XII. Gorazdov literárny Prešov – GLP 2007

07.12.2007 Prešov

Neodmysliteľnou súčasťou predvianočnej atmosféry Prešova sa pre literárnych autorov z celého Slovenska stal, počas 12 rokov svojej existencie, Gorazdov literárny Prešov – celoštátna súťaž v duchovnej tvorbe, poézie, ...
Jeho hlavnými vyhlasovateľmi sú VÚC - Prešovský samosprávny kraj, Šarišské osvetové stredisko v Prešove, Národné osvetové centrum v Bratislave, Cyrilometodská spoločnosť v Bratislave a Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove. Spoluvyhlasovateľmi podujatia sú Gorazdus, n. o. v Prešove, Matica slovenská v Martine, Oblastná rada Matice slovenskej v Prešove, Spoločnosť svätého Gorazda v Bratislave, Spolok slovenských spisovateľov, odbočka Prešov, Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce a Spolok sv. Vojtecha v Trnava. Keďže súťaž dáva priestor aj autorom zo zahraničia, podieľa sa na jej organizácii aj Svetové združenie Slovákov v zahraničí a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí..
Základnými cieľmi súťaže je prispieť k poznaniu života a diela sv. Gorazda, iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku, vytvárať platformu pre odborné usmerňovanie predmetnej tvorby a tvorivý dialóg autorov. Ciele vymedzené ako priority zaujali mnohých literárnych autorov, o čom svedčí ich vysoká účasť na súťaži ako aj kvalitná úroveň príspevkov.
Súťaž bola aj v tomto roku vyhlásená v máji 2007 a uzávierka prijímania prác daná k 15. októbru 2007. Do súťaže sa zapojilo 80 prispievateľov z celého Slovenska, ktorí zaslali vyše 210 príspevkov. Ich práce hodnotila odborná porota v zložení prof. PhDr. Anna Valcerová, PhD. , doc. PhDr. Ľudovít Petraško, PhD. a Mgr. Ján Gavura, PhD. Ocenila 23 autorov a to nasledovne:

POÉZIA:
1. miesto: Anežka Richtariková, Janov
2. miesto: Marika Smoroňová, Nová Ľubovňa
3. miesto: Júlia Gallová, Drienovská Nová Ves
Nina Kollárová, Stará Ľubovňa

ČESTNÉ UZNANIE:
Petra Baranová, Prešov
Zuzana Brozmanová, Drienovská Nová Ves
Radoslav Fereta, Humenné
Lukáš Katuščák, Prešov
Lucia Koločiková, Prešov
František Marcin, Drienov
Miroslava Novysedláková, Poprad
Katarína Talpašová, Podhorany

PRÓZA:
1. miesto: Štefan Šimko, Hrabušice
2. miesto: Alžbeta Vítková, Kremnica
3. miesto: Katarína Želinská, Sabinov

ČESTNÉ UZNANIE:
Ivona Roncová, Nová Dubnica
Mária Vargovčíková, Sabinov

DETSKÁ TVORBA:
1. miesto: Laura Mišenčíková, Sabinov
Paula Šimová, Bardejov

2. miesto: Erika Virostková, Stará Ľubovňa
3.miesto: Miroslava Furtkevičová, , Stará Ľubovňa

ČESTNÉ UZNANIE:
Silvia Brečková, Sekule
Veronika Grešová, Stará Ľubovňa

CENA VUC za doterajšiu prácu v oblasti vychovávania a vzdelávania literárnych talentov:
Mgr. Eva Kollárová, Stará Ľubovňa

CENA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE GORAZDUS PRI SSOŠ v Prešove:
Silvia Brečková, Sekule
Štefan Šimko, Hrabušice

CENA OBLASTNÉHO PRACOVISKA MATICE SLOVENSKEJ v Prešove:
Laura Mišenčíková, Sabinov
Marika Smoroňová, Nová Ľubovňa

Z prác ocenených autorov bol zostavený zborník.
1. decembra 2007 sa v priestoroch Šarišského osvetového strediska konalo vyhlásenie výsledkov súťaže, ktorého súčasťou bol odborný príspevok PaedDr. Miroslava Holečka (NOC Bratislava, kurátor pre kresťanské tradície, predseda Cyrilometodskej spoločnosti v Bratislave) na tému Svätý Gorazd v slovenskej a zahraničnej literatúre, ako aj príspevok PhDr. Vladimíra Husára (riaditeľ ŠOS Prešov) na tému Prínos Gorazdovho literárneho Prešova pre rozvoj svätogorazdovskej tradície. Milým spestrením slávnostnej atmosféry bolo prednesenie textu Laury Mišenčíkovej zo Sabinova Rozprávanie o všeličom (samotnou autorkou), ktorý bol jej umeleckým zamyslením sa nad súťažou Gorazdov literárny Prešov.
Umelecký program v podaní študentov ZUŠ M. Moyzesa v Prešove, študentky CVČ Yamaha v Prešove a žiakov ZUŠ J. Pöschla v Prešove a vyhlásenie výsledkov súťaže boli bodkou za slávnostnou časťou stretnutia autorov. V pracovnej časti stretnutia - na tvorivej dielni sa prítomní ocenení autori stretli s členmi odbornej poroty, aby sa vo vzájomnom dialógu zaoberali literárnou tvorbou. Celé podujatie sa nieslo v duchu vzájomného porozumenia a tvorivého dialógu.
Gorazdov literárny Prešov v druhej dekáde svojej existencie potvrdil svoj význam v literárnom živote začínajúcich autorov. Svedectvom toho je stály záujem prispievateľov – o túto súťaž, ako aj o tému, ktorú so sebou prináša. To nám dáva právo opätovne konštatovať, že si toto celoštátne podujatie našlo svojho adresáta v celoslovenskom meradle a právom sa zaradilo medzi najvýznamnejšie podujatia v tejto oblasti.

PhDr. Dagmar Rusnáková
metodička ŠOS Prešov
 

Vyberte región