Suma vyplatených náhrad 4 skrachovaných bánk predstavuje 19,9 mld. Sk

30.04.2007 Celý región

Suma z vyplácania náhrad všetkých 4 skrachovaných bánk, a to Dopravnej banky, AG Banky, Slovenskej kreditnej banky a Devín banky predstavuje spolu 19,9 miliardy Sk a počet vyplatených klientov 184 976.
Fond ochrany vkladov (FOV) je veriteľom vo všetkých 4 konkurzných konaniach na majetok skrachovaných bánk. Aj keď Dopravná banka, a. s. , Banská Bystrica, skrachovala ako tretia v poradí, jej konkurz končí prvý, nakoľko sa už v rokoch 2000 a 2001 konalo prieskumné pojednávanie, bol zvolený veriteľský výbor, v roku 2002 veritelia schválili plán speňaženia a majetok bol speňažený v roku 2003.
Po tom, ako Najvyšší súd SR vo februári tohto roka zamietol odvolanie jedného z veriteľov Dopravnej banky, v marci nadobudlo právoplatnosť rozvrhové uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici a veritelia, medzi nimi aj FOV, dostali ešte v marci plnenie z prvého bankového konkurzu. V konkurze bolo vyťažených viac ako 1,02 miliardy Sk. Pri vyhlásení konkurzu v auguste 2000 bola účtovná hodnota majetku banky 2,7 miliardy Sk. Výťažok teda celkovo predstavuje 37,8 %.
Podľa rozvrhového uznesenia boli v plnej miere uspokojené pohľadávky proti podstate vo výške 87,18 milióna Sk, pohľadávky 2. triedy v objeme 156,25 milióna Sk a pohľadávky 3. triedy boli uspokojené pomerne do výšky 34,87 % z objemu pohľadávok, pričom na ich uspokojenie bolo použitých 775,87 milióna Sk. Z toho v rámci tejto 3. triedy v prospech pohľadávky FOV bolo uhradených 775,18 milióna Sk, ktoré fond použije na úhradu svojho dlhu voči komerčným bankám. Zostatok dlhu k 30. aprílu 2007 je 2,2 miliardy Sk.
Ďalšie 3 konkurzné konania boli poznačené viacerými negatívnymi okolnosťami, predlžovaním, a to najmä podávaním obštrukčných námietok zaujatosti voči sudcom. Majetok úpadcov tak strácal hodnotu a nemohli byť zvolávané schôdze veriteľov. Až v rokoch 2003 a 2004 boli v týchto konkurzoch zvolené veriteľské výbory, schválené plány speňaženia a vymenení správcovia konkurzných podstát.
Účtovná hodnota majetku AG Banky, a. s. , Nitra, pri vyhlásení konkurzu v apríli 2000 bola 4,02 miliardy Sk. Majetok je speňažený, ale k uzatvoreniu konkurzu je potrebné ukončiť otvorené súdne spory. Na uspokojenie veriteľov zostane minimálna čiastka rádovo v desiatkach miliónov korún.
Pri vyhlásení konkurzu v júli 2000 bola účtovná hodnota majetku Slovenskej kreditnej banky, a. s. , Bratislava, 3,9 miliardy Sk, väčšia časť majetku je speňažená, ale na doriešenie zostáva viacero súdnych sporov. Veritelia môžu byť uspokojení sumou vo výške niekoľko sto miliónov Sk, nie však viac ako 150 až 250 miliónov Sk.
Účtovná hodnota majetku Devín banky, a. s. , Bratislava, pri vyhlásení konkurzu v septembri 2001 bola 8,7 miliardy Sk a väčšia časť majetku je speňažená. Podľa výsledkov súdnych sporov môžu byť veritelia uspokojení sumou vo výške približne 1,3 miliardy Sk, v najlepšom prípade vo výške zhruba 2,3 miliardy Sk.
TASR o tom informoval predseda Prezídia FOV Rudolf Šujan.
 

Vyberte región