KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 2011 - 42. ročník.

24.03.2011 Prešov

Šarišské osvetové stredisko v Prešove v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom – odborom kultúry, Mestským úradom - oddelením kultúry a športu v Lipanoch a Divadlom Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov pod názvom KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 2011 - 42. ročník.
Podujatie sa uskutočnilo dňa 11. marca 2011 (pre súbory pôsobiace v okrese Sabinov) v priestoroch galérie Mestského úradu v Lipanoch a 20. marca 2011 ( súbory pôsobiace v okrese Prešov ) na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Okres Sabinov reprezentovali tieto kolektívy: DFS HVIEZDIČKA pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany, DFS JAZIERKO pri ZŠ s MŠ, Rožkovany, DFS KRIVIANČEK „A“, DFS KRIVIANČEK „B“ pri OcÚ, Krivany,DFS LIPKA pri ZŠ Komenského 113, Lipany, DFS DUBOVIČANČEK pri ZŠ, Dubovica, DFS JABLONEČKA pri OcÚ, Pečovská Nová Ves, DFS POLOMIANČEK pri OcÚ, Poloma, DFS SKALKA pri OcÚ, Tichý Potok.
Spolu účinkovalo 9 detských folklórnych súborov, t.j. 200 účinkujúcich. Na ich vystúpenia sa prišlo pozrieť asi 250 divákov.
Výkony súťažiacich detských folklórnych kolektívov hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka - Mgr. art. Alena Paulusová – choreografka, členovia – František Novotný – choreograf a PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD. – hudobník. Odborná porota zadeľovala súťažiace súbory podľa výkonu do týchto pásiem – zlatého s postupom, zlatého, strieborného a bronzového Niekoľko postrehov predsedníčky poroty Mgr. art. Aleny Paulusovej: „Po skúsenostiach z predošlých rokov môžeme konštatovať, že v mnohých prípadoch sa zvyšuje umelecká úroveň súborov. Vedúci súborov sa snažia o hlbšie poznanie ľudových tradícií a o ich následné umelecké stvárnenie na scéne. Badateľné je to na postupujúcom súbore Jazierko z Rožkovian, ktorý sa na prehliadke predstavil uceleným číslom „ Ej ľeto ľeto, ľeto horuce „. Tanečná, spevácka a herecká príprava detí, výtvarná stránka a celkový estetický a umelecký dojem – to sú atribúty, ktoré v tomto prípade rozhodli. Svoju zásluhu na úspechu má rozhodne aj metodická pomoc Šarišského osvetového strediska v Prešove, ktoré prostredníctvom školení a prednášok napomáha vzdelávaniu vedúcich. Na prehliadke sa objavilo mnoho speváckych, tanečných a hereckých talentov, čo nasvedčuje o ich systematickej práci / DFS Hviezdička Lipany, DFS Krivianček Krivany/. Teší nás nadšenie a radosť všetkých účinkujúcich detí, ako aj záujem organizátorov prehliadky.“
Víťazom prehliadky s postupom na krajskú súťaž sa stal DFS JAZIERKO z Rožkovian s pásmom „Ej ľeto,ľeto, ľeto horuce“. Porota rovnako podala aj návrh na postup na krajskú súťaž pre DFS Hviezdička zo ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch s pásmom „Toriske jašľički“.
V striebornom pásme sa umiestnili DFS JABLONEČKA - „Hrajme še pri jarku“ a DFS KRIVIANČEK „A“ – „Olafská“. V bronzovom pásme – DFS DUBOVIČANČEK- „Stavjaňe maja“, DFS LIPKA – „Vinšovačky“, DFS KRIVIANČEK „B“ – „Lúčka, lúčka“, DFS POLOMIANČEK – „Rospoľka“ a DFS SKALKA – „ Privítanie jari.“
Po ukončení súťažnej časti prehliadky a vyhlásení výsledkov sa uskutočnil odborný seminár za účasti vedúcich DFS a členov odbornej poroty. To, že táto prehliadka sa teší veľkej pozornosti domácich, svedčí aj prítomnosť primátora mesta Lipany Ing. Eduarda Vokála a predsedníčky komisie pre kultúru pri MsÚ v Lipanoch Gabriele Pintérovej. Za zdarný priebeh podujatia je potrebné poďakovať aj pracovníkom oddelenia kultúry MsÚ v Lipanoch.

Okres Prešov reprezentovalo 130 detí z 5 kolektívov, a to: LUPIENOK pri MŠ Zemplínska 2, Prešov, DFS CENGÁČIK pri MŠ Bernolákova 19, Prešov, DFS ŠEDZIKARTČAN pri OcÚ, Záhradné, DFS VÁŽKA pri ZŠ Važecká, Prešov, DFS FIJALEČKA pri ZŠ Šrobárova, Prešov.
Preplnené hľadisko na Malej scéne DJZ v Prešove dávalo tušiť, že všetci túto prehliadku berú s plnou vážnosťou a veľkým záujmom. Mgr. art. Alena Paulusová, ako predsedníčka poroty nám k tejto súťaži povedala: „ Vzhľadom na silné tradície prešovského okresu bolo cítiť absenciu kolektívov, ktoré sa v minulosti prehliadky zúčastňovali. Chýbal Šarišanček, Dúbravienka, Rozmarija, Šariš, Čipečka, Kapušančan...,t.j. kolektívy, ktoré na území okresu pracujú a v minulosti sa súťaží zúčastňovali. Dôvody neúčasti sú rôzne, nazdávam sa, že by bolo treba prehodnotiť propozície, predovšetkým rok vzniku choreografie a vek hudobníkov, ktorí súbor sprevádzajú. V dnešnej dobe je zložité vyžadovať, aby súbory sprevádzali len detské ľudovky, pretože tieto kolektívy vo väčšine prípadov nepatria pod ZUŠ-ky a trpia preto akútnym nedostatkom detských muzikantov. Napriek tomu sa na prehliadke objavili ďalšie kolektívy, ktorých vystúpenie pohladilo dušu diváka, predovšetkým vystúpenie súboru LUPIENOK z MŠ Zemplínska 2. Skúsená pani vedúca dokázala s detičkami pripraviť programové číslo, v ktorom sa snúbil herecký, tanečný a spevácky prejav detí s estetičnom a humorom. Vzhľadom na nízky vek malých tanečníc tak vykúzlili veľmi milé vystúpenie.“
Odborná porota rozhodla takto: zlaté pásmo s postupom na krajskú súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov získal DFS LUPIENOK z Prešova s pásmom „Idzeme na jurmak“.
Zlaté pásmo a návrh na postup získal aj DFS FIJALEČKA z Prešova s pásmom „S Fijalečku pred chižečku“. V striebornom pásme sa umiestnili DFS CENGÁČIK – „Vijeme venček, vijeme“ , DFS ŠEDZIKARTČAN – „Zahrajme še „ a DFS VÁŽKA – „Vešeľe“. Po ukončení súťažnej časti prehliadky a vyhlásení výsledkov sa uskutočnil odborný seminár za účasti vedúcich DFS a členov odbornej poroty
Krajské kolo sa uskutoční 30. apríla 2011 v Kultúrnom dome v Raslaviciach
Súťaže sú zaznamenané na DVD nosičoch a sú archivované v DJZ - Šarišskom osvetovom stredisku v Prešove.

Spracoval: Mgr. Michal Kišeľák
metodik DJZ - ŠOS Prešov
 

Vyberte región