Prešovské zastupiteľstvo vydalo nariadenie o prideľovaní nájomných bytov

15.03.2004 Prešov

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov mesta a dotácie štátu pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/ je stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím /bezbariérové byty/ vo vlastníctve mesta Prešov a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu.
Toto VZN platí pre nájomné byty postavené alebo zrekonštruované z prostriedkov mesta a dotácie štátu.

Článok 2
Režim prideľovania nájomných bytov pre mladé rodiny

Nájomné byty sú určené pre mladé rodiny a neúplne rodiny najmenej s jedným maloletým dieťaťom /ďalej len mladé rodiny/, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

1. Mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu / Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ neprevyšuje trojnásobok životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

2. Žiadateľ alebo jeden z manželov má minimálne 2 roky trvalý pobyt v meste Prešov.

3. V čase podania žiadosti a v čase pridelenia bytu žiadateľ alebo jeden z manželov je samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo má príjem z pracovného pomeru.

4. Žiadateľ, manžel-/ka/ nie sú a neboli vlastníkmi, väčšinovými spoluvlastníkmi, nájomcami, spolunájomcami /mestského, štátneho, družstevného, podnikového/ bytu alebo domu.

5. Ak žiadateľ alebo jeden z manželov boli alebo sú nájomcami, spolunájomcami /mestského, štátneho, družstevného, podnikového/ bytu, vlastníkmi, väčšinovými spoluvlastníkmi bytu alebo domu, sociálna a bytová komisia mestského zastupiteľstva nezaradí jeho žiadosť do zoznamu žiadateľov o byt.

6. Vek u žiadateľa alebo jedného z manželov v čase zaradenia žiadosti do zoznamu žiadateľov neprekročil hranicu 35 rokov.

Článok 3
Byty osobitného určenia pre mladé rodiny
/bezbariérové byty/

1. Nájomné byty bezbariérové sú určené pre žiadateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo pre člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1.
Žiadatelia vymedzení v odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:
a/ Mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu /zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ neprevyšuje trojnásobok životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal,
b/ žiadateľ alebo jeden z manželov má minimálne 2 roky trvalý pobyt v meste Prešov,
c/ žiadateľ, manžel-/ka/ nie sú a neboli vlastníkmi, väčšinovými spoluvlastníkmi, nájomcami, spolu nájomcami /mestského, štátneho, družstevného, podnikového/ bytu alebo domu,
d/ ak žiadateľ alebo manžel-/ka/ boli nájomcami, spolu nájomcami /mestského, štátneho, družstevného, podnikového/ bytu, vlastníkmi, väčšinovými spoluvlastníkmi bytu alebo domu, sociálna a bytová komisia MsZ nezaradí jeho žiadosť do zoznamu žiadateľov o byt,
e/ ak je žiadateľ nájomcom bytu a zaviaže sa, že ku dňu pridelenia bezbariérového nájomného bytu ukončí nájom a byt odovzdá mestu Prešov, je táto skutočnosť považovaná za splnenie podmienky uvedenej v čl. 3 ods. 2, písmeno c/ tohto VZN,
f/ vek u žiadateľa alebo jedného z manželov v čase zaradenia žiadosti do zoznamu žiadateľov neprekročil hranicu 35 rokov.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 6 rokov s možnosťou predĺženia jej platnosti najviac však o 2 roky za predpokladu splnenia podmienok uvedených v čl.3, ods. 2.

Článok 4
Zásady správy nájomných bytov pre mladé rodiny

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia vždy o 1 rok, maximálne 2-krát za predpokladu splnenia podmienok uvedených v čl.2.
2. Súhlas na predĺženie nájmu schvaľuje primátor mesta na odporúčanie sociálnej a bytovej komisie MsZ, ak nájomca preukáže, že svoju bytovú situáciu nebol schopný riešiť iným spôsobom.
3. Ak žiadateľ bez vážnych dôvodov neuzavrie zmluvu o nájme bytu do 15 dní po obdržaní súhlasu primátora mesta, bude sa jeho žiadosť považovať za vybavenú a vyčiarkne sa zo zoznamu vyžrebovaných žiadateľov. Nájomný byt sa pridelí ďalšiemu vyžrebovanému žiadateľovi.
Výšku nájmu určí MsZ v zmysle Smernice MVaRR č. 2/2004 zo dňa 15.2.2004 vo výške do 5% obstarávacej ceny bytu.
Do týchto bytov sa nemožno prihlásiť na trvalý pobyt.
Do týchto bytov sa môžu na prechodný pobyt prihlásiť iba ich nájomcovia a ich deti, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.
U týchto bytov nemožno realizovať:
a/ prechod nájmu bytu v zmysle § 706-708 Občianskeho zákonníka
b/ výmenu bytov
c/ spoločný nájom bytu
d/ podnájom bytu
e/ prevod vlastníckych práv
8. Žiadateľ zapísaný do zoznamu žiadateľov je povinný do 30 dní nahlásiť na Mestský úrad v Prešove každú zmenu, ktorá nastala v údajoch uvedených v článku 2 alebo u občanov s ťažkým zdravotným postihnutím článok 3, ods. 2 tohto VZN. V prípade zistenia nepravdivých údajov sociálna a bytová komisia MsZ žiadosť zo zoznamu žiadateľov vyradí.
9. Nájomca nájomného bytu pre mladé rodiny nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu, okrem prípadu, ak nájom bytu skončil pred uplynutím dohodnutej doby z dôvodu, že byt bez zavinenia nájomcu nie je možné ďalej užívať.
10. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvolniť a odovzdať ho správcovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.

Článok 5
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu pre mladé rodiny

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu pre mladé rodiny musí obsahovať všetky údaje uvedené v tlačive.
K žiadosti o pridelenie nájomného bytu pre mladé rodiny treba doložiť:
a/ popis súčasnej bytovej situácie,
b/ potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu, u samostatne zárobkovej osoby výpis z daňového priznania fyzickej osoby alebo potvrdenie o výške dôchodku za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti,
c/ u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt pre mladé rodiny, posudok o tom, že žiadateľ alebo člen jeho rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
d/ čestné vyhlásenie, že súhlasí so zverejnením osobných údajov v informačnom systéme /meno a priezvisko, trvalé bydlisko/,
e/ čestné vyhlásenie o tom, že nebol a nie je nájomcom, spolu nájomcom mestského, štátneho, družstevného, podnikového bytu, vlastníkom, väčšinovým spoluvlastníkom bytu alebo domu.
Žiadosti o nájomný byt pre mladé rodiny a bezbariérové nájomné byty sa budú evidovať zvlášť na MsÚ odbore sociálnom, bytovom a zdravotníctva v Prešove.

Článok 6
Postup pri prideľovaní nájomných bytov pre mladé rodiny

Každú žiadosť prerokuje sociálna a bytová komisia MsZ a v súlade s podmienkami určenými týmto VZN rozhodne o zaradení žiadateľa do zoznamu žiadateľov o nájomný byt pre mladé rodiny, alebo do zoznamu žiadateľov o bezbariérové nájomné byty pre mladé rodiny.
Odbor sociálny, bytový a zdravotníctva spolu so sociálnou a bytovou komisiou MsZ pripraví zoznam žiadateľov o byt pre mladé rodiny a zvlášť zoznam žiadateľov o bezbariérové byty, ktorí spĺňajú podmienky pridelenia bytu a za účasti notára vyžrebuje žiadateľov, ktorým bude poskytnutý nájomný byt.
Po vyžrebovaní odbor sociálny, bytový a zdravotníctva uverejní zoznam vyžrebovaných žiadateľov, ktorým sa byt pridelí zvlášť pre mladé rodiny a zvlášť pre bezbariérové byty na webovej stránke a na úradnej tabuli Mesta Prešov.
Po vyžrebovaní pripraví odbor sociálny, bytový a zdravotníctva na podpis primátorovi mesta súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Ak odbor sociálny, bytový a zdravotníctva neeviduje v zozname žiadateľov o bezbariérový nájomný byt pre mladé rodiny žiadosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím, bude zo žiadateľov zapísaných v zozname žiadateľov o nájomný byt pre mladé rodiny s ich súhlasom, vyžrebovaný žiadateľ, s ktorým bude uzatvorená nájomná zmluva na bezbariérový nájomný byt pre mladé rodiny na dobu určitú, ktorá neprevýši 1 rok. Po zaradení žiadosti občana s ťažkým zdravotným postihnutím do zoznamu žiadateľov bude táto riešená prednostne a súčasný nájomca stráca nárok na predĺženie nájomnej zmluvy.
Správca je povinný pravidelne písomne poskytovať informácie o stave voľných nájomných bytov.

Článok 7
Predĺženie platnosti
nájomnej zmluvy

Nájomca nájomného bytu pre mladé rodiny, môže požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy. Nájomca je povinný 2 mesiace pred ukončením nájomného pomeru požiadať MsÚ odbor sociálny, bytový a zdravotníctva v Prešove o predĺženie nájomnej zmluvy spolu s dokladmi o tom, že spĺňa podmienky tohto VZN.
Každú žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy prerokuje sociálna a bytová komisia MsZ a žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky určené týmto VZN odporučí primátorovi mesta na schválenie.
Pri akceptácii návrhu sociálnej a bytovej komisie MsZ primátor mesta vydá písomný súhlas na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu určitú v zmysle článku 4, ods. 1 alebo článku 3, ods. 3 tohto VZN.
Na základe písomného súhlasu primátora mesta vystaví správca dodatok k nájomnej zmluve.

Článok 8
Zánik nájmu bytu
Nájom bytu zaniká v zmysle § 710-711 Občianskeho zákonníka

Článok 9
Osobitné ustanovenie

Primátor mesta, na základe Smernice MVaRR č. 2/2004, má pravo rozhodnúť, že maximálne 10% z celkového počtu bytov pridelí do užívania fyzickým osobám, na základe odporúčania sociálnej a bytovej komisie, ktoré majú vyšší príjem ako je trojnásobok životného minima, ak takéto fyzické osoby zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke, ekonomické a sociálne potreby mesta Prešov. Tento byt môže nájomca užívať počas výkonu vyššie uvedených potrieb.
Pre pridelenie týchto bytov sa nevzťahuje čl. 2 tohto VZN.
Ak sa pridelí byt do nájmu nájomcovi s vyšším príjmom ako je trojnásobok životného minima, nájom sa určí v zmysle Smernice MVaRR č. 2/2004 zo dňa 15.2.2004 vo výške 5% z obstarávacej ceny bytu.

Článok 10
Záverečné ustanovenie

1. Výnimku z ustanovení tohto VZN schvaľuje MsZ.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Prešove dňa 26.2.2004 uznesením číslo 125/2004.

(Ing. Milan Benč v.r. , primátor mesta)

Príloha č 1 - Zoznam zdravotných postihnutí

Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a/ stredne ťažká forma,
b/ ťažká forma /triparéza a kvadruparéza/.
2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy ťažká forma /s nemožnosťou samostatného pohybu/.
Čiastočné a úplné mozgové obrny /pyramídového a extrapyramídového pôvodu/
a/ hemiplégia,
b/ paraplégia,
c/ kvadraplégia,
d/ hemiparéza ťažkého stupňa,
e/ paraparéza ťažkého stupňa,
f/ kvadraparéza ťažkého stupňa.
Poškodenie miechy
a/ hemiplégia,
b/ paraplégia,
c/ kvadraplégia,
d/ hemiparéza ťažkého stupňa,
e/ paraparéza ťažkého stupňa,
f/ kvadraparéza ťažkého stupňa.
Spondylartritída ankylozujúca Bechterevova choroba ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov.
Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie /Duchenneov, Beckerov typ a pod. /, zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod. , metabolické a endokrinologické
a/ stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,
b/ ťažká forma /imobilita/.
Myasténia gravis, myastenický syndróm ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti.
Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.
Strata oboch dolných končatín v stehne.
Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa.
Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom.
Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.
Strata oboch dolných končatín v predkolení.
Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a/ v priaznivom postavení,
b/ v nepriaznivom postavení.
Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.
Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a/ v priaznivom postavení,
b/ v nepriaznivom postavení.
 

Vyberte región