Závery prvého snemu SDA

23.06.2003 Celý región

Koncom mája sa v Banskej Bystrici uskutočnil 1. snem Sociálnodemokratickej alternatívy /SDA/. Táto strana vznikla pred rokom ako alternatíva k neúspešnej pol...
Koncom mája sa v Banskej Bystrici uskutočnil 1. snem Sociálnodemokratickej alternatívy /SDA/. Táto strana vznikla pred rokom ako alternatíva k neúspešnej politike SDĽ. V následných voľbách však neprekročila 3% hranicu. Tento neúspech a celkový neúspech ľavice na Slovensku vyvolali potrebu prehodnotenia situácie na ľavej strane politického spektra.

Preto aj dominantnou témou snemu bola otázka integrácie ľavice na Slovensku. Bolo prijaté uznesenie, na základe ktorého do konca októbra sa uskutoční zlučovací snem SDA a SDSS /SDSS to potvrdilo na svojom sneme/ s tým, že vznikne nový politický subjekt. Bola vytvorená možnosť dobrovoľného pripojenia sa ďalších ľavicových strán s jasnou sociálnodemokratickou orientáciou. Otázka integrácie s SDĽ nie je ešte jasná z dôvodu potreby dlhšej vnútrostraníckej diskusie vo vnútri SDĽ. Táto nová politická strana bude typickou sociálnodemokratickou stranou európskeho typu a na slovenskej politickej scéne by mala vyplniť priestor medzi krajne ľavicovou KSS a neštandardne sociálnym SMEROM.

Ďalším dokumentom z rokovania snemu je vyhlásenie, v ktorom SDA podporuje oprávnené požiadavky starostov a primátorov na dofinancovanie prevádzky základných a stredných škôl. To nie je reforma, ak štát zvýši ceny energií, ale obciam nedá pre školy ani na energie dosť peňazí. Vláda musí nájsť ešte 900 miliónov Sk. Na prevádzku škôl v tomto finančnom roku a pripraviť spolu so samosprávou efektívnejšie vynakladanie peňazí v školstve na budúci rok. Taktiež boli podporené protestné akcie učiteľských odborov a ich hlavné požiadavky. SDA je za zachovanie zákona o verejnej službe a je za tarifné odmeňovanie zamestnancov verejnej služby a financovanie školstva v rozsahu , ktorý zabezpečí riadny chod škôl a rast reálnych miezd.

Ďalším dokumentom zo snemu je „ Vyhlásenie 1. snemu SDA\", v ktorom SDA pokladá presadzovanie sociálnodemokratických hodnôt za neoddeliteľnú súčasť vytvárania modernej demokratickej európskej spoločnosti, rešpektujúcej ľudské a občianske práva bez akejkoľvek diskriminácie.

Smerovanie Slovenska do európskych štruktúr je pre SDA dôležitým predpokladom modernizácie a prosperity SR a jeho ďalšej demokratizácie. Preto SDA víta skutočnosť , že občania sa v referende vyslovili za vstup SR do EÚ.

SDA sa bude zasadzovať za to , aby vstup do EÚ priniesol Slovensku nielen rast ekonomickej výkonnosti , ale aj posilnenie sociálnej súdržnosti a zavedenie európskeho sociálneho modelu. EÚ musí priniesť perspektívu pre občanov nielen za hranicami, ale predovšetkým doma.
Pre sociálnych demokratov je vstup do EÚ v prvom rade šanca na prekonanie priepastných rozdielov medzi regiónmi, úspešnejší boj s chudobou a s narastajúcou sociálnou nespravodlivosťou na Slovensku. SDA je presvedčená , že Slovensko potrebuje dnes viac ako kedykoľvek predtým sociálnodemokratickú politiku, lebo dôležité sféry spoločnosti ovláda pravica.

Preto chceme dať občanom Slovenska najavo nielen to, proti čomu sme , ale aj to, za čo sme. Odkazom 1. snemu SDA pre občanov Slovenska je:

nie daňovej reforme Ivana Mikloša, z ktorej budú profitovať len úzke skupiny bohatých , ale zaplatia to všetci ostatní na nepriamych daniach

áno daňovej reforme , ktorá zjednoduší daňový systém , napomôže rastu investícií a vytváraniu nových pracovných miest
nie rovnej dani, pretože povedie k nerovnosti

áno progresívnemu zdaneniu, ktoré omnoho lepšie vystihuje princíp sociálnej spravodlivosti , aby tí, čo majú viac platili do spoločného viac

nie dôchodkovej reforme, ktorá ohrozuje dôchodkové zabezpečenie budúcich generácií nadmerným preferovaním kapitalizačného piliera

áno dôchodkovej reforme, ktorá použije osvedčené európske modely nižším podielom kapitalizačného piliera silnou kontrolou štátu

nie zdravotníckemu experimentu ministra Zajaca , ktorý chce reformu nahradiť vyberaním peňazí od občanov na zaplátanie finančných dier, ale nesmeruje k zvýšeniu efektívnosti

áno reforme, ktorá bude znamenať možnosť kontroly občanov nad ich peniazmi použitými na zdravotné poistenie a zdravotnú starostlivosť

nie školskej reforme , ktorá ohrozuje rovnosť v prístupe ku vzdelaniu , lebo chce zaviesť poplatky na vysoké školy bez dostatočných kompenzácií pre sociálne najslabších

áno reforme , ktorá bude znamenať vyššiu podporu vzdelávaniu z verejných zdrojov a súčasne efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov
nie pravicovému chápaniu minimálneho štátu, ktorý chce obmedzovať verejné služby v situácii, kedy 70% pracujúcich má príjem nižší ako priemerná mzda

áno modernému sociálnemu štátu , ktorý poskytne kvalitné a efektívne verejné služby a súčasne zabezpečí rovnosť príležitosti
nie nekoncepčnej politike vlády vo vzťahu k jednotlivým regiónom, vrátane slabej pripravenosti na využívanie európskych fondov

áno znižovaniu regionálnych rozdielov

nie eurofóbnej diskriminačnej a svetonázorovo netolerantnej politike KDH

nie presadzovaniu náboženstva do všetkých oblastí života spoločnosti

áno skutočnej rovnosti medzi ľuďmi

áno občianskej spoločnosti

áno slobode a pluralite názorov

áno právu žien na slobodné rozhodovanie o svojom materstve

Slovensko má zostať laickým štátom a vzťah štátu a veriacich je možné vyriešiť podobne ako v Nemecku tzv. cirkevnou daňou.
V záujme realizácie týchto predstáv o politike ponúka SDA ruku na spoluprácu a integráciu stranám , ktoré sa jednoznačne hlásia k princípom a hodnotám sociálnej demokracie.
(PhDr. Peter Luterančík - podpredseda KR SDA)
 

Vyberte región