Deň obce Drienica = kultúrna výmena

25.08.2010 Sabinov

Jednou z nosných aktivít projektu je TAKT – kultúrno – turistické výmeny obce Drienica a Księża Jezuici w Starej Wsi - spoločne sa spoznávame v rámci spoznávania kultúry, tradícií, prírodného dedičstva a našich ...
Táto akcia bude aj prezentačnou akciou obce, partnera, hostí a návštevníkov obce.

Dňa: 28. augusta 2010, obec Drienica (pri hoteli Javorná)
Od 14,00 hod - neskorých nočných hodín

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2010 – 2013

Nad celým podujatím prevzal záštitu:
- Predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík
Realizátorom projektu je obec Drienica, ktorá sa v rámci Prešovského kraja radí k obciam s menším počtom obyvateľov. Prvá písomná zmienka je z r. 1332. Obec Drienica leží pod južnými svahmi Čergovského pohoria, v hornej časti potoka Šomka, prítoku Torysy. Leží 4 km severne od Sabinova. Komunikácia v hornej časti obce plynulo prechádza do rekreačno-športového strediska areálu Drienica – Lysá. Oblasť je prepojená turisticky značkovanými chodníkmi.

Trvanie realizácie projektu : december 2009 - november 2010
Výška nenávratného finančného príspevku : 55 157, - EUR
Kontaktné údaje : Obec Drienica 168, 083 01 Sabinov, tel. /fax: 051 4584 222
e-mail: obec@drienica.sk

ÚLOHOU PROJEKTU je aktívny rozvoj cezhraničnej spolupráce a efektívna propagácia obce pre obyvateľov, návštevníkov obce v súlade s jej PHSR, ako aj v súlade s PHSR Prešovského samosprávneho kraja v rámci jeho globálneho cieľa „Konkurencieschopný a všestranne rozvinutý región s rozvinutou infraštruktúrou, s vysokou vzdelanostnou úrovňou, flexibilný a schopný efektívne využívať všetky zdroje (prírodné, kultúrne, historické, ľudské, hospodárske a finančné) pri zachovaní prírodných a kultúrnych hodnôt a pamiatok regiónu“, tak aby informácie boli čo najľahšie dostupné a všetky turistické, cyklistické trasy vyznačené čo najjednoduchšie a viditeľne, aby obyvatelia a návštevníci mohli relaxovať v príjemných oddychovo – relaxačných zónach s prihliadnutím na prírodné bohatstvo obce a jej okolia. Vybudovaním priestoru na kultúrne podujatia pod holým nebom zabezpečíme priestor pre konanie rôznych kultúrnych, športových podujatí v exteriéri obce, tak aby boli dostupné pre čo najširšie spektrum obyvateľov, návštevníkov obce, ktoré budú slúžiť na rozvoj spolupráce s poľským partnerom.

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU :
Vytvorenie vyhovujúcich a kvalitných podmienok pre cezhraničnú spoluprácu, pre zvýšenie informovanosti a návštevnosti obce a zlepšenie propagácie prírodného, kultúrneho dedičstva obce a jej okolia prostredníctvom cezhraničných kultúrno – turistických výmen.

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
- zlepšenie a vytvorenie oddychovo relaxačných zón v príjemnom prírodnom prostredí pre obyvateľov a návštevníkov obce
- vytvorenie vhodných a vyhovujúcich plôch pre rozvoj kultúry a športu
- zabezpečiť dostatočnú prezentáciu obce, partnera projektu prostredníctvom spoločných cezhraničných kultúrnych festivalov, športových, turistických výmen, tlačených propagačných materiálov, dokumentu o obci na DVD nosičoch a pod.

HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU SMERUJÚCE K NAPLNENIU CIEĽOV:
• Kultúrno – turistické výmeny medzi žiadateľom obcou Drienicou a partnerom projektu Towarzystwo Jezusowe, Stara Wies - pre 200 ľudí pre návštevníkov z Poľska vybratých partnerom
• Propagácia a prezentácia obce prostredníctvom tlačených propagačných materiálov, prezentovanie sa prostredníctvom video dokumentu o obci a partnerovi projektu na DVD nosičoch, prezentačné materiály, darčeky
• Vytvorenie oddychovo relaxačných zón v obci a jej blízkom okolí spolu s umiestnením informačných tabúľ
• Úprava plochy pre kultúrne akcie pod holým nebom a iných akcií usporiadaných obcou
• Manažment projektu a publicita projektu

CIEĽOVÉ SKUPINY:
• obyvatelia obce Drienica a samospráva obce
• domáci a zahraniční návštevníci
• zamestnanci samospráv
• rodiny s deťmi
• návštevníci z partnerskej organizácie, partneri projektu
• turisti
• cyklisti zo všetkých vekových kategórií

PROGRAM
\"DEŇ OBCE DRIENICA = kultúrna výmena“,
dňa 28. augusta 2010 v Drienici (pri hoteli JAVORNA)

v rámci projektu
„TAKT – turistické výmeny obce Drienica Ksieza Jezuici w Starej Wsi – spoločne sa spoznávame“, ktorý bol finančne podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko.

HLAVNÝ KULTÚRNY PROGRAM :

14:00 – 14:30 Slávnostné otvorenie DŇA OBCE DRIENICA = kultúrnej výmeny / moderátor, starosta obce, predseda VÚC
14:30 – 15:00 ŠOMKA, Drienica – folklórna skupina
15:00 – 15:30 Folklórny súbor Barvinek, Jakubovany
15:30 – 15:40 moderátor
15.40 – 16:10 Vystúpenie folklórneho súboru z Ukrajiny
16:10 – 16:40 Vystúpenie folklórneho súboru z Poľska
16:40 – 16:50 moderátor
16:50 – 17:20 DRIENKA - mládežnícka skupina, Drienica
17:20 – 17:50 Uzovčan, Uzovce
17:50 – 18:00 moderátor
18:00 – 18:30 Heligonkári, Drienica.
18:30 – 19:00 Michala Kubicová, Sabinov
19:00 – 19.10 moderátor
19:10 – 20:00 Hudobná skupina Lysanka, Drienica
20:10 – neskorá noc Diskotéka pod holým nebom pre mladých, starších, najstarších do neskorých nočných hodín

Zmena programu vyhradená.

SPRIEVODNÉ AKCIE :
9:00 – 14: 00 Súťaž vo varení družstiev ( 4 družstvá – Drienica, VÚC, PL, UA) spojená s ochutnávkou a vyhodnotením najlepšieho družstva
15:00 – 19:00 Súťaže pre deti
Pre deti pripravený DETSKÝ KÚTIK s atrakciami – autíčka, trampolína, živé kone, cukrová vata, ...
18:00 – 21: 00 Súťaže pre dospelých

Ukážky práce policajtov a hasičov.

Počas celého dňa Vás čaká veľa nových zážitkov milých ľudí, dobrého jedla, výbornej muziky, atrakcií pre deti a úsmevov.

Už teraz sa na Vás všetkých tešíme.

Sponzori podujatia:
Alianz slovenská poisťovňa
Besna s.r.o. Drienica
Progres GEO s.r.o. Prešov
Peter Šoltýs
OVO-MONT s.r.o. Sabinov
Milk-Agro spol. s.r.o. Prešov
Smer-SD Sabinov
Ľubomír Urdzik
MXM spol. s.r.o. Drienica
Vasiľ Ján, Drienica
Chyžkár Vladimír
Obec Drienica

a ďalší
 

Vyberte región