Zefektívnenie prijímacích konaní do radov hasičov prešlo do 2. čítania

13.09.2011 Celý región

Bratislava 13. septembra (TASR) - Prijímacie konanie do Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) by sa malo zefektívniť. Predpokladá to novela zákona o HaZZ, ktorú dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Súčasná právna norma prísne ustanovuje povinnosť vykonať informatívny pohovor s každým uchádzačom a spracovať o tom písomný záznam, dokonca aj v prípadoch, keď v rámci služobného úradu nie sú žiadne voľné funkčné miesta. \"Vzhľadom na záujem o výkon štátnej služby v zbore sa neraz príjme aj niekoľko desiatok žiadostí, ktoré musia byť s každým uchádzačom osobne prerokované,\" približuje ministerstvo vnútra.

Vedúci služobného úradu alebo ním poverený pracovník vykoná po novom takýto pohovor, iba ak to bude v záujme služobného úradu. Napríklad, keď sa o voľné miesto bude uchádzať viac záujemcov, a tým to prispeje k výberu toho najkvalitnejšieho.

Zmení sa aj termín, dokedy musí byť uchádzač vyrozumený o výsledku prijímacieho konania. Najneskôr to má byť do šiestich mesiacov, namiesto troch, odo dňa podania žiadosti o prijatie do služobného pomeru.

Príslušníka už budú môcť vyslať na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii. Táto doba bude najmenej šesť mesiacov a najviac štyri roky. Z toho vyplynie zvýšený nárok na rozpočet HaZZ, keďže za takúto službu má nárok na zahraničný finančný príspevok a náhradu výdavkov v zahraničí. Ročný objem financií na predpokladané vyslanie dvoch príslušníkov predstavuje 130.765 eur.

Zbor získa nové oprávnenie, a to vyhotovovať obrazové alebo iné záznamy o priebehu zásahu či záchranných prác, vrátane príjmu tiesňového volania. Uchovávať ich bude tri roky od ich vzniku.

V súčasnosti možno skončiť s príslušníkom služobný pomer, ak stratí zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie akejkoľvek funkcie v zbore. Na základe novely sa tak stane aj v prípade, ak stratí zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie svojej doterajšej funkcie, ak ho nemožno previesť, ani preložiť na inú funkciu.

Zmena legislatívnej normy tiež počíta so zrušením Hasičského a záchranného útvaru Bratislavy ako štátnej rozpočtovej organizácie. Zlúči sa s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Bratislave, na ktoré prejdú jej práva a povinnosti. Rovnako preberá smernice Európskej únie, ktoré garantujú zvýšenú ochranu ženám na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, tehotným, dojčiacim ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode.
 

Vyberte región