Brekov

03.01.2009 Celý región

Na výraznom kužeľovitom kopci s vápencovým podložím, v nadmorskej výške 480 m n. m. , nad rovnomennou dedinou sa nachádzajú kamenné ruiny stredovekého hradu Brekov.
V priestore hradného vrchu sa v ranom stredoveku nachádzalo slovanské hradisko s oválno-elipsovitým pôdorysom. Najstarší písomný doklad o dedine je totožný so záznamom o hrade Brekov z roku 1307 a z roku 1314. Podľa obsahu oboch zápisov je zrejmé, že hrad Brekov jestvoval už pred rokom 1307, kedy patril šľachticom z neďalekých Michaloviec. Začiatky výstavby stredovekého hradu Brekov siahajú do druhej polovice 13. storočia, niektorí výskumníci ho datujú dokonca do rokov 1295-1307 (1314) a pripisujú ju michalovskej vetve rodu Kaplon. V písomných prameňoch sa prvýkrát spomína v roku 1307 ako „castrum Barko“. Pôvodní vlastníci prenechali za výmenu hrad neslávne známemu šľachticovi Petrovi, synovi Petra Peténya (Pečeňa, Peteňa... ) z Bačkova, ktorý vlastnil aj Jasenovský hrad. Je viacero teórií o tom, kto dal postaviť hrad Brekov a akú mal funkciu. Vzhľadom na zemepisnú polohu kopca a hradu sa zdá pravdepodobnejšou iniciatíva kráľa - hrad mal slúžiť pri ochrane priľahlej časti krajinskej cesty a pohraničného pásma v 13. storočí. Okolo roku 1317 vypukla najmä na severnom Zemplíne vzbura miestnych šľachticov, ktorých viedol Peter Petény – ešte pred časom kráľov spojenec v bojoch o trón - osobne. Po ich porážke kráľovským vojskom im boli majetky skonfiškované a hrad Brekov po roku 1321 získal kráľovskou donáciou rod francúzsko-neapolského pôvodu – Drugethovci. Títo boli vernými spojencami kráľa už počas jeho príchodu do Uhorska a verní mu ostali počas celého obdobia jeho vlády. Brekov ako jeden zo svojich majetkov vlastnili prakticky až do jeho zániku v roku 1684 (s výnimkou krátkeho obdobia rokov 1486-1488, kedy pripadol rodine Zápoľských). Drugethovci sa v značnej miere zaslúžili o jeho údržbu a ďalšiu výstavbu tak v období gotiky, ako aj renesancie. Podobne si počínali Zápoľskovci, ktorí využili svoje krátke spravovanie hradu na rekonštrukciu a zdokonalenie opevnení... Vnútropolitické nepokoje v druhej polovici 15. storočia sa nepriamo dotkli aj tohto hradu. V tomto storočí zohral hrad dvakrát dôležitú úlohu v dejinách Uhorska. Najprv v roku 1466 pri vnútropolitických bojoch a potom pri strete kráľa Mateja Korvína proti poľskému kráľovi Kazimírovi pri Humennom v roku 1473. Podľa historických správ kráľ Matej Korvín po bojoch s poľským kráľom Kazimírom ku koncu roku 1473 prezimoval na Brekovskom hrade... V roku 1472 vymenoval Štefana Zápoľského, dedičného župana Spiša, za kapitána pre ochranu severovýchodných oblastí Uhorska. Ako „castellanus castri Barko" vystupuje v roku 1488. Poľské vojenské vpády v rokoch 1471-1472 a neskôr v rokoch 1490-1492 prechádzali územím Šariša. Na hrade boli v roku 1491 vydržiavané proti poľským vojskám Jána Alberta vojenské posádky. V období protihabsburských povstaní bol hrad značné poškodený. Privlastnením sa dostal do rúk Gabriela Betlena, ktorý ho v roku 1624 zveril svojmu vojvodovi Jurajovi Sečianskemu. Vojvodu o rok neskôr zabili vlastní sluhovia. V roku 1644 patril Jurajovi Rákoczimu I. a napokon sa ho zmocnil Imrich Tökölyi, ktorý v poslednej fáze sprisahania v roku 1684 hrad zbúral. Všetky tieto násilné okupácie a vojenské obliehania hrad veľmi poškodili...okolo roku 1640 už bol rozbúraný, aj keď ho potom čiastočne obnovili. Definitívne zanikol po zničení v r. 1684.
Dodnes pretrvávajú len jeho ruiny a čierny kôň, ktorí sa vraj počas temných nocí zjavuje miestnym ľudom . Povesť vraví, že je to bývalý šľachtic Barkóczy, ktorý spravoval Brekov a jeho okolie. Ľud pod jeho panstvom trpel, musel ťažko pracovať a bol nemilosrdne trestaný, no nikto sa proti vrchnosti neodvážil postaviť. Až Michal Matúška, pracovitý a driečny mládenec si dovolil vzoprieť sa. Barkóczy ho nechal za to zbiť na dereši, navyše mu zhabali dobytok, aj jeho obľúbeného koníka. Michala sa to veľmi dotklo, preto raz v noci preklial, aby za všetky krivdy, ktoré spôsobil, zaplatil tým, že ho Boh zakľaje na koňa. Pán do roka umrel a odvtedy jeho duša blúdi po horach.
 

Vyberte región