Mestské lesy v okolí Kvetnice vyhlásili za lesy osobitného určenia

27.12.2014 Poprad

Poprad 27. decembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) mesta Poprad schválilo tento týždeň vyhlásenie lesov mesta Poprad v okolí Kvetnice o celkovej výmere takmer 720 hektárov za lesy osobitného určenia. V súvislosti s obnovou plánu starostlivosti o les na roky 2016 až 2025 tak na návrh spoločnosti Mestské lesy s . r. o. Poprad budú zaradené do kategórie prímestských rekreačných lesov, s významnou zdravotnou, kultúrnou a rekreačnou funkciou.

„Naša spoločnosť sa týmto krokom usiluje proces usmerniť, koordinovať, ale hlavne zlepšiť jeho kvalitu vybavením územia funkčnými zariadeniami. Pre zatraktívnenie územia navrhujeme zriadiť oddychové zóny s novými ohniskami, altánkami, bufetmi. K dispozícii je aj projekt výskumu a prezentácie archeologickej lokality Zámčisko – tzv. Popradský hrad, ktorého realizácia sa očakáva v budúcom období,“ uviedol riaditeľ Mestských lesov Róbert Dula. V lokalite Zámčisko sa pritom navrhuje aj vybudovanie archeoparku s vyhliadkovou vežou. V neposlednom rade je podľa Dulu potrebné dobudovať pevnú lesnú cestu v okolí Kvetnice, za účelom vytvorenia 10 kilometrov dlhého cyklistického okruhu mestskými lesmi. O finančné zdroje na realizáciu vyššie uvedených zámerov sa bude spoločnosť uchádzať z programu rozvoja vidieka na roky 2014 až 2020.

Pre Popradčanov sa tak vytvoria lepšie podmienky na jednodňovú rekreáciu, prechádzky, rekreačné športovanie, kondičnú turistiku, poučenie a poznávanie. Mestské lesy za predchádzajúce obdobie vybudovali na tomto území lesnú dopravnú sieť v celkovej dĺžke 16 kilometrov za takmer 70.000 eur. V spolupráci s Klubom slovenských turistov bolo v prímestských lesoch vyznačených niekoľko turistických chodníkov, napr. z mesta Poprad na vrch Zámčisko s dĺžkou 9,1 kilometra, Okruh zdravia dlhý 4,7 kilometra i Náučný chodník Kvetnica s dĺžkou 13,6 kilometra. „Pri kostolíku sv. Heleny v Kvetnici sa realizuje Krížová cesta s kaplnkou dlhá tri kilometre,“ doplnil Dula. V mestských lesoch sa podľa neho nachádzajú rôzne zaujímavosti, predmetné územie je výnimočné svojou pestrosťou lesných typov na tak malom území, kde sa striedajú lesné vegetačné stupne od 2. do 5. a porasty s prevládajúcimi drevinami dub, buk, jedľa, smrek, lipa či javor horský.

„Nachádzajú sa tu lesy európskeho významu, a to sucho-kyslomilné dubiny, lipovo-javorové sutinové lesy, horské jelšové lesy a Národná prírodná rezervácia Hranovnícka dubina, ktorá je jedna z najvyššie položených lokalít duba zimného v strednej Európe s významnými rastlinnými a živočíšnymi druhmi,“ upozornil Dula. Pomerne zachovalé sú aj meandre Hornádu. Územie je zaujímavé aj po stránke geologickej, geomorfologickej, kde sa nachádzajú rôzne skalné útvary, vyhliadkové body a stopy baníckej činnosti i lokalita Strieborná. Sú tu aj významné archeologické lokality ako Zámčisko a poľovnícky Zverník Kvetnica s chovom muflónej a diviačej zveri.
 

Vyberte región