Od mája platia novely zákonov o spotrebnej dani z minerálneho oleja, vína a piva

02.05.2006 Celý región

Doplnenie okruhu účelu, na ktorý sa používajú minerálne oleje oslobodené od dane, spresnenie definície užívateľského podniku a spresnenie podmienok pre regis...
Doplnenie okruhu účelu, na ktorý sa používajú minerálne oleje oslobodené od dane, spresnenie definície užívateľského podniku a spresnenie podmienok pre registráciu prevádzkovateľov daňových skladov sú niektoré z nových alebo novelizovaných ustanovení novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý 1. mája nadobudol účinnosť.

V novele sa v súlade s predpismi Európskej únie spresnili podmienky oslobodenia od dane minerálnych olejov nachádzajúcich sa v nádržiach dopravných prostriedkov a iných zariadení a oslobodenie pre zemný plyn používaný ako pohonná látka.
Upresňuje sa aj definícia užívateľského podniku, pričom odberný poukaz bude slúžiť výlučne na odber daňovo-zvýhodneného minerálneho oleja a správca dane bude vydávať rozhodnutie o zaradení do evidencie užívateľských podnikov.
Zavádza sa povinnosť pre odosielateľa (dodávateľa) minerálneho oleja v pozastavení dane, oslobodeného od dane a minerálneho oleja bez daňovej sadzby, aby pred začatím prepravy, najneskôr však v deň jej začatia zaslal kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu colnému úradu miestne príslušného pre odosielateľa (dodávateľa). Uvedené ustanovenie zabezpečuje informovanie colného úradu o začiatku prepravy tovaru. Navrhovaným znením sa upresňuje ukončenie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane. Za deň ukončenia prepravy sa považuje deň prevzatia minerálneho oleja, ktorý príjemca (odberateľ) potvrdil na treťom diele sprievodného dokumentu. Tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a colným úradom miestne príslušným pre príjemcu (odberateľa) slúži ako doklad preukazujúci ukončenie prepravy minerálneho oleja na daňovom území. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie sa za deň ukončenia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane považuje deň, ktorý príjemca odberateľ vyznačil na treťom diele sprievodného dokumentu. Príjemcom (odberateľom) potvrdený tretí diel sprievodného dokumentu slúži ako doklad preukazujúci ukončenie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie. Zároveň sa úpravou ustanovenia upresňujú požiadavky na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie slovenskému zástupcovi alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky, alebo ich civilnými zamestnancom. Preprava minerálneho oleja sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom, doloženým osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane, pričom zloženie zábezpeky na prepravu tohto minerálneho oleja sa nevyžaduje.
Novela obsahuje aj možnosť colného úradu na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území predmet spotrebnej dane v pozastavení dane alebo oslobodený od dane, povoliť i iný ako zákonom ustanovený spôsob prepravy.
Spresňuje sa postup pri rozlišovaní oprávnených príjemcov, ktorí prijímajú opakovane predmety spotrebných daní z iných členských štátov a príležitostne – na základe čoho sa rozlišuje obsah uvádzaných údajov v žiadosti o povolenie prijímať predmety spotrebných daní z iného členského štátu v pozastavení dane.
Na základe poznatkov z praxe a po prehodnotení výšky pokút za porušenie ustanovení zákona, boli výšky pokút upravené a diferencované podľa závažnosti a charakteru porušenia ustanovení zákona. Správca dane prihliada na závažnosť porušenia, spôsob, následky a dĺžku trvania protiprávneho konania.
Obdobné zmeny, týkajúce sa predovšetkým zavedenia evidencie užívateľských podnikov a sankčných ustanovení obsahuje aj novela zákona o spotrebnej dani z vína a zákona o spotrebnej dani z piva, ktorej účinnosť nastala tiež 1. mája. TASR o tom informovalo Colné riaditeľstvo (CR) SR.
(TASR)
 

Vyberte región