Postup pri hlasovaní v komunálnych voľbách

01.12.2006 Celý región

V sobotu 2. decembra sa uskutočnia komunálne voľby. Volebné miestnosti budú otvorené od 07.00 do 20.00 h. Obce môžu určiť začiatok hlasovania aj na skoršiu h...
V sobotu 2. decembra sa uskutočnia komunálne voľby. Volebné miestnosti budú otvorené od 07.00 do 20.00 h. Obce môžu určiť začiatok hlasovania aj na skoršiu hodinu. Voliť sa budú starostovia a primátori v 2926 obciach a pre voľby vzniklo 5933 okrskových komisií.

Volič, ktorý sa rozhodne uplatniť svoje volebné právo sa po vstupe do volebnej miestnosti musí preukázať pred hlasovaním preukazom totožnosti - občianskym preukazom. V ňom je uvedený trvalý pobyt, občania nemôžu ako doklad použiť cestovný pas.
Následne okrsková komisia preverí jeho totožnosť a zaznamená ho v zozname voličov. Potom dostane vo volebnej miestnosti od komisie prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Jeden hlasovací lístok je pre voľbu starostu obce alebo v meste pre primátora, druhý hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného alebo mestského zastupiteľstva.
V Bratislave a Košiciach dostane volič prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a štyri hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti a hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a lístkov odíde volič za zástenu, kde upraví hlasovacie lístky. Hlas vybraným kandidátom dodvzdá zakrúžkovaním ich poradového čísla. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho zastupiteľstva) zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený. V záhlaví hlasovacieho lístku bude uvedený počet poslancov, ktorí sa volia za ten-ktorý obvod.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce, primátora mesta alebo starostu mestskej časti v Bratislave alebo Košiciach zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.
Za zástenou vloží volič samostatne do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce alebo primátora mesta a jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, či mestského zastupiteľstva.
V Bratislave a Košiciach vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta, jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti a jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní. Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu, v ktorej zozname voličov je zapísaný o umožnenie hlasovať mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k nemu dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesné postihnutie alebo nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča. Nemôže to však byť člena komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
(TASR)
 

Vyberte región