Nové pravidlá cestnej premávky v ČR

12.07.2006 Celý región

Základné zmeny v nových pravidlách cestnej premávky:
1. celoročné svietenie : Motorové vozidlo bude musieť mať za jazdy rozsvietené obrysové a stretávacie svetlá, alebo svetlá pre denné svietenie, pokiaľ je nimi vybavené podľa zvláštneho predpisu. Tom isté platí i pre električky.
2. úprava postihu pri jazde pod vplyvom alkoholu a drogy: Novelizácia prináša vyššie sankcie za jazdu pod vplyvom alkoholu a ostatných omamných látok (drogy či lieky), pričom vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu sa stáva novým trestným činom. Vykonávanie kontrol dychovou skúškou v prípade podozrenia na požitie alkoholu vodičom môžu vykonávať aj strážnici obecnej polície. Nová úprava zavádza i možnosť zadržania vodičského preukazu alebo zabrániť v ďalšej jazde ak: vodič odmietne podrobiť sa kontrole dychovou skúškou, ako aj vtedy, ak odmietne po pozitívnom výsledku kontroly dychovou skúškou, lekárske vyšetrenie na zistenie hladiny alkoholu v krvi alebo prítomnosti návykových látok.
3. detské autosedačky: povinnosť používať detské autosedačky pre deti menšie ako 150 cm a ľahšie ako 36 kg je povinná na všetkých druhoch komunikácií.
4. povinné prilby pre cyklistov: novelizácia zavádza povinnosť pre všetkých cyklistov mladších než 18 rokov nosiť počas jazdy cyklistickú prilbu schváleného typu.
5. predchádzanie cyklistu : vodič musí pri predchádzaní cyklistu dať vždy znamenie o zmene smeru jazdy i keď zo svojho smeru nevybočuje. Cyklistu je možné predchádzať i v križovatke či v jej bezprostrednej blízkosti.
6. telefonovanie za jazdy: vodič nesmie počas jazdy vozidlom držať v ruke alebo iným spôsobom telefónny prístroj alebo iné hovorové alebo záznamové zariadenie.
7. zastavenie a státie: Novela umožňuje parkovanie nielen súbežne s chodníkom, ale aj šikmo či kolmo bez toho, žeby to muselo byť vyznačené dopravnou značkou. Pri voľbe takéhoto parkovania je potrebné pamätať na to, že je potrebné stále zachovať voľný aspoň jeden pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Zákon novo umožňuje i zastavenie na dobu najviac 3 minút na vyhradenom parkovisku, pričom vodič nesmie ohroziť ani obmedziť ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách, najmä vodičov, pre ktorých je parkovisko vyhradené. Na vyhradenom parkovisku pre invalidov nie je možné zastaviť či stáť vôbec, v opačnom prípade hrozí vodičovi pokuta od 5000 do 10 000, -CZK a zákaz činnosti na dobu od 6 mesiacov do jedného roku. Rovnako je zakázané parkovať na vegetácii okolo ciest, pokiaľ to neumožňuje miestna úprava. V prípade parkovania na vyhradenom parkovisku môže policajt i strážnik obecnej polície nariadiť jeho odtiahnutie na náklady prevádzkovateľa vozidla.
8. jazda v jazdných pruhoch: pokiaľ na troj a viac prúdovej komunikácii súčasne chcú do voľného jazdného pruhu vojsť dva automobily, musia sa riadiť pravidlom pravej ruky, teda prednosť má vozidlo prichádzajúce z pomalšieho vnútorného pruhu. V prípade vchádzania na diaľnicu je vodič povinný použiť pripojovací pruh v celej jeho dĺžke na prechod do diaľničného pruhu.
9. jazda v kruhových objazdoch: vodič pri vchádzaní na kruhový objazd dáva prednosť vozidlám idúcim na kruhovom objazde, nedáva však znamenie o zmene smeru jazdy pred vchádzaním na kruhový objazd, toto dáva pri presune z pruhov v kruhovom objazde a pri vychádzaní z neho.
10. jazda nákladných vozidiel: novela zakazuje predchádzanie nákladným vozidlám nad 3,5 t a jazdným súpravám, pokiaľ nemajú dostatočný náskok rýchlosti oproti predchádzanému vozidlu. Nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 7,5 t sa týkajú aj zmeny v obmedzení jazdy v nedeľu a v ostatných dňoch pracovného kľudu – v sobotu v období od 1.7. do 31.8. im bola skrátená doba zákazu na dobu od 7.00 do 13.00 hod. (doposiaľ do 20.00 hod. ), avšak v tomto období nesmú na diaľnice a cesty I. triedy v piatok od 17.00 do 21.00 hod.
11. zákaz používania antiradarov: za použitie antiradaru môže byť vodičovi udelená pokuta až 100 000, -CZK.
12. prejazdný jazdný pruh na diaľnici: pokiaľ hustota premávky na diaľnici a rýchlostnej komunikácii s dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel, sú vodiči súbežne idúcich vozidiel povinní pred zastavením vytvoriť medzi sebou jeden prejazdný jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre prejazd vozidiel s právom prednosti v jazde. Ak sú v jednom smere jazdy tri a viac jazdných pruhov, znížia vzájomný bočný odstup vodiči vozidiel v ľavom a strednom pruhu alebo v stredných pruhoch. Vodiči idúci v krajných jazdných pruhoch v jednom smere jazdy môžu pri vytváraní prejazdného jazdného pruhu vojsť na krajnicu alebo na stredový deliaci pás. Vodičom ostatných vozidiel je vjazd a jazda v pruhu pre prejazd vozidiel s právom prednosti jazdy zakázaná, toto neplatí pre vozidlá vlastníka pozemnej komunikácie a vozidlá technickej pomoci.
13. zavádza sa bodový systém hodnotenia vodičov: vodičovi na základe dosiahnutia hornej hranice počtu bodov – 12, bude odobratý vodičský preukaz na dobu jedného roku a pred jeho znovu získaním bude musieť opäť skladať skúšku. Zavedenie bodového systému sa týka aj cudzincov vodičov, pričom príslušným orgánom bude obecný úrad s rozšírenou právomocou, v obvode ktorého zahraničný vodič spáchal prvý dopravný priestupok v ČR. Vodič (aj zahraničný- cudzinec) bude vyrozumený týmto orgánom o dosiahnutí hranice 12 bodov písomne, pričom týmto stráca oprávnenie na vedenie motorových vozidiel na území ČR na dobu 1 roku. Ministerstvo dopravy ČR oznámi túto skutočnosť písomne orgánu, ktorý vodičské oprávnenie vydal.
14. sadzobník pokút sa pohybuje, podľa spáchaného priestupku, až do výšky 50 000, -CZK.
 

Vyberte región