Reakcia primátora mesta k reforme školstva

13.12.2004 Celý región

Reforma mestského školstva je aktuálna téma týchto dní. Primátor mesta Prešov Ing. Milan Benč preto prostredníctvom nasledujúceho príspevku reaguje na reakci...
Reforma mestského školstva je aktuálna téma týchto dní. Primátor mesta Prešov Ing. Milan Benč preto prostredníctvom nasledujúceho príspevku reaguje na reakcie občanov k priebehu reformy.

„ Prostredníctvom internetu a aj otvoreným listom sa na mňa obrátili občania s problémom Základnej školy Československej armády. Považujem preto za správne ešte raz pripomenúť fakty, ktoré znamenali spustenie reformy mestského školstva.
Materiály zaradené do rokovania Mestského zastupiteľstva sú predmetom rokovaní Mestskej rady. V tomto poradnom, iniciatívnom orgáne majú svoje zastúpenie všetky poslanecké kluby zastúpené v mestskom zastupiteľstve. Rokovanie rady je neverejné, avšak po každej rade sú o jej výstupoch občania informovaní prostredníctvom tlačovej besedy. Ak chcem, aby členovia rady otvorene diskutovali, nemôžem zverejňovať ich mená. Poslanecký návrh na Mestskej rade bol zlúčiť ZŠ Zimnú so ZŠ Májové námestie. Aby sa zachoval rovnaký princíp v meste zlúčiť školy so spoločným areálom. Náklady na chod škôl, ktoré dostávame od štátu, chceme dosiahnuť aj znížením riadiaceho aparátu škôl. Zlúčením týchto škôl sa zníži počet riaditeľov, zástupcov riaditeľa, jedální, školských klubov. Pre rodičov a žiakov sa nič nemení, lebo vyučovacie priestory ostávajú. Tieto dve školy budú mať novú adresu – ZŠ Májové Námestie a ZŠ Odborárska. Rodičia môžu naďalej zapisovať svojej deti do týchto škôl a to aj zo zrušených ZŠ Sládkovičova a 17. novembra. Máme záujem, naďalej zachovať hokejové triedy na zo ZŠ 17. novembra. Euro projekt spracovaný pre ZŠ Československej armády chceme použiť, pretože hoci sa mení právny subjekt, neruší sa vyučovanie. Škola teda naďalej slúži svojmu účelu. Forma zlúčenia priamo uznesením sa nenavrhla z dôvodu administratívy a finančnej náročnosti. Museli by sme tak zrušiť všetky štyri školy, nanovo ich registrovať, zriadiť nové účty, uskutočniť novú inventarizáciu, pripraviť nové voľby školských rád a riaditeľov a iné. Súčasným spôsobom sa jedna škola zruší a druhá preberá správu. Protokolom o prevzatí majetku, ako aj pracovnoprávne vzťahy. Stretol som sa so zástupcami Rady školy, aj pedagógmi. Po rokovaní Mestskej rady sa ma pýtali, či dovolíme založiť súkromnú základnú školu. Odpovedal som kladne, s tým, že ich žiadosť predložíme na schválenie Mestským zastupiteľstvom.
Koncepciou reformy školstva sa zaoberala Komisia školstva od mája, najmenej na piatich zasadnutiach. Komisia školstva je poradným orgánom mestského zastupiteľstva, nie však primátora! Predsedom je dlhoročný stredoškolský učiteľ a z deviatich členov komisie sú štyria pedagógovia. Personálne obsadenie kompetentnej komisie je preto veľmi kvalitné. Popieram akékoľvek názory, podľa ktorých sa škola predáva. Naďalej ostáva školou v ktorej bude riadne prebiehať vyučovanie. Budovy sa opravujú v súlade so schváleným harmonogramom v Mestskom zastupiteľstve. Všetky stavebné práce na školách prebiehajú výberovým konaním, kde do komisie menujem zástupcov, aj z poslaneckých klubov. Vyberá sa stabilná firma, ktorá ponúka pre mesto najvýhodnejšie podmienky. Z troch firiem, ktoré sa prihlásili do verejnej súťaže na rekonštrukciu striech na ZŠ Čsl. armády vyhrala firma HOBBY, spol. s. r. o. Prešov, ktorá ponúkla najnižšiu cenu.
V žiadnom médiu. Ani na stretnutí s občanmi či novinármi som sa nevyjadril o vzťahu s niektorým z riaditeľov škôl . Vážim si pedagógov a ich aktivitu považujem viac za poslanie ako prácu.
Čo sa týka voľby riaditeľa školy, tie sa opakovali 3 x a robila ich Rada školy. Tá stanovila termín, lebo od leta škola nemá riadeného riaditeľa – len povereného. Neviem, prečo sa jeden kandidát vzdal. Genéza voľby riaditeľa školy vychádza z toho, že bývalá pani riaditeľka dosiahla dôchodkový vek a preto sa požiadala o odchod do dôchodku. Bola poverená vedením školy, pričom sa pripravovalo výberové konanie. Výberové konanie bolo v rukách Rady školy. Uchádzači predložili svoje projekty, ale jedna členka Rady školy ich zverejnila medzi pracovníkmi. Tým bol porušený príslušný zákon. S Radou školy som sa preto v tejto veci stretol. Záverom nášho spoločného stretnutia bolo opakovanie celého procesu voľby. Cez prázdniny sme vypísali nové výberové konanie. Rada školy sa však nezhodla na kandidátovi, žiaden z kandidátov nezískal potrebné minimum šesť hlasov z jedenástich. Rada školy určila termín volieb 30. novembra, deň po rokovaní Mestského zastupiteľstva. Na ňom však poslanci schválili zrušenie školy. Počas tretích volieb odstúpil jeden z kandidátov. Víťazom volieb sa do druhých volieb stala predsedníčka Rady školy. Ak výsledky volieb príjme Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 13. decembra 2004, podpíšem víťazke volieb menovací dekrét od 1. januára 2005.
Z prostredia ZŠ Čsl. armády mi došiel otvorený list, ktorý však nebol nikým konkrétnym podpísaný. V zmysle platných zákonov ho môžem považovať za anonym. Považujem ho skôr za jasný signál, ktorý poukazuje na harmonický život v tamojšom kolektíve. “
Ing. Milan Benč,
primátor mesta Prešov
 

Vyberte región