazne na výške celkových odvodov CÚ do ŠR. Samotné clo, ktoré CÚ odviedol do ŠR vo výške 103 mil. Sk je až treťou najvýraznejšou položkou týchto odvodov. Zostávajúce položky celkových odvodov do ŠR boli vo výške 955 tis. Sk a tvoria ich: dovozná prirážka vymeraná už v minulých rokoch, ako aj pokuty, úroky a sankčné úroky.
c.k. Mgr. Viktória Futejová
Hovorca Colného úradu Prešov
 

Vyberte región