Najväčší stavebný úrad bilancoval

27.01.2005 Prešov

Tzv. kompetenčným zákonom postupne prechádzali niektoré kompetencie zo štátu na samosprávy. Tento presun sa týkal aj kompetencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania a kompetencií vykonávaných pôsobnosťou špeciálneho stavebného úradu. To, aký bol pre najväčší Stavebný úrad na Slovensku uplynulý kalendárny rok nám viac priblíži vedúci úradu Ing. Marián Harčárik.

Prívlastok najväčší Stavebný úrad na Slovensku je nepochybne veľmi ambiciózny. Pre akú širokú skupinu teda poskytujete svoje služby?
Harčárik M. : Náš stavebný úrad vykonáva povoľovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií, vyvlastňovanie vo verejnom záujme, štátny stavebný dohľad a evidenčnú činnosť a poskytovanie informácií do informačného systému. Celú túto agendu vykonávame pre 62 obcí prešovského regiónu. Vo vyjadrení počtom obyvateľov ide o agendu pre 138 144 obyvateľov.

Nielen obrovský počet obcí, ale aj počet obyvateľov prešovského regiónu predpovedajú početnosť agendy. Na ilustráciu práce Stavebného úradu nám môžete štatisticky predstaviť vašu prácu?
Harčárik M. : Na stavebný úrad bolo doručených 4 999 podaní. Náš úrad vydal spolu 2 468 prvostupňových rozhodnutí, 159 návrhov na vydanie prvostupňových rozhodnutí evidujeme ako spisy prechádzajúce do tohto kalendárneho roka. Ak by som mal našu prácu konkretizovať na podmienky nášho mesta, vydali sme 1 826 rozhodnutí a povolení. V rámci mesta sme prijali 580 ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác. Za rok 2004 bolo prešovským stavebným úradom vydaných 688 vyjadrení, 1 057 bolo ostatnej korešpondencie. Čo sa týka sankcií. Prerokovali a sankcionovali sme 31 priestupkov a 16 správnych deliktov.

Vykonáva stavebný úrad špecifické, či samostatné činnosti?
Harčárik M. : Samostatnou činnosťou je povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení. V roku 2004 povolil stavebný úrad 302 zariadení, pričom v našom meste sa povolenie týkalo 221 zariadení. Stavebný úrad MsÚ Prešov je zároveň prizývaný na konania špeciálnych stavebných úradov. V procese prípravy a schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie vydáva stanoviska k týmto dokumentáciám.

Stavebný úrad má priamu prepojenosť s ochranou životného prostredia. Na akej báze sa jeho aktivity spájajú so životným prostredím?
Harčárik M. : V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie participujeme ako povoľovací orgán v procese posudzovania. Vyjadrujeme sa k posudzovaným stavbám v rámci jednotlivých etáp posudzovania. V procese posudzovania vplyvov navrhovanej stavby na životné prostredie sa zúčastňujeme prerokovania zámeru a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie na úrovni Ministerstva životného prostredia SR.

S prebiehajúcim personálnym auditom a rovnako aj s bilancovaním aktivít je výsostne aktuálna otázka personálneho preobsadenia stavebného úradu. Koľko pracovníkov má najväčší Stavebný úrad na Slovensku?
Harčárik M. : Po prechode kompetencií bolo na náš stavebný úrad v roku 003 oddelimitovaných 7, 16 funkčných miest na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania. Na túto skutočnosť, teda na nedostatočný počet zamestnancov mesto poukazovalo až od začiatku. Na odbore výkon originálnych aj prenesených kompetencií ako i preneseného výkonu štátnej správy, je výkon zabezpečovaný 12 pracovníkmi, vedúcim odboru a 1 administratívnou silou, ktorá vedie denník odboru a zároveň vykonáva aj práce spojené s podateľňou a výpravňou pošty.

Je tento počet dostačujúci pre 62 obcí, v ktorých sa rekonštruuje, renovuje, stavia, či dobudováva?
Harčárik M. : Na túto otázku je potrebné jednoznačne konštatovať, že nie je. Pri súčasnom počte pracovníkov, už len ak vezmeme základné kritérium – počet obyvateľov pripadajúcich na jedného pracovníka, pre ktorých vykonáva túto činnosť, hovorí toto číslo veľmi zreteľne v neprospech personálneho obsadenia stavebného úradu. Ak by som tento fakt mal vyjadriť číslami, tak musím poukázať na to, že na jedného pracovníka pripadá 15 349 obyvateľov!
Pri súčasnom stave pracovníkov je veľmi zložité kvalitne zabezpečovať štátny dohľad a okrem toho sledovať stavebno-technický stav budov v území Národnej kultúrnej pamiatky a v rámci Mestskej pamiatkovej rezervácie. Stavebný úrad by mal vykonávať štátny stavebný dohľad podľa vopred spracovaného časového harmonogramu, čo pri súčasnom počte pracovníkov a náročnosti vybavovania spisovej agendy nie je v našich reálnych silách.
Zhováral sa:
Michal Kaliňák,
Tlačový tajomník MsÚ
 

Vyberte región