Zajtra zasadá Mestské zastupiteľstvo

23.09.2009 Prešov

Na zajtra (štvrtok 24. septembra 2009) je zvolané rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva. O 9. 00 hod. v zasadačke MsÚ na Jarkovej poslanci prediskutujú ostávajúce body XXXVIII. riadneho rokovania, o 14. 00 hod. budú ...
Medzi oboma zasadnutiami prebehne žrebovanie výhercov súťaže "Cestujte s MHD a vyhrajte! ", ktorá prebiehala počas uplynulého "Európskeho týždňa mobility".

Program XXXVIII. riadneho rokovania MsZ v Prešove:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta Prešov. Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

3. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia MsZ v Prešove č. 284/2008 zo dňa 22.10.2008. Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta

4. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta Prešov za I. polrok 2009.
Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta

5. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a členov Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove a výborov v mestských častiach v Prešove. Predkladá: JUDr. Mária Kusendová, poslankyňa MsZ v Prešove

6. Rôzne.

7. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

8. Záver.

Program XXXIX. riadneho rokovania MsZ v Prešove:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov. Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vydá Trhový poriadok správcu MSS Prešov, s.r.o. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vydá Trhový poriadok správcu Technické služby mesta Prešov, a.s. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vydá Trhový poriadok správcu PKO Prešov. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

7. Správa o plnení Pánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. polrok 2009 a návrh na zmenu Plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2009 s výhľadom na roky 2010-2011. Predkladá: Ing. Ľudovít Koháni, vedúci oddelenia investičnej výstavby OSR MsÚ

8. Správa o plnení rozpočtu hospodárstva mesta Prešov za I. polrok 2009 a návrh rozpočtových opatrení č. 4. Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ

9. Návrh na schválenie Územného plánu mesta Prešov – zmien a doplnkov 2009. Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta

10. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 2008-2013 za obdobie I. polroka 2009. Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

11. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu v Prešove. Predkladá: Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ

12. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

13. Informácia o prijatých nápravných opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov z následných finančných kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ

14. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti, o kontrole plnenia uznesení MsZ a o vybavovaní petícií a sťažností občanov za I. polrok 2009. Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

15. Správa o zmluvnom vzťahu medzi mestom Prešov a VINCI Park Slovakia, s.r.o. Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

16. Rôzne.

17. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

18. Záver.

Katarína Pirohová,
hovorkyňa primátora mesta
 

Vyberte región