Gabriel Paľa: Politika? To je predovšetkým tvorba príležitostí na rozvoj nášho kraja.

22.10.2022 Prešov

Je dôležité stáť na strane slabších a zraniteľných

Kandidujete za poslanca do VUC. O dôveru sa uchádzate po druhý krát. Čo je dôvodom Vašej opätovnej kandidatúry?

Päť rokov ubehlo ako voda. Politika je o konkrétnych opatreniach a činoch. Za posledné volebné obdobie sa mnohé podarilo, ale je veľa rozbehnutých projektov a aktivít, ktoré potrebujeme dotiahnuť do konca. Opätovná kandidatúra preto, že považujem za povinnosť pokračovať v rekonštrukcii dopravnej infraštruktúry, cyklotrás, revitalizácii stredného školstva i celkovom rozvoji PSK. Považujem za nutnosť dôsledne čerpať eurofondy a rozvíjať tak predovšetkým historicky marginalizované časti PSK. V politickej práci na úrovni VUC vnímam ako nevyhnutnosť podporovať cestovný ruch a lokálnych podnikateľov PSK. Poslanecký mandát je pre mňa záväzok rozvíjať vzdelanostnú ekonomiku, podporovať národnostné menšiny ako jednotu v rôznosti a podporovať ekumenický dialóg všetkých cirkví na území PSK. V neposlednom rade za veľmi dôležité považujem konať ekologicky a trvalo udržateľne, ale tiež podporovať všetky vekové skupiny a všetky regióny PSK.

Za ostatných päť rokov sme sa v tíme predsedu PSK Milana Majerského slušnou zmenou prepracovali k hrdému východu a pozastavili sme stagnáciu nášho regiónu vo viacerých oblastiach. Predstupujeme pred Vás s odpočtom našej práce, ale aj s úctivou prosbou na mandát pokračovať v rozbehnutých aktivitách v ďalšom 4-ročnom období.

Čo pre Vás znamená politika?

Iba angažovanosť nám dáva priestor byť súčasťou procesov, ktoré ovplyvňujú náš život, našu budúcnosť i to, kde a ako budú vyrastať naše deti. Žijeme dobu turbulentných zmien, kde mnohí kritizujú, ale málokto chce vystúpiť zo svojho súkromného komfortu, obetovať časť súkromia a mnoho voľného času, aby prispel k správnemu chodu verejných vecí. Politika je správa vecí verejných. Politika je priestor na dosahovanie dobier pre občanov. V priestore vyšších územných celkov je jej pôsobnosť dosť striktne vymedzená, ale určite najviac znamená tvorbu príležitostí pre rozvoj kraja, či je to už cez infraštruktúru – cesty a mosty, ktoré sú základom pre akékoľvek aktivity; či je to školstvo, ktoré, ak je dobre nastavené, generuje základ pre zamestnanosť; alebo cez podporu pre cestovný ruch, ktorý v našich kultúrne-geografických podmienkach by mal byť motorom pre rozvoj kraja. Politika, to je ale hlavne postoj: stáť na strane slabších a zraniteľných a bojovať za hodnoty ľudskosti. Uvedomujem si, že okrem rizika stagnácie, nás obchádza tieň krízy morálky a politickej kultúry i hrozba návratu extrémizmu v jeho rôznych podobách. Motívom pre moju opätovnú kandidatúru je aj prispieť k boju s týmito ohrozeniami a rizikami.

Päť rokov sme slušnou politikou bojovali za Vás, ale hlavne za lepšie životné podmienky pre náš Východ. Za to obdobie sa nám podarilo: zrekonštruovať 732 km ciest (o 50 % viac oproti predošlému obdobiu) a 79 mostov (o 350 % viac ako v predošlom období), pričom len v okrese Prešov sa podarilo opraviť viac ako 100 km ciest a 17 mostov (preinvestovaných viac ako 19 miliónov eur).

To je reálna politika, čo ale prinúti človeka z akademického prostredia stať sa súčasťou politiky?

Demokracia dáva na výber ako pristúpiť k spoločenským záležitostiam. Dennodenný kontakt so študentmi, ktorí zákonite potrebujú kvalitné podmienky na to, aby boli hybnou silou budúcnosti kraja Vás, chtiac, či nechtiac, zaviažu uvažovať o tom, ako dokážete mať vplyv na kvalitu podmienok školstva, investícií, životného prostredia, sociálnych vecí, infraštruktúry, či cestovného ruchu. A jedinou cestou ako mať na to dosah je angažovanosť, v tomto prípade politická angažovanosť. Čím viac sme dnes svedkami vulgarizácie politiky, o to viac potrebujeme konzervatívnu politiku ako politiku filozofie zdravého rozumu, úcty k zdedenému a prirodzenému, ktorá citlivo vníma potreby súčasnej doby.

Zabezpečili sme 1500%ný nárast počtu študentov zapojených do duálneho vzdelávania– v minulom období 84 študentov, aktuálne rekordných 1351 študentov. Najviac spomedzi krajov na Slovensku.

Povedali ste, že politika je postoj – stáť na strane slabých a zraniteľných. Ako tento postoj napĺňate Vy?

Najviac zraniteľní to sú napríklad deti, matky samoživiteľky, osamelí dôchodcovia, ale aj rodiny, ktorých členovia žijú s autizmom. A toto je veľmi citlivá téma. Iba tí, ktorí poznajú podrobnosti vedia, ako zložité to majú rodiny, ktorých súčasťou sú autisti. V Prešovskom kraji žije viac ako 6000ľudí s poruchou autistického spektra, ktorí potrebujú dennú starostlivosť. Aj pre to sme zrealizovali v rámci Krajského autistického centra kúpu pozemku pre denný stacionár pre dospelých autistov, kde dostanú priestor pre vlastnú realizáciu formou aj napríklad tvorivých dielní.

Zriadili sme NADÁCIU NA PODPORU RODINY: pomoc rodinám zo sociálne ťažkých pomerov či v kritických situáciách. Za 5 rokov sme na pomoc vynaložili 225-tisíc eur pre takmer 400 rodín.

Ak by ste mali zhrnúť Vaše priority pre nadchádzajúce volebné obdobie, čo by to bolo?

Okrem toho, aby politika bola svetom hodnôt, za svoje hlavné priority považujem:

  • Pomáhať obciam v budovaní cyklotrás, prioritne v trase EUROVELA a kostrovej siete cyklotrás v kraji.
  • Podporovať investície do modernizácie mostov a ciest a stavby vodovodov a kanalizácií v nadväznosti na Plán obnovy.
  • Systematicky podporovať  miestnych podnikateľov a rozvoj rodinných firiem.
  • Rozvíjať cestovný ruch ako jeden zo základov ekonomiky PSK.
  • Vytvoriť Festival tradícií, jedál a zvykov PSK ako produkt cestovného ruchu.
  • Pozitívnou diskrimináciou odstraňovať prekážky v rozvoji najviac zaostalých regiónov PSK.
  • Podporovať remeselnú produkciu Rómov.

Gabriel Paľa
kandidát na poslanca PSK

 

Vyberte región